• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

TIPSPORT SK, a.s.
J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina

Všeobecné podmienky elektronického tipovania v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.


Obsah

Zoznam použitých skratiek

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA/li>
 2. DOJEDNANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY O UZATVÁRANÍ STÁVOK
 3. HERNÝ ÚČET
 4. DOTÁCIA HERNÉHO ÚČTU
 5. VÝBERY Z HERNÉHO ÚČTU
 6. EVIDENCIA ÚDAJOV O STÁVKACH A TIPUJÚCICH
 7. FINANČNÉ LIMITY
 8. PREVÁDZKOVÁ DOBA
 9. REKLAMÁCIA
 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 11. PRECHODNÉ USTANOVENIA
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zoznam použitých skratiek

Tipsport - spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. so sídlom J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36436861, zapísanej v OR OS Žilina, odd:. Sa, vložka č.: 10502/L

VP - Všeobecné podmienky elektronického tipovania v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.

HP - Herný plán – je súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania vkladov a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách, ktorého znenie je schválené Ministerstvom financií Slovenskej republiky

VB - Vstupný bonus, ktorého získanie sa riadi samostatnými podmienkami zverejnenými na www.tipsport.sk

Zákon o hazardných hrách – zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

AML zákon – zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tipujúci - fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre, podmienky stanovené týmito všeobecnými podmienkami, herným plánom a zákonom o hazardných hrách

Pobočka - prevádzka spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., v ktorej dochádza k prijímaniu stávok, jej zriadenie je schválené Ministerstvom financií Slovenskej republiky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné podmienky (ďalej len VP) elektronického tipovania v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. so sídlom J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36436861, zapísanej v OR OS Žilina, odd:. Sa, vložka č.: 10502/L (ďalej len „Tipsport“) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou TIPSPORT SK a.s. a jednotlivými Tipujúcimi, ktorý vzniká okamihom registrácie Tipujúceho na www.tipsport.sk alebo na pobočke Tipsportu, ktorým okrem iného v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.
 2. Elektronickým tipovaním sa pre potreby týchto VP rozumejú hazardné hry podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkované prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu.
 3. Pojmy používané vo VP sú zhodné s pojmami používanými v Hernom pláne (ďalej len HP), ktoré určujú bližšie podmienky stávok.
 4. Právny vzťah medzi Tipsportom a Tipujúcim sa riadi HP, týmito VP a právom Slovenskej republiky.
 5. Účastníkom elektronického tipovania v Tipsporte sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá je podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) oprávnená zúčastniť sa na hazardných hrách a zároveň poskytne osobné údajné údaje pre registráciu, oboznámila sa s týmito VP a schváleným HP a súhlasí s nimi.
 6. V prípade, že účastníkom elektronického tipovania v Tipsporte sa chce stať alebo je politicky exponovaná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinná táto osoba bezodkladne, a to ešte pred momentom registrácie alebo vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoj herný účet a pred účasťou na hazardnej hre, informovať spoločnosť Tipsport o tejto skutočnosti, a to zaslaním emailu na adresu totoznost@tipsport.sk . V takomto prípade, sa Tipujúci zaväzuje, že až do následného potvrdenia alebo iných pokynov spoločnosti Tipsport, sa tiež zdrží vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoj herný účet a hazardnej hry prostredníctvom herného účtu.
 7. Bez vyjadrenia výslovného súhlasu so VP nie je Tipujúcemu umožnená jeho registrácia.
 8. Všetky finančné transakcie sú vedené v mene Euro, pokiaľ nie je stanovené inak. Zostatok na Hernom účte nie je úročený, ani poistený.
 9. Pri podozrení z manipulácie alebo podvodu alebo inej trestnej činnosti a v prípade akéhokoľvek porušenia VP či HP môže Tipsport príslušného Tipujúceho vylúčiť z uzatvárania Stávok.

2. DOJEDNANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY O UZATVÁRANÍ STÁVOK

 1. Podmienkou účasti na Stávkach je dojednanie Rámcovej zmluvy o uzatváraní stávok (ďalej len „Zmluva“) medzi Tipsportom a Tipujúcim za podmienok uvedených v týchto VP, HP. K uzatvoreniu Zmluvy dochádza registráciou Tipujúceho. Pre registráciu musí Tipujúci vyplniť správne a úplne registračný formulár. Registrácia Tipujúcich bude prebiehať buď na niektorých pobočkách, ktoré sú povolené podľa zákona o hazardných hrách, alebo prostredníctvom internetovej aplikácie Tipsportu na www.tipsport.sk .
 2. Pri registrácii je Tipujúci povinný umožniť spoločnosti Tipsport v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou:
  1. vykonať jeho identifikáciu, čo znamená zistenie údajov podľa čl. 2 bod 6 VP a
  2. overiť jeho identifikáciu, a to:
   1. pri jeho fyzickej prítomnosti najmä (ale nie len) predložením preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu, pričom umožní Tipsportu vyhotovenie ich kópii (scanov);
   2. ak Tipujúci nie je fyzicky prítomný predložením elektronickej kópie (scanu) dvoch dokladov totožnosti, pričom jedných z nich musí byť občiansky preukaz občana SR. Cudzí štátny príslušník je povinný predložiť súčasne cestovný pas a povolenie k pobytu na území SR alebo pobytové povolenie občana EU vydané v SR.
 3. Povinnými dokladmi totožnosti pri overení identifikácie Tipujúceho podľa čl. 2 bodu 2 písm. b) týchto VP je u občana SR občiansky preukaz a u cudzinca cestovný pas spolu s povolením k pobytu na území SR alebo pobytovým povolením občana EU v SR. Druhý doklad, ktorý je Tipujúci, ak je občanom SR povinný k overeniu jeho identifikácie podľa čl. 2 bodu 2 písm. b) týchto VP predložiť, je jeden z nasledujúcich dokladov: vodičský preukaz, pas alebo kartička poistenca zdravotnej poisťovne.
 4. Z predložených dokladov totožnosti musí byť zrejmá, resp. viditeľná podobizeň Tipujúceho a nasledovné údaje: meno a priezvisko, rodné číslo (ak nebolo pridelené, potom dátum narodenia), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu, ak sú na doklade uvedené. V rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML zákon“) a zákona o hazardných hrách Tipujúci berie na vedomie, že na tieto účely je spoločnosť Tipsport oprávnená aj bez súhlasu a informovania Tipujúcich ako dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 AML zákona a v rozsahu určenom zákonom o hazardných hrách; pritom je spoločnosť Tipsport oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu Tipujúceho ako dotknutej osoby, najmä v rozsahu § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 AML zákona.
 5. Bez registrácie – uzatvorenia Zmluvy nemôže byť Tipujúcemu otvorený Herný účet a umožnená účasť v hre. K platnému uzatvoreniu Zmluvy však nedôjde, pokiaľ pri registrácii dôjde k porušeniu záväzných pravidiel (najmä právnych predpisov, VP, HP).
 6. Pri registrácii uvedie Tipujúci povinné údaje, ktorými sú: jeho užívateľské meno, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, štát narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, rodné číslo, ak bolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa. Ďalej je Tipujúci povinný uviesť druh a číslo predkladaných dokladov totožnosti alebo iných dokladov, ako aj ich platnosť a kto doklad vydal, ak sú na doklade uvedené. Bankový účet nie je povinným údajom, ale v prípade jeho neuvedenia nebude klientovi umožnené realizovať výbery z herného účtu prostredníctvom bankového prevodu. V prípade záujmu o dodatočné doplnenie čísla bankového účtu je toto umožnené pri prvom prihlásení sa do internetovej aplikácie alebo neskôr v sekcii Môj účet / Nastavenie / Platobné prostriedky.
 7. Zadaním bankového účtu v registračnom formulári na pobočke alebo zadaním v internetovej aplikácii Tipujúci prehlasuje, že je vlastníkom tohto bankového účtu a Tipujúci sa zaväzuje, že práve tento konkrétny bankový účet bude využívaný iba jeho osobou na všetky prevody finančných prostriedkov vo vzťahu k Hernému účtu. Spoločnosť Tipsport je oprávnená kedykoľvek požiadať Tipujúceho o preukázanie skutočnosti, že Tipujúci je majiteľom príslušného bankového účtu. V prípade porušenia týchto povinností Tipujúceho alebo jeho neschopnosti preukázať ich splnenie, je spoločnosti Tipsport oprávnená zrušiť herný účet a akýkoľvek nárok na výhru, bez ohľadu na to, či už bola pripísaná na herný účet alebo nie, zaniká, nakoľko neboli splnené všetky podmienky účasti na internetovej hre; v takom prípade nevzniká Tipsportu ani povinnosť vrátiť Tipujúcemu Vklad použitý na uzatvorenie Stávok, s čím Tipujúci výslovne súhlasí.
 8. V prípade registrácie Tipujúceho na pobočke je nutné požiadať obsluhu o registráciu a predložiť doklad totožnosti a druhý doklad podľa týchto VP, na základe ktorých obsluha pobočky zaeviduje údaje z predložených dokladov do databázy a vytlačí Potvrdenie o dojednaní rámcovej zmluvy o uzatváraní stávok (registrácii) a získavaní bonusov a potvrdenie o identifikácii a overení identifikácie Tipujúceho (ďalej len „potvrdenie“). Tipujúci je povinný pred požiadaním obsluhy o registráciu oboznámiť sa so VP, HP, podmienkami získania vstupného bonusu a vyjadriť súhlas s ich obsahom. Po vytlačení potvrdenia skontroluje Tipujúci svoje osobné údaje a svojím podpisom potvrdí registráciu a podmienky uzatvorenej rámcovej zmluvy.
 9. Pri online registrácii je po uložení povinných údajov odoslaný Tipujúcemu verifikačný e-mail, PO JEHO POTVRDENÍ PRICHÁDZA SMS SPRÁVA s prihlasovacím heslom potrebným pre prvé prihlásenie Tipujúceho do internetovej aplikácie. Pri prvom prihlásení do internetovej aplikácie je Tipujúci povinný zmeniť si doručené prihlasovacie heslo pre prístup do internetovej aplikácie.
 10. Po úspešnom dokončení registrácie, ktoré spočíva v prihlásení, zmene prihlasovacieho hesla, prípadnej zmene užívateľského mena (neskoršia zmena už nebude možná, viď článok 3 bod 7 a odsúhlasení VP, HP dochádza k uzatvoreniu zmluvy a Tipujúcemu je otvorený Herný účet a umožnená účasť v hre. Herný účet je určený k evidencii všetkých finančných transakcií (vklady, výbery a pod.) a údajov o Stávkach.
 11. Každý registrovaný Tipujúci môže využívať aktuálnu bonusovú ponuku v internetovej aplikácii, ktoré sú súčasťou herného účtu.

3. HERNÝ ÚČET

 1. Prístup na Herný účet v Internetovej aplikácii je Tipujúcemu umožnený po zadaní správneho užívateľského mena a hesla.
 2. Tipujúci je povinný chrániť pred zneužitím svoje užívateľské meno a heslo. Za všetky transakcie uskutočnené na Hernom účte v dôsledku korektného použitia užívateľského mena a hesla nesie zodpovednosť oprávnený držiteľ Herného účtu (Tipujúci).
 3. Každý Tipujúci môže mať otvorený iba jeden Herný účet. Tipujúci, ktorý je už zaregistrovaný, sa nesmie opätovne zaregistrovať pod iným menom alebo s inou e-mailovou adresou či bankovým účtom. Pokiaľ Tipujúci toto pravidlo poruší, môže Tipsport zrušiť Zmluvu, a to aj spätne ku dňu uzatvorenia Zmluvy, a zmluvné strany sú potom povinné vrátiť si všetko, čo bolo podľa tejto Zmluvy plnené; za tým účelom je Tipsport oprávnený ponechať si peňažné prostriedky (na náhradu nákladov Tipsportu, ktoré prevádzkou takéhoto herného účtu vznikli) Tipujúceho na Hernom účte a ten zrušiť.
 4. Tipujúci je oprávnený disponovať so svojim Herným účtom výlučne iba sám a osobne. Nesmie k manipulácii s Herným účtom splnomocniť akúkoľvek osobu na svoje zastupovanie; to neplatí, ak zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu vyplýva výslovne inak. Výnimky povoľuje v odôvodnených prípadoch Tipsport. Tipujúci je povinný využívať Herný účet a s ním spojené služby, benefity a iné jeho funkcionality výhradne pre svoju osobnú súkromnú potrebu a nie je oprávnený ich sprístupňovať či umožniť čerpať iným osobám či využívať iným nevhodným spôsobom, ktorý by bol v rozpore s charakterom Herného účtu ako osobného prostriedku Tipujúceho k uzatváraniu jeho kurzových stávok na internete. Tým sa najmä rozumie zákaz využívania Herného účtu a s ním spojených služieb, benefitov a iných jeho funkcionalít pre komerčné účely. Od Tipujúceho, ktorý poruší tieto svoje povinnosti pri využívaní Herného účtu, si môže Tipsport uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.
 5. V prípade zabudnutia hesla Tipujúci klikne na ikonu „zabudnuté heslo“ (umiestnené vedľa ikony registrácia) a do zobrazených polí zadá svoje užívateľské meno, dátum narodenia a svoj e-mail. Po overení zhody údajov s údajmi v databáze Tipsportu je vygenerované nové heslo, ktoré bude Tipujúcemu doručené na jeho e-mailovú adresu.
 6. V prípade zabudnutia užívateľského mena do Internetovej aplikácie, je potrebné, aby Tipujúci e-mailom kontaktoval zákaznícku podporu.
 7. Tipujúci má možnosť zmeniť svoje užívateľské meno iba pri prvom prihlásení do internetovej aplikácie. Ďalšia dodatočná zmena užívateľského mena nie je umožnená. Prístupové heslo má Tipujúci možnosť zmeniť kedykoľvek. Zmenu je možné vykonať v sekcii Môj účet / Nastavenie / Osobné údaje / Zmena hesla . Užívateľské meno Tipujúceho nesmie obsahovať názov, ktorý by niesol v sebe reklamu akejkoľvek spoločnosti alebo meno, ktoré považuje spoločnosť Tipsport za hanlivý, nevhodný alebo neprijateľný výraz.
 8. Tipujúci je povinný v prípade, ak došlo na základe určitých právnych skutočností k zmene osobných údajov a ďalších údajov uvedených v registračnom formulári, vyplnenom pri registrácii, ako aj dokladov predložených pri registrácii, hoci tieto boli ku dňu ich predloženia spoločnosti Tipsport správne a úplné, tieto bezodkladne aktualizovať, t.j. do 7 pracovných dní oznámiť zmeny príslušných údajov Tipsportu, a to prostredníctvom elektronického formuláru centra zmien v aplikácii spoločnosti Tipsport. Tipujúci je povinný zmenu relevantne preukázať.
 9. Tipujúci má finančný zostatok na svojom Hernom účte – po odpočítaní všetkých Vkladov na uskutočnené Stávky či iných transakcií – kedykoľvek k dispozícii ihneď po kompletnom vstupnom overení (viď. článok 5 bod 1), a to za podmienok stanovených týmito VP.
 10. Výhry sú po Vyhodnotení Stávok automaticky pripisované na Herný účet a je ich možné použiť k uzatvoreniu ďalších Stávok, alebo inak podľa uváženia Tipujúceho v súlade s týmito VP.
 11. V prípade pripísania Výhry na Herný účet Tipujúceho omylom, nemá Tipujúci nárok na tieto finančné prostriedky (Tipujúcemu tak vzniká neoprávnený majetkový prospech) a Tipsport má právo na ich vrátenie. Ak Tipujúci zistí neoprávnené, chybné pripísanie Výhry na jeho Herný účet, je povinný neodkladne o tomto informovať Tipsport. Tipujúci nesmie využiť technické možnosti Internetovej aplikácie k porušeniu či obchádzaniu podmienok zákona o hazardných hrách, Herného plánu, VP a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a k svojmu obohateniu na úkor Tipsportu. Pokiaľ sa tak stane, vzniká Tipsportu nárok na vrátenie takto získaných Výhier.
 12. Výhry, na ktoré v súlade s Herným plánom alebo týmito VP nevznikol Tipujúcemu nárok a ktoré boli pripísané na Herný účet Tipujúceho, je Tipsport oprávnený aj bez súhlasu Tipujúceho z jeho Herného účtu spätne odpočítať, a to aj v prípade, že po vykonaní tejto účtovnej transakcie bude Herný účet vykazovať mínusový zostatok. V takomto prípade je Tipujúci povinný Herný účet dotovať (navýšiť jeho hodnotu) tak, aby výsledný zostatok na Hernom účte bol minimálne 1,– € v lehote do 10 dní odo dňa vykonania takejto účtovnej transakcie. Ďalšia účasť v hre bude Tipujúcemu umožnená až po zaistení kladnej hodnoty Herného účtu podľa tohto odstavca.
 13. Tipujúci nie je oprávnený využívať herný účet na prevod prostriedkov bez ich využitia k úhrade Vkladu za uzatvorené Stávky, či inej služby podľa týchto VP. Tipujúci nemôže finančné prostriedky, ktoré boli vložené na jeho herný účet (s výnimkou prostriedkov pripísaných z titulu Výhry), prevádzať na bankový účet, ani akýmkoľvek iným spôsobom ich previesť z príslušného herného účtu. Výnimku tvorí zrušenie príslušného herného účtu z akéhokoľvek dôvodu a v súlade s týmito VP, pri ktorom vznikne Tipujúcemu nárok na vyplatenie zostatku na hernom účte. V prípade porušenia tohto obmedzenia zo strany Tipujúceho, má Tipsport právo na náhradu nákladov vzniknutých pri týchto transakciách a za tým účelom môže použiť zostatky Herného účtu. V prípade, že po tomto odpočítaní bude Herný účet vykazovať mínusový zostatok, je Tipujúci povinný dotovať Herný účet tak, ako je uvedené v ods. 12. Ak dôjde zo strany Tipujúceho k opakovanému porušeniu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto odstavca, má Tipsport právo na okamžité zrušenie Zmluvy.
 14. Tipujúci berie na vedomie, že Tipsport zabezpečuje služby súvisiace so zriadením a prevádzkou herného účtu tiež na základe zmluvných vzťahov s príslušnými bankovými inštitúciami, prípadne inými spoločnosťami zabezpečujúcimi prevody finančných prostriedkov (ďalej len „iná spoločnosť“). Tipujúci tiež berie na vedomie, že spoločnosť Tipsport je v zmysle podmienok zmluvného vzťahu s príslušnými bankami, resp. inými spoločnosťami na základe ich žiadosti povinná vždy podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo inej spoločnosti, blokovať prostriedky na príslušnom hernom účte, resp. príslušný herný účet, a to aj v situácii, keď nie sú dané iné právne dôvody okrem požiadavky banky alebo inej spoločnosti.
 15. Tipujúci môže zrušiť Zmluvu a v dôsledku toho aj svoj Herný účet kedykoľvek s udaním dôvodu a to formou zaslania písomnej žiadosti s vlastnoručným podpisom Tipsportu prostredníctvom internetovej aplikácie na webovom sídle Tipsportu www.tipsport.sk alebo poštou na adresu sídla Tipsportu. Herný účet však nemôže byť zrušený skôr, ako dôjde k vyrovnaniu mínusovej hodnoty zostatku. Herný účet bude zrušený piatym dňom odo dňa doručenia žiadosti Tipsportu, alebo dňom vyrovnania mínusového zostatku. Tipsport je povinný poukázať Tipujúcemu finančný kladný zostatok na jeho Hernom účte do nasledujúcich siedmich dní odo dňa zrušenia Herného účtu.

4. DOTÁCIA HERNÉHO ÚČTU

 1. Pre dotáciu Herného účtu môže Tipujúci využiť niektorý z nižšie uvedených platobných spôsobov (platobných kanálov):
  1. On-line platby – Tipujúci môže dotovať svoj Herný účet prostredníctvom internetového on-line bankovníctva, pokiaľ má svoj účet v niektorej z týchto bánk:
   1. Slovenská Sporiteľňa – služba SporoPay
   2. Všeobecná úverová banka – služba VÚBePlatba
   3. Tatrabanka – služba TatraPay
  2. CardPay – umožní online prevody finančných prostriedkov prostredníctvom akejkoľvek debetnej či kreditnej karty (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard).
  3. Bankový prevod (off-line bankový prevod) – Tipujúci môže dotovať svoj Herný účet bezhotovostným bankovým príkazom k úhrade, alebo vložením hotovosti na bankový účet Tipsportu. V tomto prípade je však Tipujúci povinný pre jednoznačnú identifikáciu tejto platby uviesť ako variabilný symbol (VS) svoje identifikačné číslo. Číslo bankového účtu Tipsportu a Identifikačné číslo (variabilný symbol) Tipujúceho sú uvedené v Internetovej aplikácii v sekcii VKLADY/VÝPLATY – BANKOVÝ PREVOD – VLOŽIŤ PENIAZE.
  4. Paysafecard – dotácia Herného účtu prostredníctvom dobíjacieho kupónu spoločnosti Paysafe Group Plc..
  5. Skrill (Moneybookers) – online prevody pomocou internetovej peňaženky spoločnosti Skrill Ltd.
  6. Dotácia prostredníctvom pobočky Tipsportu – Tipujúci môže dotovať svoj Herný účet vkladom hotovosti v niektorých pobočkách Tipsportu. Pre jednoznačnú identifikáciu tohto vkladu je Tipujúci povinný pri tejto platbe uviesť svoje meno a priezvisko spolu s užívateľským menom používaným v Internetovej aplikácii. Dotáciu herného účtu prostredníctvom pobočky, je povinný vykonať iba majiteľ herného účtu osobne.
  7. Ďalšie možnosti dotácie Herného účtu – Tipsport môže povoliť Tipujúcemu prevod finančných prostriedkov aj pomocou iných platobných systémov, ktoré nie sú v rozpore s platnou legislatívou na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa Tipujúci na tomto druhu prevodu s Tipsportom vopred dohodne.
 2. Spoločnosť Tipsport si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku platobných kanálov. Tipujúci berie na vedomie, že v prípade prevodov peňažných prostriedkov na herný účet (dotácie herného účtu) prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi legálne nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Po identifikácii platby a jej výšky spoločnosť Tipsport pripíše Tipujúcemu na jeho herný účet prevedenú peňažnú čiastku. Prostriedky budú pripísané najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení danej transakcie prevádzkovateľom platobného kanálu. Tipsport nezodpovedá za prípadné omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu.
 4. Tipujúci je oprávnený kedykoľvek dotovať svoj herný účet za účelom uzatvárania Stávok a to prostredníctvom Tipsportom určených platobných kanálov aspoň v minimálne stanovenej výške s použitím identifikačných údajov platby vyžadovaných spoločnosťou Tipsport, a to za podmienok a v limitoch určených HP, VP alebo zverejnených na stránke www.tipsport.sk.
 5. Spoločnosť Tipsport je oprávnená stanoviť maximálny možný jednorázový vklad na príslušný herný účet.

5. VÝBERY Z HERNÉHO ÚČTU

 1. Výbery z herného účtu je možné realizovať iba užívateľom s vykonanou identifikáciou a zároveň s overenou identifikáciou podľa čl. 2 bodov 2, 3, 4 týchto VP. V prípade, že nebudú doplnené všetky požadované doklady, nebude možné uskutočniť akýkoľvek výber finančnej hotovosti z herného účtu.
 2. Finančné prostriedky zo svojho Herného účtu môže Tipujúci po overení identity čerpať nasledujúcimi spôsobmi:
  1. bezhotovostným bankovým prevodom na registrovaný bankový účet, ktorého je Tipujúci majiteľom. Tipujúci uvedie požiadavku v Internetovej aplikácii s vyznačením bezhotovostného prevodu a výšku prevádzanej čiastky.
  2. prostredníctvom internetovej peňaženky Skrill (Moneybookers). Finančné prostriedky z Výhier môže Tipujúci previesť iba do internetovej peňaženky Skrill, z ktorej bola realizovaná dotácia na príslušný herný účet a ktorej majiteľom je Tipujúci.
  3. výberom hotovosti v niektorých pobočkách Tipsportu v Slovenskej republike. Tipujúci môže vybrať čiastku až do výšky 1.000,– EUR denne, avšak s prihliadnutím k prevádzkovej situácii vybranej pobočky. Pri výbere nad 300,– EUR je nutné požiadavku vopred (min. 24 hodín) oznámiť na vybranej pobočke s uvedením požadovanej čiastky a dátumu výberu. Požiadavku na každý výber je Tipujúci povinný označiť vopred v Internetovej aplikácii (táto požiadavka je bez časového obmedzenia a platí iba pre jeden výber). Tipujúci je povinný si okamžite prepočítať preberanú hotovosť. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Tipujúci je povinný pri výbere hotovosti preukázať svoju totožnosť a vlastnoručne podpísať účtovný doklad o prevzatí hotovosti. Výber hotovosti podľa stanovených podmienok je oprávnený realizovať jedine Tipujúci – registrovaný majiteľ príslušného herného účtu.

6. EVIDENCIA ÚDAJOV O STÁVKACH A TIPUJÚCICH

 1. Všetky údaje o Tipujúcich, ich Stávkach a jednotlivých transakciách sú uložené v počítačovej databáze Tipsportu. Každému Tipujúcemu sú v Internetovej aplikácii sprístupnené výhradne údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby či účasti v hre (t.j. údaje uvedené nižšie v ods. 2 tohto článku).
 2. V Internetovej aplikácii sú v sekcii Môj účet Tipujúcemu sprístupnené nasledujúce informácie:
  1. Vklady / výplaty – táto sekcia slúži pre realizáciu dotácie Herného účtu či požiadaviek na odoslanie finančných prostriedkov z Herného účtu Tipujúceho. V tejto časti sú tiež zverejnené minimálne a maximálné možné hranice dotácie alebo výberu z herného účtu podľa jednotlivých platobných metód.
  2. Moje tikety:
  3. Moje tikety – tu sú zobrazené údaje o uzatvorených Stávkach. Tipujúci má možnosť prostredníctvom filtrov zobraziť všetky Stávky za vybrané časové obdobie.
  4. Moje LIVE tikety – tu sú zobrazené údaje o uzatvorených LIVE Stávkach. Tipujúci má možnosť prostredníctvom filtrov zobraziť svoje LIVE Stávky za vybrané časové obdobie.
  5. Moje stávky – umožňuje Tipujúcemu sledovanie stavených príležitostí na doteraz nevyhodnotených Stávkach.
  6. História transakcií – obsahuje detailný prehľad o všetkých uskutočnených transakciách na Hernom účte (napríklad vklady za stávky, pripísané výhry, dotácie konta a výbery z konta). Históriu transakcií je možné spätne zobraziť za určité časové obdobie.
  7. Súkromné správy – obsahuje súkromné správy adresované Tipujúcemu od iných Tipujúcich alebo od Tipsportu.
  8. Centrum zmien – prostredníctvom tejto sekcie je možné zmeniť niektoré osobné údaje a odoslať doklady, ktoré tieto zmeny preukazujú (viď. článok 2 týchto VP); tiež zaslať Tipsportu akúkoľvek žiadosť, zmeniť telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo bankový účet.
  9. Nastavenie – táto sekcia má viacero častí, v ktorých môže Tipujúci upravovať rôzne nastavenia a parametre:
   1. Osobné údaje – zobrazia sa osobné údaje, ktoré boli uvedené pri registrácii, prípadne neskôr upravené Tipujúcim. V tejto sekcii sú tiež uvedené predložené doklady a ich stav v rámci overovacieho procesu.
   2. Platobné prostriedky – je uvedený registrovaný bankový účet Tipujúceho a jeho stav v rámci overovacieho procesu.
   3. Moja aktivita – v tejto sekcii si Tipujúci môže nastaviť jednotlivé druhy upozornení od spoločnosti Tipsport ohľadom vyhodnotenia tiketu, niektorého zo zápasov, prípadne upozornenia na dôležité udalosti v súťažiach, ktorých sa dobrovoľne zúčastňuje.
   4. Sledujte komunitu – možnosť nastavenia sledovania aktivity Vami sledovaných Tipujúcich, prípadne možnosť nastavenia upozornení, keď Vám bola vyhodnotená analýza, prípadne Vás začal v rámci komunity niekto sledovať.
   5. Komunikácia z Tipsportu – v tejto sekcii si Tipujúci môže nastaviť periodicitu a druh marketingovej komunikácie od Tipsportu.
   6. Verejný profil – slúži na nastavenie alebo zmenu údajov o Tipujúcom, ktoré sú viditeľné v rámci komunity.
   7. Nastavenie fóra – možnosť nastaviť odoberanie niektorých príspevkov fóra, obnovenie diskusie alebo nastavenie užívateľov, od ktorých Tipujúci nechce dostávať príspevky.
   8. Nastavenie tiketu – Tipujúci si v tejto sekcii môže nastaviť kedy chce alebo nechce pri uzatváraní live stávky informovať o zmene kurzu, prípadne nastaviť automatickú aktualizáciu kurzu na tikete, dodatočné potvrdenie uzatvorenia live stávky.

   7. FINANČNÉ LIMITY

   1. Finančné limity vzťahujúce sa k Hernému účtu sú nasledujúce:
   2. minimálna čiastka pre dotáciu Herného účtu je 1,– EUR, s výnimkou dotácie prostredníctvom SKRILL, kde je minimálna výška dotácie 40,– EUR,
   3. maximálna čiastka, ktorú môže mať Tipujúci na svojom Hernom účte, je stanovená na 300.000,– EUR. V prípade, že zostatok na Hernom účte presiahne túto stanovenú hranicu, bude čiastka nad limitom automaticky odoslaná na registrovaný bankový účet Tipujúceho,
   4. minimálna čiastka odosielaná z Herného účtu na registrovaný bankový účet Tipujúceho je stanovená vo výške 5,– EUR. Nižšiu čiastku je možné bezhotovostne previesť iba v prípade vyplatenia zostatku na zrušenom Herného účte,
   5. minimálna čiastka pri výbere hotovosti z Herného účtu na niektorej z pobočiek Tipsportu nie je stanovená,
   6. maximálny denný limit pri výbere hotovosti z Herného účtu na niektorej z pobočiek Tipsportu je stanovený vo výške 1.000,– EUR, pričom je nutné dodržať podmienky uvedené v článku 5 bod 2 týchto VP. Vyššiu čiastku je možné vyplatiť iba bezhotovostne.
   7. Spoločnosť Tipsport je oprávnená stanoviť minimálnu a maximálnu možnú hranicu jednorázovej dotácie alebo výberu z herného účtu. Výška týchto limitov je zverejnená na stránke www.tipsport.sk

   8. PREVÁDZKOVÁ DOBA

   1. Prevádzková doba pre príjem Stávok prostredníctvom Internetovej aplikácie je stanovená nepretržite 24 hodín denne bez obmedzenia.
   2. Výnimkou z ods. 1 sú zákonom o hazardných hrách zakázaný čas vykonávania hazardných hier (napr. na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku), Tipsport vopred oznámi zmeny v prevádzkovej dobe, čas určený na technologickú prestávku alebo potreba prípadných servisných zásahov zo strany Tipsportu.

   9. REKLAMÁCIA

   1. Tipujúci môžu podávať odôvodnené sťažnosti či reklamácie Tipsportu do 30 dní od vzniku nároku na vyplatenie Výhry. Tipsport ich prešetrí a najneskôr do 30 dní od ich podania (doručenia) písomne oznámi sťažovateľovi výsledok na emailovú adresu uvedenú pri podaní reklamácie. O dobu vyriešenia reklamácie sa prerušuje plynutie lehôt na vyplatenie výhry.
   2. Reklamácia Výhier sa uplatňuje výlučne elektronicky zaslaním emailu s odôvodnením alebo odoslaním údajov reklamovaného Výpisu Stávky spolu s odôvodnením prostredníctvom Internetovej aplikácie konkrétne v časti reklamácia tiketu.
   1. Reklamácia obratov z Herného účtu a zostatkov v nich uvedených musí byť podaná do 30 dní potom, čo je Tipujúcemu zostatok v Internetovej aplikácii na Hernom účte sprístupnený. V prípade, že k reklamácii nedôjde, predpokladá sa, že tipujúci s uvedeným zostatkom na Hernom účte súhlasí.
   2. Reklamáciu podľa ods. (3) podáva tipujúci formou zaslania e-mailu s popisom zisteného nedostatku na e-mailovú adresu: reklamacie@tipsport.sk
   1. Pre posudzovanie sporov o uzatvorenej Stávke sú smerodajné údaje uložené v počítačovej databáze Tipsportu.
   2. Náklady na reklamáciu nesie každá zo strán zo svojich prostriedkov.

   10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Spoločnosť Tipsport spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
   2. Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Podrobné informácie o tom, ako Tipsport získava, uchováva a ďalej spracúva osobné údaje v súvislosti s účasťou na Kurzových stávkach a iných Službách Tipsportu prevádzkovaných na internetovej adrese tipsport.sk a prostredníctvom Pobočiek sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na internetovej adrese https://www.tipsport.sk/…macie-o-gdpr .

   11. PRECHODNÉ USTANOVENIA

   1. Tipujúci, ktorý sa registroval v spoločnosti Tipsport pred účinnosťou týchto VP (t.j. pred 19.4.2017), je povinný do 30.11.2017 splniť všetky podmienky a povinnosti vyžadované alebo uložené na zriadenie (registráciu) herného účtu, a to najmä (ale nie len) podľa článku 2 týchto VP. Ak tak Tipujúci v príslušnej lehote nespraví, nestane sa plne overeným podľa týchto VP a platí, že jeho herný účet spoločnosť Tipsport dňa 1.12.2017 dočasne zablokuje a to až do doby, kým Tipujúci nesplní všetky podmienky a povinnosti.
   2. Tipujúci, ktorý sa registroval v Tipsporte pred 19.4.2017 je povinný okrem zaslania scanov dokladu totožnosti a ďalšieho dokladu podľa článku 2 bod 2, 3 a 4 doplniť, prípadne opraviť registračné údaje podľa článku 2 bod 6 cez link na doplnenie nutných údajov. Ak Tipujúci požadované údaje nedoplní do 30.11.2017, potom sa nestane plne overeným podľa týchto VP a platí, že jeho herný účet spoločnosť Tipsport dňa 1.12.2017 dočasne zablokuje a to až do doby, kým Tipujúci nesplní všetky podmienky a povinnosti.
   3. Zároveň Tipujúcemu, ktorý sa registroval v Tipsporte pred 13.8.2014 a registrovaný bankový účet mu bol overený automaticky, bude dňa 19.4.2017 zrušený príznak overenia zdroja financovania, čím od tohto dňa tento Tipujúci nebude môcť čerpať finančné prostriedky zo svojho herného účtu až do doby, kým Tipujúci nesplní podmienky podľa článku 2 bodov 7 a 8 týchto VP.

   12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   1. Tipsport si vyhradzuje právo odmietnuť zaregistrovať Tipujúceho, resp. uzatvoriť Zmluvu, alebo kedykoľvek v budúcnosti rozhodnúť o zrušení Zmluvy a vylúčiť Tipujúceho z účasti v hre, a to aj bez udania dôvodov. Na uzatvorenie Zmluvy nevzniká Tipujúcemu právny nárok.
   2. V prípade, že Tipujúci neporozumel alebo mu boli nejasné niektoré z ustanovení týchto VP, môže požiadať Tipsport o záväzný výklad pred tým, než sa zaregistruje.
   3. Tipsport nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia webových stránok alebo iných obsahov. Tipsport tiež nezodpovedá za nerealizované alebo neskoro realizované operácie, pokiaľ vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, nesprávnou obsluhou webových stránok alebo inými technickými problémami. Tipsport nezodpovedá za zneužitie obsahu stránok Tipujúcim alebo treťou osobou. Tipsport nezodpovedá za škody spôsobené Tipujúcemu alebo tretej osobe, pokiaľ vznikli zlou interpretáciou alebo chybami v obsahu webových stránok.
   4. Na VP môžu nadväzovať obchodné podmienky pre vybrané produkty a služby Tipsportu.
   5. Tipujúci je povinný do 7 kalendárnych dní oznámiť spoločnosti Tipsport akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku 3 bodu 8 týchto VP.
   6. Tipujúci je oprávnený tento zmluvný vzťah vypovedať písomnou výpoveďou a zmluvný vzťah zanikne desiatym dňom odo dňa doručenia výpovede Tipsportu. Tipsport si vyhradzuje právo aj bez dôvodu okamžite zrušiť Zmluvu alebo dočasne pozastaviť možnosť využívať herný účet Tipujúceho alebo aj odmietnuť prevod finančných prostriedkov z jeho Herného účtu, hlavne v prípade, kedy Tipujúci:
   7. uviedol nepravdivé údaje pri registrácii,
   8. porušil podmienky tipovania v Tipsporte (Zákon o hazardných hrách, VP, HP a pod.).

   Tým nie je dotknuté právo Tipsportu na úhradu vzniknutej škody, prípadne vrátane ušlého zisku.

   1. Na žiadosť Tipsportu je Tipujúci povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo cestovného a ďalších dokladov podľa článku 2 týchto VP.
   2. Tipsport má právo dočasne zablokovať herný účet v prípade, že transakcie uskutočnené na hernom účte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa AML zákona č. 297/2008 Z.z., a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.
   3. Tipsport má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.
   4. V prípadoch, ktoré nie sú vo VP, v HP upravené, je potrebné sa riadiť rozhodnutím Tipsportu.
   5. Práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou Tipsport a Tipujúcim sú neprevoditeľné a neprechoditeľné, ak z kogentných právnych predpisov nevyplýva inak. To neplatí pokiaľ ide o peňažné nároky z titulu vyplatenia zostatku na hernom účte v prípade smrti Tipujúceho. V takomto prípade nárok na vyplatenie zostatku patrí do dedičstva, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba je povinná predložiť Tipsportu súdne rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti pri uplatnení nároku na finančné prostriedky na príslušnom hernom účte Tipujúceho v čase jeho smrti. Iným spôsobom je po smrti Tipujúceho možné disponovať s nárokom na vyplatenie zostatku výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.
   6. Tipujúci je povinný urýchlene oznámiť Tipsportu všetky skutočnosti súvisiace s poskytovaním služieb v Internetovej aplikácii, ktoré môžu viesť k jeho bezdôvodnému obohateniu alebo k vzniku škody Tipsportu.
   7. Akékoľvek nezákonné alebo podozrivé jednanie Tipujúceho môže byť ohlásené príslušným orgánom.
   8. Tipsport je oprávnený niektoré služby a produkty spoplatniť podľa Sadzobníka. Sadzobník musí byť zverejnený v Internetovej aplikácii min. 7 dní pred začiatkom jeho platnosti.
   9. Tipsport si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VP a zmena bude vopred oznámená Tipujúcemu prostredníctvo internetovej aplikácie. VP v znení oznámených zmien sú potom pre obe strany záväzné okamihom uvedeným v oznámení o zmene VP. Pokiaľ Tipujúci nebude súhlasiť so zmenou VP, musí Tipsport písomne informovať o odmietnutí zmien VP a toto oznámenie bude považované za výpoveď Tipujúceho v zmysle bodu 5 tohto článku.
   10. Vzájomná komunikácia medzi Tipujúcim a Tipsportom bude prebiehať prednostne písomne prostredníctvom e-mailu a výlučne v jazyku slovenskom. Písomné zásielky budú Tipujúcemu doručované na e-mailovú adresu oznámenú Tipujúcim pri registrácii, alebo neskôr oznámenej, alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Možnosti kontaktovania Tipsportu:
   11. korešpondenčná adresa: TIPSPORT SK, a.s., J.Kalinčiaka 14 , 010 01 Žilina
   12. e-mailová adresa: podpora@tipsport.sk

   Zásielka odoslaná elektronicky na e-mailovú adresu je považovaná za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania, zásielka doručená prostredníctvom pošty na adresu oznámenú Tipujúcim pri registrácii alebo neskôr za tým účelom zmenenú je považovaná za doručenú piatym dňom odo dňa jej odoslania, pokiaľ nedôjde preukázateľne k doručeniu zásielky v iný deň.

   V Žiline dňa 22. 2. 2019

   Bc. Martin Tabák
   Predseda predstavenstva

   spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.