• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Tieto Zásady ochrany osobných údajov informujú o tom, ako Tipsport získava, uchováva a ďalej spracúva osobné údaje v súvislosti s účasťou na Kurzových stávkach a iných Službách Tipsportu prevádzkovaných na internetovej adrese www.tipsport.sk a prostredníctvom Pobočiek.

Pri poskytovaní Hazardných hier nám vznikajú zákonné povinnosti, z ktorých plynie povinnosť alebo nevyhnutnosť spracúvať osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov je rovnako nevyhnutnou podmienkou pre poskytovanie a zaistenie funkčnosti našich Kurzových stávok. Našim cieľom je sprostredkovať užívateľom čo najpríjemnejší zážitok z tipovania, hrania a celkového využívania Služieb Tipsportu.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sprístupňujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracúvame a chránime vaše osobné údaje (kapitoly 2 až 7 nižšie), a o vašich právach a spôsobe ich uplatnenia (kapitola 8 nižšie).

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, Stávkujúcich zúčastňujúcich sa našich Hazardných hier popísaných v herných plánoch v bode 4.1.1 nižšie, vrátane bývalých Stávkujúcich a Žiadateľov o registráciu.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú vysvetlené v kapitole 9 nižšie.

Odporúčame vám dôkladne sa s týmito Zásadami ochrany osobných údajov zoznámiť pred zahájením registrácie k akejkoľvek hazardnej hre, Službe či pred iným využitím Hazardných hier alebo Služieb.

2 PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je TIPSPORT SK, a.s., so sídlom J. Kalinčiaka 14, Žilina 010 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10502/L, IČO: 36 436 861 (ďalej len „Tipsport“).

Aktuálne kontaktné údaje nájdete na: https://www.tipsport.sk/kontakty.

3 ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osoby. Kontaktné informácie zodpovednej osoby: telefón: +421 41 562 00 91

email: osobneudaje@tipsport.sk

4 HAZARDNÉ HRY

Pri poskytovaní Kurzových stávok spracúvame osobné údaje pre nižšie vymedzenú dobu, na nižšie vymedzené účely a na základe nižšie vymedzených právnych základoch:

4.1 REGISTRÁCIA A VYTVORENIE HERNÉHO ÚČTU TIPSPORT

4.1.1 Účasť na Kurzových stávkach je podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZHH“) a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML“) spojená so zákonnými povinnosťami na strane Tipsport, ktoré vyžadujú spracúvanie vašich osobných údajov. Postup Registrácie, zriadenie Herného účtu a ďalšie podmienky sú stanovené pre jednotlivé Hazardné hry nasledovne:

• Kurzové stávky. Overenie veku je zákonnou podmienkou vašej účasti na Kurzových stávkach, v súlade s § 35 ZHH a s Herným plánom pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom kamenných pobočiek. Rovnako sme povinní overiť vašu totožnosť na základe AML zákona. Overenie veku a vašej totožnosti prebieha prostredníctvom našich Pobočiek. Pre účasť na Kurzových stávkach prostredníctvom kamenných Pobočiek nie je nutná Registrácia.

Aj keď v prípade Kurzových stávok nie je vyžadovaná vaša Registrácia, môžu nám vznikať zákonné povinnosti, podľa ktorých sme povinní overiť vašu totožnosť a tieto údaje spolu s ďalšími ďalej uchovávať. Ide o prípady, kedy hodnota obchodu medzi vami a Tipsportom dosiahne hodnotu najmenej 1.000 EUR (t. j. váš vklad alebo výhra presiahnu čiastku 1.000 EUR). V takom prípade sme povinní v súlade s § 10 AML zákona vykonať vašu identifikáciu a overenie totožnosti (vrátane vyhotovenia kópie vášho Preukazu totožnosti) a všetky údaje súvisiace s týmto obchodom (vrátane údajov súvisiacich s vašou identifikáciou) uchovávať po dobu 5 rokov od uskutočnenia tohto obchodu.

• Internetové kurzové stávky. Vykonanie Registrácie a overenie vašej totožnosti je zákonnou podmienkou vašej účasti na Kurzových stávkach v súlade s § 35 ZHH a s Herným plánom pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu. Vytvorenie Herného účtu, Registrácia a Overenie totožnosti pre Internetové kurzové stávky prebieha prostredníctvom internetovej adresy www.tipsport.sk alebo je možné ju vykonať na vybraných Pobočkách.

4.1.2 Účel a doba spracúvania. Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou na to, aby ste mohli využívať Hazardné hry a spracúvanie týchto údajov prebieha preto, aby sme mohli dostáť svojim zmluvným povinnostiam podľa Herných plánov uvedených v bode 4.1.1 a zaistiť funkčnosť jednotlivých Hazardných hier v súlade s ich zverejnenými podmienkami. Vaše osobné údaje spracúvame aj preto, aby sme zaistili dodržovanie podmienok Hazardných hier všetkými Stávkujúcimi a zabránili porušovaniu týchto podmienok, ich obchádzaniu či inému zneužívaniu poskytovaných funkcionalít Hazardných hier alebo podvodnému konaniu. Vaše osobné údaje ďalej spracúvame pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú. Nižšie podrobnejšie popisujeme účely spracúvania v jednotlivých fázach využívania Hazardných hier:

• Registrácia a overenie totožnosti. Podmienkou pre dokončenie Registrácie k účasti na Internetových kurzových stávkach a pridelenia prístupových údajov k Hernému účtu je overenie vašej totožnosti a veku a overenie, že nie ste vedený v registri fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách podľa § 35 a ZHH.

Osobné údaje nutné pre Registráciu a overenie vašej totožnosti zahrňujú vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť) a kontaktné údaje (adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo).

Pri registrácii k Internetovým kurzovým stávkam sme podľa § 35 ZHH povinní overovať vaše identifikačné údaje z vašich Preukazov totožnosti, ktorých kópie ste nám povinní zaslať prostredníctvom Internetovej aplikácie alebo umožniť ich vyhotovenie na niektorej z našich Pobočiek. Z týchto dokladov do našej internej databázy zaznamenávame druh a číslo Preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, druhy preukazov a doby ich platnosti. Overenie identifikácie zahŕňa predloženie vášho Preukazu totožnosti a pri registrácii na Pobočke tiež overenie vašej podoby s podobou vo vašom Preukaze totožnosti.

Ďalej zistíme a zaznamenáme, či nie ste politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií v súlade s § 6 AML zákona. Identifikačnými údajmi fyzickej osoby podľa AML zákona sú meno a priezvisko, rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia), miesto narodenia, pohlavie, trvalý alebo iný pobyt a štátne občianstvo.

Na účely Registrácie a overenia vašej totožnosti budeme v súlade s § 19 ods. 2 AML zákona spracúvať a uchovávať vyššie uvedené údaje, ako aj kópie vašich Preukazov totožnosti po dobu vašej Registrácie (t. j. po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi vami a Tipsportom) a ďalej po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, popr. aj po dlhšiu dobu, pokiaľ o to požiada finančná spravodajská jednotka.

• Kontrola Stávkujúceho a ochrana pred neobvyklými obchodnými operáciami. Podľa

AML zákona (najmä § 14 a nasl. AML zákona) sme povinní sledovať správanie Stávkujúcich a identifikovať neobvyklé obchodné operácie. Aby sme splnili tieto zákonné povinnosti a aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašich prostriedkov, prostriedkov ostatných Stávkujúcich a ochranu našich Hazardných hier pred porušovaním podmienok Hazardných hier, ich obchádzaním, či pred iným zneužívaním poskytovaných Hazardných hier alebo pred podvodným konaním, overujeme v rámci Registrácie a na základe vášho čestného vyhlásenia pôvod finančných prostriedkov, ktoré využívate k účasti na Hazardných hrách, a že tieto prostriedky nepochádzajú z nelegálnej činnosti. Pri vašom ďalšom užívaní Hazardných hier tiež sledujeme a overujeme vaše identifikačné a kontaktné údaje, identifikačné doklady či spôsob využívania Hazardných hier, ako je popísané nižšie v bode 4.2.2. Takýto postup je nevyhnutný pre poskytovanie Hazardných hier a pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Hazardných hier.

4.1.3 Rozsah spracúvaných údajov. Pre vyššie uvedené účely spracúvame osobné údaje, ktoré od vás získavame prostredníctvom registračného formulára pri podaní Žiadosti o registráciu a ktoré nám poskytnete zo svojich Preukazov totožnosti a iných dokladov. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

• identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko a titul, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum a miesto narodenia, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátne občianstvo a štát narodenia, pohlavie, telefónne číslo a e-mailová adresa;

• údaje z dvoch Preukazov totožnosti: číslo preukazu, druh preukazu, vydávajúci orgán, doba platnosti preukazu;

• registračné údaje k Hernému účtu: užívateľské meno, ID užívateľa, heslo, apod.;

• platobné údaje: číslo platobného účtu, IBAN, údaje na overenie vlastníka bankového účtu,

údaje o platobnom prostriedku, ktorý ste si zvolili pre dotáciu vášho Herného účtu a podobné súvisiace údaje nutné na vykonanie a overenie platieb (bankový účet nie je povinným údajom, ale v prípade jeho neuvedenia nebudete môcť realizovať výbery

z Herného účtu prostredníctvom bankového prevodu).

4.2 POSKYTOVANIE HAZARDNÝCH HIER


4.2.1 V prípade, že ste prešli procesom poskytli a ktoré sú nevyhnutné


Registrácie, budeme naďalej spracúvať údaje, ktoré ste nám na ďalšie poskytovanie Hazardných hier. V rámci vášho

využívania Hazardných hier o vás budeme získavať ďalšie údaje súvisiace s vašim využívaním Hazardných hier, vrátane údajov o vašich herných aktivitách, a tieto ďalej spracúvať, aby sme vám umožnili účasť na našich Hazardných hrách podľa zverejnených podmienok a poskytli vám tak čo najlepší herný zážitok.

4.2.2 Účel a doba spracúvania. V prípade, že sa zúčastnite na nami poskytovaných Hazardných hrách, spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

• Poskytovanie Hazardných hier. V súvislosti s poskytovaním Hazardných hier voči vám máme zmluvné povinnosti uvedené v Herných plánoch v bode 4.1.1 vyššie. Určité vaše údaje potrebujeme poznať na to, aby sme vám mohli poskytnúť Hazardné hry, vrátane súvisiacich služieb, ako je napríklad vybavovanie sťažností a reklamácií.

V rámci vášho využívania Hazardných hier okrem údajov, ktoré sme od vás získali v rámci Registrácie a ktorých spracúvanie nám ukladá ZHH a AML zákon, ďalej spracúvame údaje o vašom Hernom účte, údaje o odohraných hrách a vašich stávkach, vrátane všetkých sprievodných údajov týchto hier a stávok (vypísaný kurz, vaša výhra a súvisiace údaje).

Údaje uchovávame po dobu trvania vášho Herného účtu (z dôvodu plnenia zmluvy a zároveň plnenia zákonných povinnosti) a povinné údaje tiež po dobu, ktorú nám určujú právne povinnosti – predovšetkým AML zákon (t. j. v nižšie popísaných prípadoch až 5 rokov od uskutočnenia jednotlivých obchodov).

• Ochrana proti podvodnému konaniu. Podľa ZHH sme povinní zaistiť všetkým Stávkujúcim rovnaké podmienky a rovnakú možnosť výhry. Aby sme mohli takéto rovnaké podmienky zaistiť a aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašich prostriedkov, prostriedkov ostatných Stávkujúcich, našich Hazardných hier a našich informačných systémov pred porušovaním podmienok Hazardných hier, ich obchádzaniu, či pred iným zneužívaním poskytovaných Hazardných hier alebo pred podvodným konaním, prostredníctvom Internetovej aplikácie automatizovane sledujeme a vyhodnocujeme využívanie služieb, vrátane niektorých technických údajov s tým spojených (vaša IP adresa, poloha tejto IP adresy, počet prihlásení a. i.).

Ďalej sme podľa AML zákona povinní sledovať správanie Stávkujúcich a identifikovať neobvyklé obchodné operácie. Sme tak povinní identifikovať napr. či Stávkujúci nenakladá s prostriedkami, ktoré zjavne nezodpovedajú jeho majetkovým pomerom, či vedome

neuskutočňuje stratové obchody, či Stávkujúci nevykonáva Stávky s nízkym rizikom a v nízkych pomeroch ku svojím vkladom alebo či neočakávane nepožaduje vyplatenie doposiaľ nevyužitých finančných prostriedkov. Pre plnenie tejto zákonnej povinnosti preto sledujeme vaše jednotlivé Stávky a celkové nakladanie s finančnými prostriedkami pri využívaní Hazardných hier. Povinnosť uchovávať tieto údaje trvá po dobu 5 kalendárnych rokov od vykonania každej Stávky (transakcie).

V prípade, že identifikujeme podozrivé obchodné operácie alebo podozrivé konanie, ktoré by mohlo narušiť integritu našich Hazardných hier či inak ohroziť naše Hazardné hry či informačné systémy, na ktorých sú naše Hazardné hry prevádzkované, sme oprávnení prerušiť užívanie alebo odmietnuť vytvorenie vášho Herného účtu, môžeme dočasne obmedziť funkcie vášho Herného účtu alebo Vám zabrániť podávať Stávky, hrať Hazardné hry alebo vkladať či vyberať peňažné prostriedky. V prípade, že máme podozrenie na zneužívanie vášho Herného účtu, môžeme tiež dočasne obmedziť maximálnu výšku vašich čiastok, ktoré môžete v rámci našich Hazardných hier stavovať alebo vkladať do hry.

Takýto postup je nevyhnutný pre poskytovanie a zaistenie integrity a funkčnosti našich Hazardných hier a pre zaistenie rovnakých podmienok a rovnakých možností výhry v súlade s ZHH. Tipsport dbá na ochranu svojich Stávkujúcich a na zaistení funkčnosti svojich Hazardných hier. Vzhľadom na veľké množstvo Stávkujúcich využívajúcich Hazardné hry v internetovom prostredí je takýto spôsob ochrany jedinou možnosťou, ako

zaistiť dostatočnú a efektívnu ochranu našich Hazardných hier a informačných systémov, rovnako ako ostatných Stávkujúcich kurzových stávok Tipsport.

V prípade podozrenia na zneužitie Hazardných hier alebo iné podvodné konanie môžeme vaše osobné údaje tiež použiť na oznámenie prípadných trestných činov. Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem spočívajúci na ochrane našich Hazardných hier, našich prostriedkov a informačných systémov.

• Netkonto. Súčasťou nami poskytovaných služieb Hazardných hier je program Netkonto, ktorého pravidlá sú upravené v parametroch Netkonta, a ktorý je súčasťou našich služieb spočívajúcich v poskytovaní Hazardných hier. V súlade s parametrami Netkonta získavate za uzatvorené Stávky bonusy v podobe Netov.

V rámci vedenia vášho Herného účtu tak na účely programu Netkonto spracúvame údaje súvisiace s vašimi Stávkami, a to vrátane evidencie získaných Netov na základe uskutočnených Stávok, poskytnutými či čerpanými výhodami vyplývajúcimi z ďalších bonusových programov. Údaje spracúvame ako súčasť poskytovania Hazardných hier na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v poskytovaní výhod a odmien za užívanie Hazardných hier a Služieb. Údaje uchovávame po dobu trvania vášho Herného účtu a údaje o uskutočnených Stávkach ďalej po dobu stanovenú nižšie.

V prípade, že si neprajete, aby sme naďalej evidovali vaše Nety a spracúvali údaje z vašich Stávok a ďalších bonusových programov v rámci Netkonta, môžete sa z Netkonta odhlásiť prostredníctvom svojho Herného účtu. Odhlásenie predstavuje namietanie proti spracúvaniu a v prípade, že sa z Netkonta odhlásite, stratíte možnosť naďalej využívať Nety a ďalšie výhody bonusových programov spojených s využívaním Netov.

• Evidencia prijatých Stávok. Podľa ZHH a AML zákona sme povinní uchovávať všetky informácie o prijatých Stávkach a vyplatených výhrach (vrátane vašich identifikačných údajov získaných v rámci Registrácie) a sledovať tak pohyb peňažných prostriedkov na vašom Hernom účte. Táto povinnosť nám trvá po dobu 5 rokov od každého uskutočneného obchodu, ktorý uskutočníte v rámci služieb Tipsport, resp. 5 rokov od ukončenia Herného účtu.

• Zákaznícka podpora. V rámci poskytovania Hazardných hier vám taktiež zaisťujeme služby zákazníckej podpory, prostredníctvom ktorých s vami komunikujeme a uľahčujeme vám tak výplatu výhier a využívanie našich Služieb. V rámci komunikácie zákazníckej podpory prostredníctvom callcentra alebo e-mailu alebo chatu na stránkach www.tipsport.sk a v rámci vybavovania vašich požiadaviek a žiadostí tiež spracúvame vaše osobné údaje. Záznamy komunikácie s vami môžeme rovnako uchovávať po dobu nevyhnutnú na vybavenie požiadaviek.

• Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov. Po ukončení zmluvného vzťahu s vami, teda po ukončení Herného účtu, môžeme taktiež po dobu trvania premlčacích dôb uchovávať niektoré z vašich osobných údajov, ktorých uchovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov.

5 ĎALŠIE SLUŽBY A INÉ OPERÁCIE

Ďalej vám poskytujeme nasledujúce služby, pri ktorých tiež dochádzka k spracúvaniu osobných údajov, a to po nižšie vymedzenú dobu, na nižšie vymedzené účely a na základe nižšie vymedzených právnych základov:

5.1 KOMUNITNÉ SLUŽBY

5.1.1 Pokiaľ máte aktívny Herný účet, môžete sa prihlásiť ku komunitným službám Tipsport. Komunitné služby Tipsport spočívajú predovšetkým v možnosti Stávkujúcich vkladať svoje Stávky do tzv. Tiket arény, ďalej zdieľať svoje analýzy športových udalostí, pridávať príspevky

do diskusného fóra, či vytvárať si vlastný profil. Komunitné služby sú navzájom prepojené a neoddeliteľne prevádzkované na internetových stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz.

Pri využívaní komunitných služieb Tipsport dochádza v rozsahu nevyhnutnom na využívanie týchto služieb k spracúvaniu vašich osobných údajov. V rozsahu, ktorý si zvolíte na svojom profile a v rozsahu, v ktorom budete využívať jednotlivé funkcionality komunitných služieb Tipsport, bude dochádzať k zverejňovaniu vašich príspevkov, užívateľského obsahu (príspevkov, analýz či tiketov) na stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz.

Komunitné služby Tipsport sú ako spoločné služby poskytované spoločnosťami Tipsport, Tipsport CZ a CHANCE ako spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov. CHANCE aj Tipsport CZ využívajú osobné údaje užívateľov komunitných služieb v rovnakom rozsahu ako Tipsport. Tipsport CZ údaje ďalej zverejňuje na stránkach www.tipsport.cz a CHANCE ich zverejňuje na stránkach www.chance.cz. Tipsport podobným spôsobom preberá údaje užívateľov komunitných služieb CHANCE poskytovaných na stránkach www.chance.cz a údaje užívateľov komunitných služieb Tipsport CZ poskytovaných na stránkach www.tipsport.cz. Viac informácií o spracúvaní spoločnými prevádzkovateľmi je uvedených v bode 6.2 nižšie.

Osobné údaje účastníkov komunitných služieb Tipsport môžu byť ďalej zdieľané s ďalšími subjektmi (sociálnymi sieťami a médiami), ako je bližšie popísané v kapitole Príjemcovia osobných údajov v bode 6.1. Ide predovšetkým o zdieľanie analýz alebo iných udalostí pridaných zo strany užívateľov Tiket arény.

5.1.2 Účel spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na účely umožnenia vášho aktívneho využívania komunitných služieb. Osobné údaje spracúvame predovšetkým pre nasledujúce konkrétne účely:

• pridávanie príspevkov do diskusných fór na stránkach komunitných služieb Tipsportu, Tipsportu CZ a CHANCE;

• zverejňovanie užívateľských športových analýz na stránkach komunitných služieb

Tipsportu, Tipsportu CZ a CHANCE;

• zverejňovanie tiketov užívateľov v Tiket aréne na stránkach komunitných služieb

Tipsportu, Tipsportu CZ a CHANCE;

• vedenie verejného užívateľského profilu a uverejňovanie ďalších údajov na tomto profile; a

• zdieľanie údajov s Tipsportom CZ a CHANCE.

5.1.3 Rozsah spracúvaných údajov. Na účely prevádzkovania komunitných služieb v nevyhnutnom rozsahu používame váš hráčsky profil, ktorý si môžete upraviť v rámci svojho Herného účtu a ďalej všetok obsah, ktorý sami vytvárate a zverejňujete v rámci Tiket arény. Ide tak predovšetkým o nasledujúce údaje:

• údaje o vašom Hernom účte;

• vaše príspevky do diskusných fór;

• vaše analýzy športových alebo iných udalostí; a

• vaše tikety (Stávky), ktoré si výslovne prajete zverejniť.

5.1.4 Doba spracúvania. Vaše údaje v rámci komunitných služieb Tipsport spracúvame po dobu vašej registrácie k tejto službe. V prípade ukončenia vašej registrácie a/alebo v prípade ukončenia vášho Herného účtu prestaneme vaše údaje na účely komunitných služieb spracúvať najneskôr do 30 dní od ukončenia tejto registrácie alebo Herného účtu.

5.2 SÚŤAŽE

5.2.1 V prípade, že sa prihlásite k účasti na našich súťažiach (ktorých prehľad nájdete tu), budeme vaše údaje spracúvať na účely umožnenia vašej účasti na týchto súťažiach a ich vyhodnocovanie, vrátane jednotlivých údajov na ktorých je konkrétna súťaž založená (napr. vaše Stávky, výhry či iné údaje spracúvané v rámci využívania Hazardných hier alebo iných služieb Tipsport). Súťaže, na ktorých sa môžete ako Stávkujúci zúčastniť, sú navzájom prepojené a sú poskytované ako jedna komplexná služba, a to na základe vášho výslovného súhlasu. Pokiaľ sa prihlásite k účasti na našich súťažiach, a to do doby, než sa z týchto súťaží odhlásite a/alebo do zrušenia vášho Herného účtu alebo do doby, kedy odvoláte svoj súhlas s účasťou na súťažiach Tipsport.

Súťaže sú poskytované spoločne so spoločnosťami Tipsport, Tipsport CZ a CHANCE ako spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov. CHANCE aj Tipsport CZ využívajú osobné údaje Stávkujúcich zúčastnených na súťažiach v rovnakom rozsahu ako Tipsport. Tipsport podobným spôsobom preberá údaje užívateľov služieb CHANCE poskytovaných na stránkach www.chance.cz a údaje užívateľov služieb Tipsport CZ poskytovaných na stránkach www.tipsport.cz. Aby sme mohli vaše osobné údaje o Stávkach a inom využívaní Hazardných hier a Služieb zdieľať s týmito spoločnosťami, vyžiadame si od vás váš výslovný súhlas. Viac informácií o spracúvaní spoločnými prevádzkovateľmi je uvedených v bode 6.2 nižšie.

Výsledky a rebríčky niektorých súťaží môžu byť verejne dostupné na internetových stránkach www.tipsport.sk a zároveň prípadne na stránkach www.tipsport.cz a www.chance.cz, pokiaľ je súťaž organizovaná v spolupráci s Tipsportom CZ alebo CHANCE. Na účely zverejnenia výsledkov súťaží dochádza k anonymizácii vašich osobných údajov, tak aby zo zverejnených informácií nebola poznateľná vaša identita. Všetky rebríčky a výsledky sú zverejňované ako anonymizované.

5.2.2 Odvolanie súhlasu. Súhlas so svojou účasťou na súťažiach usporiadaných Tipsportom môžete kedykoľvek odvolať a my vaše údaje prestaneme spracúvať. Odvolanie súhlasu pôsobí len do budúcna a nie je ním dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracúvania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním).

5.2.3 Rozsah spracúvaných údajov. Aby ste sa mohli zúčastniť na súťažiach, potrebujeme spracúvať nasledujúce osobné údaje, a to v rozsahu, v ktorom sú vymedzené v prihlasovacom formulári pri prihlásení do súťaže, a ďalej osobné údaje, ktorých spracúvanie je pre konkrétne súťaže nevyhnutné:

• kontaktné a identifikačné údaje z vášho Herného účtu;

• popr. údaje o využívaní Hazardných hier súvisiacich s danou súťažou, vrátane vašich Stávok, výhier a ďalších spôsobov využívania Hazardných hier.

5.2.4 Účel a doba spracúvania. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je umožnenie vašej účasti na nami organizovaných užívateľských súťažiach v súlade s podmienkami týchto súťaží, vrátane prípadného kontaktovania výhercu a doručenia výhry. Údaje na tento účel spracúvame do ukončenia príslušnej súťaže a po primeranú dobu, spravidla nepresahujúcu 1 rok po ukončení súťaže, za účelom doručenia prípadných výher či vyriešenia podnetov, či podaní účastníkov súťaže, či iných osôb.

5.2.5 Konkrétny účel spracúvania, rozsah údajov a doba spracúvanie vždy záleží na konkrétnej súťaži, ktorej sa zúčastníte a pokiaľ nie je zrejmý z pravidiel súťaže, môže byť ďalej popísaný v pravidlách takejto súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami konkrétnej súťaže a týmto bodom 5.2, majú prednosť pravidlá konkrétnej súťaže.

5.3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

5.3.1 Vaše osobné údaje môžeme ďalej využívať pre zasielanie noviniek o našich službách a iných obchodných oznámení súvisiacich s produktmi Tipsportu, prípadne inú komunikáciu súvisiacu s produktmi Tipsportu, alebo inú komunikáciu súvisiacu s našimi Hazardnými hrami, Službami a produktmi. Ide predovšetkým o novinky týkajúce sa našich súťaží a produktov, ktoré by pre vás mohli byť na základe vášho predchádzajúceho využívania našich Hazardných hier a Služieb relevantné. Novinky vám môžeme posielať prostredníctvom vašej e-mailovej adresy a/alebo prostredníctvom SMS na vaše telefónne číslo. Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem na informovaní našich Stávkujúcich o novinkách Tipsportu alebo doručovaní obchodných oznámení. Pokiaľ budete proti takému spracúvaniu namietať, bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

5.3.2 Rozsah spracúvaných údajov. Aby sme vám mohli zasielať relevantné marketingové oznámenia, využívame najmä vaše nasledujúce osobné údaje:

• meno a priezvisko;

• korešpondenčná adresa;

• e-mailová adresa;

• telefónne (popr. faxové) číslo;

• údaje o vašich Stávkach a celkovom využívaní Hazardných hier.

5.3.3 Účel a doba spracúvania. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk a iných obchodných oznámení, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v ponúkaní našich služieb, ktoré by pre vaše potreby mohli byť relevantné. Údaje na tento účel spracúvame do ukončenia vašej registrácie ku kurzovým stávkam.

5.4 CALLCENTRUM

5.4.1 V prípade, že nás kontaktujete na našom kontaktnom telefónnom čísle, môžeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje súvisiace s vybavovaním vašej požiadavky, ktorú vznesiete prostredníctvom callcentra. Tieto údaje sú uchovávané výlučne na účely vybavenia vašej požiadavky súvisiacej s poskytovaním našich služieb, predovšetkým Hazardných hier. Služby callcentra sú poskytované v súlade s našim zmluvným záväzkom voči vám a vaše osobné údaje v rámci callcentra spracúvame, aby sme mohli tento zmluvný záväzok splniť.

5.4.2 Rozsah spracúvaných údajov. V rámci callcentra spracúvame len tie údaje, ktoré nám v rámci hovoru poskytnete, teda najmä:

• vaše meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo;

• údaje o vašom Hernom účtu.

5.4.3 Účel a doba spracúvania. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je vybavenie vašej požiadavky. Za týmto účelom uchovávame nahrávky hovorov s vami po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej požiadavky, v odôvodnených prípadoch potom maximálne po dobu 1 mesiaca.

5.5 COOKIES

Pri používaní našich internetových stránok môže dochádzať ku spracúvaniu vašich osobných údajov prostredníctvom cookies. Viac informácii o tom, ako používame cookies nájdete na https://www.tipsport.sk/…-ochrana-dat.

6 ZDIEĽANIE A POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

6.1 Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame vyššie popísanými spôsobmi, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré zaisťujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním Hazardných hier, administratívnou podporou, využívaním softwarových prostriedkov apod. Tieto osoby sú v postavení sprostredkovateľov osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä:

• s ostatnými spoločnosťami zo skupiny Tipsport za účelom administratívnej podpory pri

poskytovaní služieb a zdieľaní niektorých služieb (napr. callcentra alebo spracovania a overovania platieb). Údaje poskytujeme predovšetkým nasledujúcim spoločnostiam zo skupiny Tipsport, ktoré zaisťujú niektoré spracovateľské činnosti:

o CHANCE a.s., so sídlom na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12550, IČO: 281 78 815;

o TIPSPORT a.s., so sídlom na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 673, IČO: 186 00 824; a

o Tipsport.net a.s., so sídlom na adrese Beroun – Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12548, IČO: 281 78 653.

• údaje z komunitných služieb – najmä údaje z Tiket arény a analýzy športových a iných udalostí zdieľame so sociálnymi sieťami, ako je Facebook (www.facebook.com) alebo Twitter (www.twitter.com);

• k niektorým vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup aj dodávatelia našich IT systémov a súvisiacich služieb. Ide predovšetkým o nasledujúcich dodávateľov:

o DCBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 92/D, Bratislava 851 01, IČO 45 427 585, zaisťujúca technickú a softwarovú podporu;

o Dimension Data Czech Republic s.r.o, so sídlom Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 261 75 738 (https://www2.dimensiondata.com/cs-CZ), zaisťujúca zabezpečenie našich informačných systémov;

o FOCS, so sídlom Na Žertvách 23, Praha 8 180 00, IČO: 28947738, poskytujúca komplexné riešenie pre zasielanie marketingových oznámení a management marketingových kampaní;

• k niektorým vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia čí právni zástupcovia, pokiaľ je to nevyhnutné na vymáhanie či vyúčtovanie pohľadávok alebo na ochranu našich oprávnených záujmov, predovšetkým ide o spoločnosť ALDEASA AUDIT, s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 957, vykonávajúca audítorské služby;

• na základe povinností vyplývajúcich zo ZHH zasielame vaše identifikačné údaje a údaje o využívaní Hazardných hier príslušnému správcovi dane. Zároveň, pokiaľ sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie osobných údajov, sprístupníme vaše osobné údaje príslušnému orgánu v nevyhnutnom rozsahu, a to na základe povinností vyplývajúcich zo zákona či iného právneho aktu.

6.2 Spoloční prevádzkovatelia

Komunitné služby (popísané v bode 5.1 vyššie) a niektoré súťaže (popísané v bode 5.2 vyššie) poskytujeme spoločne a nerozdielne so spoločnosťami CHANCE a Tipsport CZ, ktoré sú tak vo vzťahu ku všetkým osobným údajom spracúvaným v rámci týchto služieb spolu s nami v postavení spoločných prevádzkovateľov. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou

CHANCE je popísané v jej Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných na internetových stránkach www.chance.cz. Spracúvanie osobných údajov Tipsportom CZ zase v Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných na internetových stránkach www.tipsport.cz.

Každý užívateľ komunitných služieb a/alebo účastník súťaží je oprávnený vykonávať svoje práva voči spoločnosti, u ktorej ma zriadený svoj Herný účet, a u ktorej sa teda do komunitných služieb prihlásil. Voči Tipsportu môžete vykonávať svoje práva, ako je popísané v kapitole 8 nižšie, prípadne sa obrátiť na našu zákaznícku podporu Tipsport.

6.3 Záruky

So sprostredkovateľmi osobných údajov podľa bodu 6.1 sme uzatvorili zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré zaručujú rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov ako tieto Zásady ochrany osobných údajov.

7 ZABEZPEČENIE DÁT

Zaviedli sme a udržujeme nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením,

zmenením, neoprávneným zverejnením alebo sprístupnením. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať predovšetkým opatrenia zaisťujúce fyzickú bezpečnosť, prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, školenie zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu dát a riadenie incidentov, softwarovú obnovu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje a ďalšie opatrenia.

8 VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBA

V prípade, že uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tohto článku alebo podľa platných predpisov, informujeme o prijatom opatrení alebo vymazaní vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracúvania v súlade s vašou požiadavkou každého príjemcu, ktorému boli tieto údaje poskytnuté podľa článku 6 týchto Zásad ochrany osobných údajov, pokiaľ takéto informovanie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Pokiaľ si prajete uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak učiniť priamo prihlásením sa do svojho herného účtu na stránkach www.tipsport.sk.

Pokiaľ u nás nemáte vytvorený Herný účet, ale napriek tomu by ste radi uplatnili niektoré zo svojich nižšie uvedených práv na ochranu svojho súkromia, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@tipsport.sk alebo prostredníctvom formuláru na adrese www.tipsport.sk/podpora.

Pre prihlásenie k svojmu Hernému účtu na stránkach www.tipsport.sk potrebujete poznať svoje prihlasovacie údaje (emailová adresa a heslo). Pokiaľ budete svoje práva uplatňovať iným spôsobom, môžeme vás požiadať o dodanie niektorých identifikačných informácií, ktoré ste nám v minulosti poskytli. Poskytnutie takýchto údajov je nevyhnutné na overenie, či bola príslušná požiadavka zaslaná vami. Odpovieme vám do jedného mesiaca po obdržaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace.

8.1 Čo môžete požadovať?

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať opravu niektorých údajov, ktoré o vás ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvame, v niektorých prípadoch máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ďalej máte právo na prístup ku svojim osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb), v niektorých prípadoch právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenie nášho spracúvania vašich osobných údajov.

Môžete tiež kedykoľvek zobrať späť svoj súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám prípadne poskytli. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú popísané nižšie.

8.2 Oprava vašich osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Pokiaľ máte vytvorený Herný účet na stránkach www.tipsport.sk, môžete niektoré údaje upraviť priamo po prihlásení do svojho Herného účtu. Pokiaľ niektoré údaje nie je možné opraviť prostredníctvom vášho Herného účtu a/alebo tento účet nemáte vytvorený, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@tipsport.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na adrese https://www.tipsport.sk/podpora.

Prijímame opatrenia k zaisteniu toho, aby ste mohli udržiavať vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy náš môžete kontaktovať s dotazom, či stále spracúvame vaše osobné údaje.

8.3 Vymazanie vašich osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, a to prostredníctvom Herného účtu a/alebo, pokiaľ toto konto nemáte vytvorené, prostredníctvom e-mailovej adresy

osobneudaje@tipsport.sk alebo prostredníctvom formuláru na adrese https://www.tipsport.sk/podpora. V prípade, že nás oslovíte s takouto žiadosťou, vymažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ vaše osobné údaje už nepotrebujeme na plnenie zmluvných či zákonným povinností (najmä povinností podľa AML zákona, ako je popísané vyššie v čl. 4.2.2) alebo ochranu našich oprávnených záujmov, ako sú popísané vyššie. Ďalej tiež vymažeme (a zaistíme vymazanie zo strany sprostredkovateľov, ktorých poverujeme) všetkých vašich osobných údajov v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracúvaním týchto údajov, pokiaľ ste nám súhlas so spracúvaním týchto údajov poskytli alebo pokiaľ ďalšie spracúvanie nebude vyžadovať zákon (najmä AML zákon, ako je popísané vyššie v čl. 4.2.2).

8.4 Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@tipsport.sk alebo prostredníctvom formuláru na adrese https://www.tipsport.sk/podpora. V takom prípade vaše osobné údaje vymažeme postupom podľa čl. 8.3.

Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním z vašej strany.

8.5 Sprístupnenie a prenosnosť vašich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje týkajúce sa vašej osoby a osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Väčšina údajov je vám automaticky sprístupňovaná prostredníctvom vášho Herného účtu. V prípade, že si chcete potvrdiť rozsah údajov, ktoré o vás spracúvame a/alebo pokiaľ nemáte vytvorený Herný účet, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy

osobneudaje@tipsport.sk alebo prostredníctvom formuláru na adrese https://www.tipsport.sk/podpora. Pokiaľ budete požadovať prenos vašich osobných údajov inému poskytovateľovi, môžeme niektoré vaše osobné údaje (najmä údaje, ktoré spracúvame na základe plnenie zmluvy a/alebo vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, pokiaľ takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb, a pokiaľ bude technicky uskutočniteľná.

8.6 Právo namietať

V prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie namietať proti takémuto spracúvaniu. Pokiaľ v takom prípade nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ nepreukážeme,

že tieto údaje sú nutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme. Pokiaľ budete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, tak bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

8.7 Obmedzenie spracúvania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, napr. v prípade, kedy spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípade ich budeme spracúvať len na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzenia a my budeme v spracúvaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

8.8 Sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Internetové stránky úradu: dataprotection.gov.sk/uoou/.

9 VÝKLAD POJMOV

Výrazy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov s veľkým začiatočným písmenom majú nasledujúci význam (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a/alebo význam, ktorý je používaný v ostatných dokumentoch, na ktoré tieto Zásady ochrany osobných údajov odkazujú t. j. Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom kamenných pobočiek, Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu alebo Všeobecné podmienky.

(1) AML zákon – je zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá Tipsportu povinnosť identifikácie a overenie identifikácie u Stávkujúceho spočívajúcu v poskytnutí AML zákonom určených osobných údajov, ktoré sú súčasťou Registrácie podľa príslušného Herného plánu, a v niektorých prípadoch tiež zaistenie ďalších zákonom vyžadovaných informácii a vyhlásení Stávkujúceho (viď tiež § 10, § 12 a § 17 AML zákona).

(2) Hazardné hry – znamenajú Kurzové stávky a Internetové kurzové stávky poskytované

Tipsportom.

(3) CHANCE – znamená spoločnosť CHANCE a.s., so sídlom na adrese Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12550, IČO: 281 78 815

(4) Internetová aplikácia – je počítačová aplikácia na webových portáloch Tipsportu, prostredníctvom ktorej je zaistené uzatváranie Stávok a ďalej Registrácia a prístup Stávkujúceho k jeho Hernému účtu; je dostupná tiež prostredníctvom mobilných aplikácií iOS a Android.

(5) Internetová kurzová stávka – hazardná hra prevádzkovaná Tipsportom prostredníctvom internetu v súlade s Herným plánom pre poskytovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu.

(6) Kurzová stávka – hazardná hra poskytovaná Tipsportom v súlade s Herným plánom pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom kamenných pobočiek.

(7) Platobné prostriedky – sú prostriedky určené k dotácii a výplate peňažných prostriedkov na a z Herného účtu.

(8) Pobočka – prevádzkové miesto Tipsportu, v ktorom je zaisťovaná Registrácia, Kurzové stávky a niektoré ďalšie činnosti spojené s prevádzkovaním hazardných hier.

(9) Preukaz totožnosti – doklad vydaný orgánom verejnej správy, ktorý musí byť platný, je

z neho poznateľná podoba jeho držiteľa a v ktorom je uvedené aspoň (i) meno/mená a priezvisko držiteľa, (ii) dátum narodenia, (iii) rodné číslo, ak bolo pridelené a (iv) miesto narodenia, prípadne iné osobné údaje držiteľa, ktoré sú potrebné pre Registráciu a overenie totožnosti Stávkujúceho podľa AML zákona; občan SR predkladá ako Preukaz totožnosti občiansky preukaz, cestovný pas, alebo vodičský preukaz; Cudzí štátny príslušník predkladá ako Preukaz totožnosti cestovný pas, povolenie k pobytu na území SR alebo osobný identifikačný preukaz (obdoba slovenského občianskeho preukazu).

(10) Registrácia – je základnou podmienkou účasti na Internetových kurzových stávkach, ktorej účelom je poskytnutie a overenie osobných údajov uvedených Stávkujúcim v Internetovej aplikácii; zahŕňa najmä zistenie a overenie totožnosti a veku Stávkujúceho a registráciu Platobného prostriedku.

(11) Stávka – stávkou sa rozumie dobrovoľné uzatvorenie jednorázovej zmluvy medzi Stávkujúcim a Tipsportom podľa stanovených pravidiel.

(12) Stávkujúci – znamená účastník Hazardných hier, ktorý v súlade s príslušným Herným plánom uhradí vklad.

(13) Služby – znamenajú Služby s výnimkou Hazardných hier poskytované Tipsportom, predovšetkým súťaže, komunitné služby a ďalšie služby.

(14) Tipsport CZ – znamená spoločnosť Tipsport.net a.s., so sídlom na adrese Beroun -

Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12548, IČO: 281 78 653 (www.tipsport.cz);

(15) Herný účet – konto v Tipsporte, na ktorom sú evidované peňažné prostriedky, predovšetkým vklady, Stávky a výhry; je automaticky založené každému Stávkujúcemu pri jeho Registrácii; na Hernom účte bude za podmienok stanovených ZHH a Herným plánom pre prevádzkovanie internetových kurzových stávok prevedený zostatok Herného účtu Stávkujúceho, ktorý sa zaregistroval v Tipsporte do hry Internetová kurzová stávka pred účinnosťou Herného plánu pre prevádzkovanie internetových kurzových stávok.

(16) ZHH – je zákon č. 171/2005 Z. z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10 AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na nasledujúcom odkaze. O podstatných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom vášho Herného účtu pred dátumom ich účinnosti.