Affiliate program s províziou až 50 % | Tipsport Partner

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLOČNOSTI TIPSPORT SK, A.S.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú pravidlá spolupráce partnerského programu spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci pre Partnerský program, ktorá bola uzatvorená v elektronickej podobe, a to formou odoslania a akceptovania registračného formulára prostredníctvom internetovej stránky www.tipsport.sk/partner medzi spoločnosťou TIPSPORT SK a.s., so sídlom J.Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36436861, DIČ: 2022093150, zapísaný v OR OS Žilina, odd: Sa, vl.č.:10502/L (ďalej len „Tipsport“ alebo „spoločnosť Tipsport“) a Partnerom.

1.2 Partner je v rámci tohto programu právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len „Partner“) spravujúca a prevádzkujúca jednu alebo viac stránok na internete (ďalej len „Partnerská internetová stránka“), ktorá má záujem propagovať internetové stránky spoločnosti Tipsport a to v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami partnerského programu (ďalej len „Podmienky“).

1.3 Partnerský program spoločnosti TIPSPORT SK a.s. (ďalej len „Partnerský program“) je dostupný všetkým Partnerom schváleným spoločnosťou Tipsport v súlade s odstavcom 3.1 týchto Podmienok.

1.4 Predmetom tohto zmluvného vzťahu je umiestnenie odkazov a ďalších reklamných prostriedkov poskytnutých spoločnosťou Tipsport na partnerskej internetovej stránke za účelom nadviazania reklamnej spolupráce so vzájomným prospechom zmluvných strán týchto Podmienok.

2. Predmet zmluvného vzťahu

2.1 Spoločnosť Tipsport dáva Partnerovi k dispozícii výber reklamných prostriedkov, napríklad logá, bannery, textové odkazy, PR správy, kurzy a ďalšie.

2.2 Umiestnením jedného alebo viacerých reklamných prostriedkov na Partnerské internetové stránky umožní Partner užívateľom svojej internetovej stránky prejsť priamo na internetové stránky spoločnosti Tipsport. Pomocou pridelených odkazových kódov identifikuje spoločnosť Tipsport zákazníkov, ktorí prichádzajú cez odkaz na Partnerskej internetovej stránke.

2.3 Spoločnosť Tipsport je oprávnená reklamné prostriedky kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo dať k dispozícii nové reklamné prostriedky.

3. Priebeh zmluvného vzťahu

3.1 Aby sa mohol Partner zúčastniť Partnerského programu spoločnosti Tipsport, musí sa registrovať vyplnením a odoslaním formulára dostupného na internetovej stránke https://www.tipsport.sk/partner. Registračný formulár musí obsahovať iba pravdivé údaje. Spoločnosť Tipsport má právo prijať alebo odmietnuť žiadosť a to bez udania dôvodov. O potvrdení žiadosti o registrácii do Partnerského programu bude Partner informovaný emailom.

3.2 Spoločnosť Tipsport bude sledovať všetky transakcie a aktivity zákazníkov privedených Partnerom cez Partnerskú internetovú spoluprácu a vytvorí pre Partnera pravidelne aktualizovaný štatistický prehľad. Tento prehľad bude Partnerovi prístupný po prihlásení na stránkach Partnerského programu spoločnosti Tipsport. Zákazníkom sa pre potreby týchto Podmienok rozumie návštevník Partnerskej internetovej stránky, ktorý sa zaregistruje na internetovom tipovaní spoločnosti Tipsport po tom, čo príde cez reklamné prostriedky poskytnuté Partnerovi po registrácii do Partnerského programu, ktoré boli umiestnené na Partnerskej internetovej stránke.

4. Výpočet provízie

4.1 V prípade splnenia všetkých náležitostí určených v týchto Podmienkach má Partner nárok na províziu vo výške 30% až 50% z čistého zisku, ktorý spoločnosti Tipsport vytvoria zákazníci, ktorí prišli cez Partnerskú internetovú stránku, otvorili si na internetových stránkach spoločnosti Tipsport účet a uzatvorili stávku za reálne peniaze.

4.2. Výška provízie je odstupňovaná do niekoľkých hladín v závislosti od počtu klientov, ktorí prišli cez Partnerskú stránku, otvorili si účet na internetových stránkach spoločnosti Tipsport a vykonali svoj prvý vklad na herný účet. Čím vyšší počet zákazníkov s prvým vkladom Partner v danom mesiaci privedie, tým vyššiu províziu v nasledujúcom mesiaci Partner získa. Výška provízie je odstupňovaná nasledujúcom spôsobom:

Počet klientov s 1. vkladom v kalendarnom mesiaci Výška provízie v motivačnom programe
0 až 3 klientov 30 %
4 až 8 klientov 38 %
9 až 15 klientov 41 %
16 až 30 klientov 45 %
31 a viac klientov 50 %

V prípade, že v mesiaci nasledujúcom po zvýšení provízie Partner privedie menší počet klientov s prvým vkladom, zníži sa mu výška provízie v nasledujúcom mesiaci na príslušnú hodnotu podľa tabuľky hore. Príklad: Partner privedie v mesiaci január 4 klientov, ktorí vykonajú prvý vklad na svoj účet. V mesiaci február sa preto podľa tabuľky hore zvýši provízia Partnera na 38%. Vo februári tento partner privedie iba 2 nových klientov, ktorí uskutočnia prvý vklad na svojom hernom účte. V mesiaci marec sa preto výška provízie opäť vráti na pôvodnú hodnotu 30 % podľa hore uvedenej tabuľky.

4.3 Spoločnosť Tipsport si vyhradzuje právo kedykoľvek Partnera vyradiť z motivačného programu a nastaviť mu tak províziu na štandardnú hodnotu 30 %.

4.4 Partnerovi nevzniká nárok na províziu v prípade, že bol zákazník zároveň doporučený a privedený na stránky spoločnosti Tipsport v rámci programu „Priveď kamaráta“. Partnerovi ďalej nevzniká nárok na províziu ani v prípade podozrenia Tipsportu, že Partnerom privedený zákazník, za ktorého by mal Partner podľa týchto Podmienok mať priznanú províziu, je s ním akýmkoľvek spôsobom prepojený, jedná s ním v zhode, alebo sa jedná v skutočnosti o samotného Partnera. V prípade takéhoto podvodného jednania Partnera mu vzniká povinnosť vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k ich vrátaniu Tipsport vyzve, a to do 10-tich dní od doručenia takej výzvy emailom alebo iným vhodným spôsobom. Partner berie na vedomie, že vyššie popísané konanie môže byť pri naplnení príslušnej skutkovej podstaty kvalifikované ako trestný čin, či jeho pokus.

4.5 Výplata provízie je obmedzená na dobu 1 roku od registrácie privedeného zákazníka.

4.6 Prevádzkovateľ je oprávnený pravidlá pre zisk provízie a výšku samotnej provízie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

4.7 V prípade, že sa Partner dohodol so spoločnosťou Tipsport na iných podmienkach týkajúcich sa výšky alebo spôsobu preplácania tejto provízie, má táto dohoda prednosť pred všeobecnými pravidlami uvedenými v týchto Podmienkach.

4.8 Provízia je vypočítaná ako percentuálny podiel na čistom zisku zo zákazníka, ktorý sa zaregistroval na internetových stránkach spoločnosti Tipsport v súlade s odstavcom 3.2. týchto Podmienok. Čistým ziskom zo zákazníka sa rozumie hrubý zisk, ktorý zo zákazníka vygeneruje Tipsport po odpočítaní (i) daní, poplatkov a iných podobných platieb stanovených príslušným právnym predpisom, (ii) licenčných poplatkov, (iii) marketingových a správnych nákladov, (iv) nákladov na transakcie a (v) stávkových či vkladových bonusov či iných prémií, popr. o ďalšie preukázateľné Tipsportom vynaložené náklady. Hrubý zisk vytvorený zákazníkom je rovný rozdielu medzi prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami. Vo výpočte hrubého zisku zo zákazníka sú zohľadnené tiež zrušené stávky či iné nesprávne transakcie, ktoré sú neskôr opravené. Do hrubého zisku zo zákazníka sú započítané iba stávky uzavrené na hru internetové kurzové stávkovanie, internetová technická hra, alebo na hru kurzová stávka.

4.9 Provízia je partnerovi uznaná iba z účtov zaregistrovaných prostredníctvom jeho partnerského kódu do 30 dní po kliknutí na reklamný prvok. 30 dní je platnosť súboru Cookie.

5. Výplata reklamných provízií

5.1 Minimálna čiastka k výplate reklamnej provízie za kalendárny mesiac je 30€ vrátane DPH. V prípade nižšieho zárobku bude čiastka prevedená do nasledujúceho mesiaca a Partner môže o výplatu požiadať po tom, ako jeho celková provízia presiahne čiastku 30€. Maximálny limit nie je stanovený.

5.2 Vyúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ poskytne Partnerovi vyúčtovanie za posledný kalendárny mesiac po prihlásení na internetové stránky Partnerského programu (https://www.tipsport.sk/partner) a to vždy do 6. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sú provízie počítané.

5.3 Mesačné provízie sú kumulované a Partner môže požiadať o vyplatenie svojej provízie kedykoľvek podľa vlastného uváženia, avšak až po splnení podmienok uvedených v odstavci 5.1 a 5.2.

5.4 Provízia v affiliate programe sa zobrazuje bez DPH.

5.5 Pokiaľ zákazníci privedení Partnerom vygenerujú spoločnosti Tipsport za daný kalendárny mesiac stratu, je pre účely výpočtu celkovej provízie považovaná za daný mesiac nulová provízia. Záporná provízia dosiahnutá v danom kalendárnom mesiaci sa od celkovej dosiahnutej provízie v predchádzajúcich mesiacoch neodčíta a do ďalšieho kalendárneho mesiaca sa neprevádza.

5.6 Provízia bude Partnerovi uhradená na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý Partner vyhotoví podľa platných právnych predpisov po splnení podmienok uvedených v odstavci 5.1 a zašle ho na e-mail affiliate@tipsport.sk. Splatnosť daňového dokladu (faktúry) je tridsať (30) dní od jeho preukázateľného doručenia spoločnosti Tipsport. Provízie k vyplateniu v Partnerskom programe sú Partnerovi zobrazované bez dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ má Partner akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa provízie a vyúčtovania, musí spoločnosť Tipsport upovedomiť emailom najneskôr do 8 dní po tom, čo mu bolo sprístupnené vyúčtovanie provízie za daný mesiac.

5.7 Provízia bude Partnerovi vyplatená iba v prípade, že v poslednom mesiaci uzavreli tiket aspoň traja (3) klienti, ktorí prišli cez Partnerskú stránku a otvorili si účet na internetových stránkach spoločnosti Tipsport. V prípade, že Partner túto podmienku nesplní, provízia mu nebude vyplatená a prenáša sa do ďalšieho mesiaca. Provízia môže byť prenášaná, až kým partner nesplní všetky podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy.

5.8 Pokiaľ Partner nesúhlasí s výškou Provízie, ktorá bola spoločnosťou Tipsport vypočítaná, je povinný o tejto skutočnosti spoločnosť Tipsport informovať do desiatich (10) dní od sprístupnenia vyúčtovania Partnera v zabezpečovacej sekcii Stránok Partnerského programu, a to elektronicky na e-mailovú adresu affiliate@tipsport.sk, pričom Partner je zároveň povinný uviesť všetky dôvody, pre ktoré považuje výpočet Provízie za nesprávny. V prípade, že Partner nebude namietať v lehote stanovenej v tomtom článku s výškou Provízie, tak je považované, že s výškou Provízie súhlasí.

5.9 Partner je povinný zaslať faktúru na províziu za kalendárny rok aj v prípade, že nespĺňa body 5.1 a 5.6 týchto podmienok do 15. februára nasledujúceho roka (zahraničný partner do 25. januára). V opačnom prípade bude provízia na partnerskom účte vynulovaná.

5.10 Partner je povinný zaslať faktúru za províziu, pokiaľ sa z neplatcu DPH stane platca. Pred takouto zmenou je partner povinný zaslať si faktúru na províziu z partnerského programu aj v prípade, že nespĺňa body 5.1. a 5.6 týchto podmienok. K dátumu zmeny musí byť na partnerskom účte nulový zostatok.

6. Práva a povinnosti spoločnosti Tipsport

6.1 Spoločnosť Tipsport má právo okamžite ukončiť spoluprácu (odstúpiť od zmluvy) s Partnerom bez možnosti odvolania, pokiaľ má podozrenie, že Partner využíva odkazy pre akúkoľvek formu spamu alebo pokiaľ propaguje službu spoločnosti Tipsport spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami.

6.2 Akékoľvek náklady súvisiace s tvorbou reklamných prostriedkov hradí spoločnosť Tipsport.

6.3 Spoločnosť Tipsport dáva Partnerovi k dispozícii vlastný odkaz a reklamné prostriedky. Spoločnosť Tipsport je oprávnená všetky takéto materiály kedykoľvek upraviť, či jednostranne zmeniť.

6.4 Spoločnosť Tipsport si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia zamietnuť účasť Partnera v Partnerskom programe, teda najmä ho neprijať za Partnera, alebo ho kedykoľvek z Partnerského programu vylúčiť a ukončiť s ním okamžite zmluvný vzťah postupom uvedeným v bode 8.1.

6.5 Spoločnosť Tipsport eviduje zisky z privedených zákazníkov, vypočítava partnerské provízie realizované cez partnerské odkazy a dáva Partnerovi k dispozícii pravidelne aktualizovanú výkonnostnú štatistiku jeho kampaní.

7. Práva a povinnosti Partnera

7.1 Partner prehlasuje, že informácie poskytnuté spoločnosti Tipsport v online žiadosti sú pravdivé a úplné. Pokiaľ sa niektoré informácie zmenia, Partner je povinný informovať spoločnosť Tipsport o zmene údajov písomne, resp. emailom.

7.2 Partner prehlasuje, že Partnerskú internetovú stránku prevádzkuje vlastným menom a má plné právo s touto stránkou plne disponovať.

7.3 Partner hradí akékoľvek náklady spojené s implementáciou reklamných prostriedkov na Partnerskú internetovú stránku a náklady súvisiace so zobrazením reklamných prostriedkov.

7.4 Partner smie použiť iba grafiku a materiály vygenerované v Partnerskom programe spoločnosti Tipsport a nesmie tieto reklamné prostriedky akokoľvek upravovať.

7.5 Zodpovednosť za vývoj, prevádzku, údržbu a obsah Partnerskej internetovej stránky nesie výhradne Partner. Partner je zodpovedný za to, že obsah stránke nebude urážlivý, hanlivý alebo nelegálny. V takýchto prípadoch sa spoločnosť Tipsport zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Partner je ďalej povinný odškodniť spoločnosť Tipsport za všetky nároky, škody a náklady (vrátane neobmedzených právnych nákladov), ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z vývoja, prevádzky, údržby a obsahu Partnerskej internetovej stránky.

7.6 Partnerský program spoločnosti Tipsport je určený iba pre účasť zaregistrovaných a schválených Partnerov a Partnerských internetových stránok. Partner nesmie otvárať partnerské účty v mene iných účastníkov. Otváranie partnerského účtu pre tretiu stranu, sprostredkovanie partnerského účtu alebo prenesenie účtu nie je akceptované.

7.7 Partner si nesmie otvoriť viac než jeden partnerský účet bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tipsport. V rámci jedného partnerského účtu môže Partner používať a spravovať viac Partnerských internetových stránok. Partner rovnako nesmie získavať províziu za svoj vlastný hráčsky účet alebo hráčsky účet osoby, ktorá je s Partnerom v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu.

7.8 V prípade zneužitia týchto Podmienok Partnerského programu Partnerom, a to aj vo fáze pokusu, hlavne v prípade Partnerovho pokusu získať, či v prípade získania neoprávnenej provízie, alebo pri podozrení Tipsportu na akékoľvek nekalé či podvodné správanie Partnera, za ktoré sa považuje aj nekalé či podvodné jednanie s ním prepojeného, či v zhode jednajúceho privedeného zákazníka, je Tipsport oprávnený okamžite ukončiť zmluvnú spoluprácu (odstúpiť od zmluvy) s Partnerom, pričom Partnerovi zaniká nárok na vyplatenie akejkoľvek splatnej i nesplatnej provízie a Partner je povinný Tipsportu vrátiť doposiaľ všetku v rámci Partnerského programu vyplatenú províziu, pokiaľ ho k jej vráteniu Tipsport vyzve a to do 10-tich dní od doručenia takej výzvy emailom, alebo iným vhodným spôsobom.

7.9 Partner nie je oprávnený prezentovať Partnerskú internetovú stránku tak, že by mohlo vzniknúť riziko zámeny s internetovou stránkou spoločnosti Tipsport alebo dojem, že je Partnerská internetová stránka stránkou prevádzkovanou spoločnosťou Tipsport.

7.10 Partner nesmie používať doménu alebo subdoménu, ktorá by mohla byť zamenená s doménami spoločnosti Tipsport.

7.11 Partner berie na vedomie, že spoločnosť Tipsport môže kedykoľvek uzatvoriť zmluvy s inými Partnermi za rovnakých či odlišných podmienok, aké boli poskytnuté Partnerovi.

7.12 Partner nesmie za žiadnych okolností jednať spôsobom, ktorým by mohol ohroziť bezúhonnosť spoločnosti Tipsport.

7.13 Partner je povinný uchovať svoje užívateľské meno a heslo v tajnosti.

7.14 Partner nesmie prezentovať Tipsport na dezinformačných internetových stránkach. Slovenský zoznam je k dispozícii TU a český zoznam takýchto stránok nájdete TU.

7.15 Partner nesmie prezentovať Tipsport na internetových stránkach so sexuálnym obsahom.

7.16 Partner bude akékoľvek reklamné prostriedky poskytnuté v rámci tohto programu využívať v súlade s týmito Podmienkami a neposkytne ich žiadnej tretej strane.

7.17 Ako prišlá návšteva vedúca k uznanej konverzii nebude uznaná akékoľvek návšteva, ktorá neviedla z riadneho reklamného priestoru Partnera (banner, textový odkaz, widget a podobne) a bola pravdepodobne presmerovaná automaticky. Toto jednanie je považované za nekalé a môže viesť k ukončeniu spolupráce s Partnerom.

7.18 Partner nesmie využívať žiadne prostriedky k umelému navýšeniu počtu zobrazení, kliknutí či získavaniu cookies vrátane ručných metód.

7.19 Partner sa nesmie zúčastniť programov s platením za kliknutie (napr. Sklik, AdWords, eTarget, Azet klik).

7.20 Partner nesmie vkladať akékoľvek stránky Tipsportu do iframu.

7.21 Pri zasielaní affiliate e-mailu sa partner zaväzuje dodržať nasledujúce pravidlá e-mailovej komunikácie:
• Subscriber musí mať možnosť sa z newslettera kedykoľvek odhlásiť
• V mene ani e-mailovej adrese odosielateľa sa nesmie objaviť názov spoločnosti Tipsport
• Všetky adresy z databázy musia mať povolený odber noviniek od Partnera – Partner nesmie rozosielať nevyžiadanú poštu. Partner musí adresáta pri udeľovaní súhlasu so zasielaním obchodných oznámení upozorniť na to, že e-maily môžu obsahovať marketingovú komunikáciu tretej strany.
• Partner jej povinný využívať len také e-mailové adresy, ktorých majitelia sú starší ako 18 rokov
• E-mail nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje
• E-mail nesmie obsahovať škodlivý software, alebo prílohy
• E-mail musí obsahovať viditeľnú informáciu, že sa nejedná o štandardnú komunikáciu spoločnosti Tipsport
• Partner by mal propagovať služby a akcie, ktoré sú zmienené v e-mailových šablónach, prípadne doručené affiliate managerom
• Partner sme používať len grafiku a materiály získané v Partnerskom programe spoločnosti Tipsport a nesmie tieto reklamné prostriedky akokoľvek upravovať
• Partner nie je oprávnený prezentovať Partnerskú internetovú stránku (alebo e-mailovú komunikáciu) tak, že by mohlo vzniknúť riziko zámeny s internetovou stránkou spoločnosti Tipsport, alebo dojem, že je Partnerská internetová stránka stránkou prevádzkovanou spoločnosťou Tipsport
• Partner nesmie používať doménu alebo subdoménu, ktorá by mohla byť zameniteľná s doménami spoločnosti Tipsport
• Partner bude všetky reklamné prostriedky poskytnuté v rámci tohto programu využívať v súlade s týmito Podmienkami a neposkytne ich žiadnej tretej strane
• Partner nesmie za žiadnych okolností konať spôsobom, ktorým by mohol ohroziť bezúhonnosť spoločnosti Tipsport
• V prípade porušenia niektorého z vyššie uvedených pravidiel si vyhradzuje spoločnosť Tipsport právo na ukončenie spolupráce bez nároku na vyplatenie provízie

7.22 Partner jej povinný rešpektovať spôsob výpočtu jeho provízie a jej výšky, ktorú zistí Tipsport postupom podľa bodu 4. týchto podmienok.

7.23 Spoločnosť Tipsport môže poskytnúť Partnerovi v priebehu trvania tejto Zmluvy dvôverné informácie súvisiace s podnikaním, prevádzkovaním, používanou technológiou, alebo s Partnerským programom. Partner súhlasí, že neposkytne a neprístupní akékoľkvek dôverné informácie tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tipsport a bude využívať dôverné informácie len vo svoj prospech. Povinnosti Partnera súvisiace s dôvernými informáciami budú platiť aj po ukončení členstva v Partnerskom programe.

8. Platnosť a ukončenie

8.1 Partnerský program predstavuje zmluvný vzťah medzi Tipsportom a Partnerom, ktorý je založený postupom uvedeným v bode 3.1 týchto Podmienok, ktoré sú pre každého účastníka tohto zmluvného vzťahu záväzné a s ktorými Partner vyjadruje svoj súhlas svojím prihlásením do Partnerského programu. Partnerský program je ako zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú a každý jeho účastník je oprávnený ho kedykoľvek ukončiť výpoveďou bez uvedenia dôvodu emailom, alebo iným vhodným spôsobom.

8.2 Akékoľvek ukončenie Partnerského programu nezbavuje účastníkov tohto zmluvného vzťahu záväzku splniť svoje povinnosti podľa týchto Podmienok, a to najmä čo sa týka prípadnej povinnosti Partnera vrátiť Tipsportu vyplatenú províziu, na ktorú Partnerovi zanikol podľa týchto Podmienok nárok.

8.3 Po ukončení Partnerského programu je Partner povinný odstrániť zo svojich stránok všetky reklamné prostriedky spoločnosti Tipsport.

9. Záruky a dôsledky

9.1 Spoločnosť Tipsport neposkytuje v rámci Partnerského programu žiadne zrejmé ani skryté záruky vo vzťahu k výpočtu a platbe reklamných provízií.

9.2 Spoločnosť Tipsport nezaručuje, že prevádzka internetových stránok spoločnosti bude neprerušená alebo bezchybná. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek dôsledky prípadných prerušení prevádzky a chýb, pokiaľ sa nejaké vyskytnú.

9.3 V prípade nezrovnalostí medzi záznamami v Partnerskom programe (https://www.tipsport.sk/partner) a databázou spoločnosti Tipsport, záznamy z databázy budú považované za správne.

10. Obmedzenie zodpovednosti

10.1 Spoločnosť Tipsport nebude zodpovedať za nepriame, mimoriadne alebo následné škody (alebo akékoľvek straty príjmov, ziskov alebo dát) vzniknuté v spojení s touto dohodou o Partnerskom programe.

10.2 Súhrnná zodpovednosť spoločnosti Tipsport vyplývajúca z tejto dohody a Partnerského programu neprevýši podľa tejto dohody celkovú čiastku reklamnej provízie, ktorá bola zaplatená alebo má byť zaplatená.

10.3 Akákoľvek zodpovednosť vyplývajúca z tejto dohody by mala byť uspokojená reklamnými províziami a je limitovaná na priame škody.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Spoločnosť Tipsport si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia previesť akúkoľvek zmenu v Podmienkach Partnerského programu, prípadne tento program pozastaviť či ukončiť. Každá zmena Podmienok je platná od zverejnenia ich nového znenia v elektronickej podobe na internetovej stránke www.tipsport.sk/partner.

11.2 Upozornenie na zmenu alebo novinku zverejnené na stránkach Partnerského programu a v týchto Podmienkach. Úpravy môžu napríklad zahŕňať zmeny v rozsahu ponúkaných provízií a ďalšie zmeny v pravidlách Partnerského programu.

11.3 V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa akokoľvek Partnerského programu bude rozhodujúce stanovisko spoločnosti Tipsport.

11.4 Partner svojou účasťou v programe potvrdzuje, že čítal tieto Podmienky a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

11.5 Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 13.9.2018