• AKU
Na tikete č.1 nebola dosiaľ vybraná žiadna stávka. Príležitosť pridajte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu platný od 29. 02. 2016 (PDF)

Dodatok č. 1 k Hernému plánu platný od 12. 09. 2016 (PDF)
Dodatok č. 2 k Hernému plánu platný od 08. 11. 2016 (PDF)
Dodatok č. 3 k Hernému plánu platný od 03. 04. 2017 (PDF)

Herný plán

Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu

OBSAH:

§ 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 2 VÝKLAD POJMOV

STÁVKY

§ 3 PODMIENKY ÚČASTI NA STÁVKACH
§ 4 UZATVORENIE STÁVKY
§ 5 DRUHY UDALOSTÍ A PRÍLEŽITOSTÍ
§ 6 DRUHY STÁVOK
§ 7 LIMITY STÁVOK, LIMITY VKLADOV

VÝHRY A VRÁTENIE VKLADOV

§ 8 OFICIÁLNY VÝSLEDOK
§ 9 VYHODNOTENIE STÁVOK
§ 10 NÁROK NA VÝHRU
§ 11 VÝPLATA VÝHIER
§ 12 VRÁTENIE VKLADOV

STÁVKOVÉ PRÍLEŽITOSTI

§ 13 ZÁKLADNÉ TYPY STÁVKOVÝCH PRÍLEŽITOSTÍ
§ 14 ĎALŠIE STÁVKOVÉ PRÍLEŽITOSTI

ZÁKLADNÉ DRUHY STÁVOK

§ 15 SÓLO STÁVKA
§ 16 AKU STÁVKA
§ 17 E-DOSTIHY

BONUSOVÉ STÁVKY

§ 18 EXTRATIP

ROZPISOVÉ STÁVKY

§ 19 SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PRE ROZPISOVÉ STÁVKY
§ 20 KOMBINÁTOR
§ 21 MAXIKOMBINÁTOR

LIVE STÁVKY

§ 22 PRAVIDLÁ PRE LIVE STÁVKY

POPLATKY

§ 23 MANIPULAČNÁ PRIRÁŽKA

ZÁVER

§ 24 SPORY, SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE
§ 25 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento herný plán (ďalej len HP) je určený pre prevádzkovanie Kurzových stávok akciovej spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. so sídlom J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36436861, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vložka č.: 10502/L, prostredníctvom verejného serveru umožňujúceho diaľkový prístup neobmedzenému okruhu osôb v sieti internet (internetové Kurzové stávky), a to na základe:
  1. zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. povolenia Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR)
 2. HP je v plnom znení schválený MF SR a je záväzný pre právny vzťah medzi Tipujúcimi a Prevádzkovateľom.
 3. Súčasťou tohto HP sú presne definované aj podrobné pravidlá stávok, ktoré stanovujú podmienky pre príjem Internetových kurzových stávok.
 4. Tipujúci je povinný pred uzatvorením Stávky oboznámiť sa s platným znením tohto HP. Uzatvorením Stávky uznáva Tipujúci ustanovenia HP za záväzné. Neznalosť HP alebo jeho subjektívny výklad neuskutoční uzatvorenú Stávku neplatnou a prípadné reklamácie z dôvodu neznalosti tohto HP sa nebudú brať do úvahy.
 5. Tipujúci môžu podávať odôvodnené sťažnosti či reklamácie Prevádzkovateľovi (Tipsportu) aj v prípade porušenia (podozrenia na porušenie) ustanovení tohto HP. V tomto prípade sa postupuje podľa príslušných ustanovení HP.

§ 2
VÝKLAD POJMOV

Výrazy používané v tomto HP, ktoré začínajú veľkým písmenom, majú pre tento význam (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak):
 1. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľom Internetových kurzových stávok podľa tohto HP je spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. so sídlom J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36436861, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vložka č.: 10502/L vlastniaca licenciu k prevádzke tejto hry vydanej MF SR (ďalej len Tipsport).
 2. Tipujúci – Tipujúcim sa rozumie účastník Internetovej kurzovej Stávky. Tipujúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá preukázala pri registrácii, že dovŕšila 18 rokov a ktorá v súlade s HP uhradí Vklad.
 3. Herný účet – Herný účet je automaticky založený každému Tipujúcemu pri jeho registrácii. Je určený na evidenciu všetkých finančných transakcií (vklady, výbery a pod.) a údajov o Stávkach.
 4. Výherca – Tipujúci, na ktorého Herný účet je zaúčtovaná Výhra.
 5. Internetové kurzové stávky (ďalej len Stávky ) sú stávkové hry, pri ktorých výška Výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola Stávka prijatá. Kurzovej Stávky sa zúčastní tipujúci tým, že zaplatí Vklad, ktorého návratnosť sa mu nezaručuje. Podstatou kurzovej Stávky je skutočnosť, že Výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej Udalosti alebo nešportovej stávkovej Udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková Udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy. Nešportová stávková Udalosť je spoločenská, politická alebo iná Udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom Výška Výhry je pritom priamo úmerná výhernému pomeru, v ktorom bola Stávka prijatá a výške vkladu. V prípade správneho tipu je tak výška Potenciálnej výhry tipujúcemu vopred známa.
 6. Stávka – hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry. Stávkou Tipujúci dobrovoľne uzatvára jednorázovú zmluvu s Tipsportom podľa stanovených pravidiel (Sólo stávka, AKU stávky, zvláštny druh stávky a pod. – viď ďalej), dokladom čoho je potvrdenie (Tiket). Tipsport môže s Tipujúcim uzatvoriť tiež iné, tzv. zvláštne zmluvné vzťahy, kedy v prípade uzatvorenia zvláštneho zmluvného vzťahu sa niektoré Stávky určené tipujúcim riadia zvláštnymi podmienkami tohto zvláštneho zmluvného vzťahu a považujú sa za Stávky tipujúceho, ktorý tento zmluvný vzťah uzatvoril. Príjem stávok môže byť zjednodušený (napr. viac Stávok na jednom tikete), či zvýhodnený (napr. bonifikáciou). Z tohto dôvodu sú rozlišované rôzne druhy stávok (ako rôzne modifikácie AKU stávok).
 7. Vklad – je úhrada peňažných prostriedkov, potrebných na to, aby sa Tipujúci mohol zúčastniť na hazardnej hre, a ktorá je Tipujúcemu odpočítaná z Herného účtu v okamihu uzatvorenia Stávky.
 8. Udalosť (Stretnutie) – je športová alebo iná budúca Udalosť, ktorá je vybratá a zverejnená Tipsportom. Každá Udalosť musí mať svoje poradové číslo určené Tipsportom.
 9. Príležitosť – je jeden z možných výsledkov (tipov) Udalosti. Počet Príležitostí je určený typom Udalosti (stretnutie s dvoma či troma možnými výsledkami) a rozhodnutím Tipsportu o ich rozšírení (napr. presné výsledky). Ku každej Príležitosti je priradený Kurz, čo je číslo , ktoré vyjadruje pravdepodobnosť určitého výsledku (tipu). Príležitosti (Tipy) sú označované napr. takto:
  1 výhra domáceho
  10 neprehra domáceho
  0 remíza
  02 neprehra hosťa
  2 výhra hosťa
  12 výhra domáceho alebo výhra hosťa
  V víťaz
  1–4 umiestnenie do 4. miesta
  2:1 tip na presný výsledok (napr. 2:1)
 10. Tip „1“ je priradený jednotlivcovi alebo mužstvu, ktoré je uvedené ako prvé v poradí v názve Udalosti, tip“2“ je priradený jednotlivcovi či mužstvu, uvedenému ako druhému v názve Udalosti.
 11. Domácim sa rozumie mužstvo takto uvedené v zápise alebo protokole o stretnutí a v súlade s tým je uvedené ako prvé v názve Udalosti. Na túto skutočnosť nemá vplyv zmena pôvodného miesta stretnutia a to na iné neutrálne miesto z akéhokoľvek dôvodu (vyššia moc, uzatvorenie ihriska a pod.) V jednorázových športových súťažiach alebo v súťažiach dlhodobého charakteru (turnaje, finále pohárov a pod.) sú za domácich považovaní účastníci či mužstvá, ktoré sú uvedené ako prvé v názve Udalosti. Za hostí sú považovaní účastníci či mužstvá, uvedené v názve Udalosti ako druhé v poradí.
 12. Kurz – je výherný pomer, v ktorom bola Stávka prijatá. Kurz určuje základnú mieru pravdepodobnosti dosiahnutia určitej príležitosti či zohľadňuje vplyv iných skutočností prijímania Stávky. Kurzy určuje Tipsport s presnosťou na 2 desatinné miesta, kurzy môžu byť premenlivé.
 13. Výsledný (celkový) kurz – číslo, ktorým sa násobí vklad pre stanovenie výšky Potenciálna výhry pri správnom určení tipovaných výsledkov. Výherný kurz určuje pravdepodobnosť Výhry a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta.
 14. Oficiálny výsledok – je výsledok Udalosti získaný z oficiálnych zdrojov a zverejnený Tipsportom.
 15. Vyhodnotenie – je premietnutie Oficiálnych výsledkov a pravidiel tohto HP do Stávok s cieľom určiť výherné Stávky.
 16. Výhra – je realizovaná Potenciálna výhra alebo prípadne krátená Potenciálna výhra na základe príslušných ustanovení HP o vrátení Stávok.
 17. Potenciálna výhra – predstavuje možnú celkovú Výhru za predpokladu všetkých správnych tipov v Stávke. Výška Potenciálnej výhry je daná vynásobením Výsledného kurzu po prípadných redukciách či bonifikáciách a Vkladu. Hodnota Potenciálnej výhry aj Výhry bude vždy matematicky zaokrúhlená k najbližšej platnej nominálnej hodnote zákonných peňazí v obehu €.
 18. Čistá výhra – predstavuje rozdiel medzi Potenciálnou výhrou a Vkladom.
 19. Sólo stávka – jednoduchá Stávka – je Stávka obsahujúca len jednu Príležitosť.
 20. AKU stávka – akumulovaná Stávka – je Stávka obsahujúca 2 a viac Príležitostí. Pre Sólo stávku a AKU stávku je v okamihu uzatvorenia Stávky v Internetovej aplikácii používané jednotné označenie AKU.
 21. KOMBI – označenie používané v Internetovej aplikácii pri uzatváraní stávok Kombinátor a Maxikombinátor.
 22. Internetová aplikácia – je počítačová aplikácia na webových portáloch Tipsportu, prostredníctvom ktorej Tipujúci uzatvára Stávky.
 23. Výpis stávky (tiket)- je elektronický záznam a potvrdenie o uzatvorenej Stávke. Výpisy stávok sú ukladané v počítačovej databáze a Tipujúcemu sa zároveň zobrazia v Internetovej aplikácii. Pre vyznačenie niektorých údajov sú používané skratky či kódy určené Tipsportom. Jeden Výpis stávok môže obsahovať viac Stávok.
 24. Ponuka (Kurzová ponuka) – Ponuka Udalostí vybraných a zverejnených Tipsportom za účelom prijímania Stávok na Príležitosti zvolené Tipujúcim.
 25. Podporná stávka – je AKU stávka, ktorá obsahuje Podporné príležitosti.
 26. Podporné príležitosti – rovnaké Príležitosti alebo Príležitosti, ktoré sa vzájomne priamo či nepriamo podporujú (napr. Stávka na víťazstvo tenistu vo finálovom stretnutí turnaja a zároveň Stávka na víťazstvo rovnakého tenistu v celom turnaji).
 27. CashOut – zmena Stávky na základe požiadavky Tipujúceho, kedy zároveň dochádza k vyhodnoteniu Stávky v dobe, kedy ešte nebola vyhodnotená niektorá (prípadne žiadna) Príležitosť zaradená do Stávky. CashOut môže Tipsport ponúknuť Tipujúcim na každú už uzatvorenú stávku. Podmienkou tejto stávky je:
  1. uzatvorená Stávka sa už nedá stornovať
  2. uzatvorená Stávka neobsahuje príležitosť, ktorá bola stiahnutá z ponuky,
  3. uzatvorená Stávka nesmie obsahovať Príležitosť, ktorá by danú Stávku činila prehrávajúcou.
  Po splnení podmienok je Tipujúcemu ponúknutá možnosť vyplatenia výhry z takto zmenenej stávky zodpovedajúca násobku v Stávke uvedených kurzov už zo správne tipovaných Príležitostí a Tipsportom určeného koeficientu CashOut. Koeficietn CashOut je nenárokovateľný, jeho výška je pohyblivá. Výšku koeficientu určuje Tipsport.

STÁVKY

§ 3
PODMIENKY ÚČASTI NA STÁVKACH

 1. Tipovať môže iba osoba, ktorá:
  1. dosiahla 18 rokov,
  2. je riadne registrovaná (viď ďalej).
 2. V Tipsporte nemôžu tipovať osoby ktoré:
  1. sú zamestnancami alebo akcionármi Tipsportu,
  2. sú osobami stanovujúcimi Kurzy alebo zaisťujúcimi informácie pre stanovenie Kurzov,
  3. sú rodinnými príslušníkmi a osobami blízkymi osôb uvedených vyššie v súlade s Občianskym zákonníkom,
  4. sa priamo aktívne podieľajú na športovej Udalosti, na ktorú Prevádzkovateľ prijíma Stávky v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. (napr. tréneri, hráči, rozhodcovia, funkcionári športových klubov a pod.); tieto osoby sa nesmú zúčastňovať Stávok na Udalosti v športových súťažiach, ktorých sú účastníkmi, alebo sa na nich inak podieľajú, alebo ktorých sa zúčastňuje športový klub, v ktorom funkciu zastávajú.
 3. Tipsport nie je povinný prijať Stávku. Stávku neprijme hlavne od osôb, ktoré závažne alebo opakovane porušujú zmluvné podmienky stanovené HP či Internetovou aplikáciou.
 4. Tipujúci je povinný sa pred uzatvorením Stávky zoznámiť s platným znením HP a Internetovou aplikáciou Tipsportu. Uzatvorením Stávky uznáva Tipujúci všetky podmienky definované Tipsportom za záväzné. Neznalosť či jeho subjektívny výklad podmienok nerobí uzatvorenú Stávku neplatnou a na prípadné reklamácie z dôvodu tejto neznalosti nebude braný ohľad.
 5. Registrácia Tipujúcich bude prebiehať buď v on-line režime prostredníctvom Internetovej aplikácie, alebo na pobočkách, ktoré sú povolené v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z.. Tipujúci je zodpovedný za pravdivosť a správnosť údajov uvedených pri registrácii. Na požiadanie Tipsportu je Tipujúci povinný preukázať svoju totožnosť a správnosť uvedených údajov. V prípade duplicity údajov v mene, dátume narodenia a čísle bank. účtu na viacerých Herných účtoch, budú tieto Herné účty zrušené či zablokované.
 6. Tipujúci je zodpovedný za uchovávanie pridelených identifikačných údajov v tajnosti a je povinný zabrániť ich zneužitiu. Za identifikačné údaje Tipujúceho sa považuje jeho užívateľské meno a heslo.
 7. Stávky nie je povolené uzatvárať na objednávku (napr. prostredníctvom stávkových agentov) a/alebo v zastúpení. V preukázateľnom prípade, ale aj v prípade dôvodného podozrenia na porušenie tejto podmienky je Tipsport oprávnený predmetné vyhrávajúce Stávky vyhodnotiť ako neplatné.
 8. Tipsport nenesie zodpovednosť za žiadne škody či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo a ktoré budú spôsobené náhodne alebo úmyselne poškodením internetových stránok a ich obsahu. Tipsport tiež nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro z realizované operácie, ktoré vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, či inými technickými problémami. Tipsport nezodpovedá za zneužitie obsahu stránok Tipujúcim alebo treťou osobou. Tipsport nezodpovedá za škody spôsobené Tipujúcemu alebo tretej osobe, ak tieto vznikli zlou interpretáciou, alebo chybami v obsahu internetových stránok.

§ 4
UZATVORENIE STÁVKY

 1. Stávky budú prijímané prostredníctvom výpočtovej techniky v Internetovej aplikácii prevádzkovanej Tipsportom len na tie Príležitosti, pre ktoré Tipsport zverejní Kurzy. Okolnosť, ktorá určuje Výhru (výsledok športového stretnutia či inej budúcej Udalosti), nesmie byť nikomu vopred známa a musí byť takého druhu, aby nemohla byť Tipsportom alebo Tipujúcim ovplyvnená.
 2. Kurzy sú zverejňované v Internetovej aplikácii a Tipsport si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmenu Kurzov, limitovať Vklad Tipujúceho aj na jednotlivé Príležitosti či za akékoľvek časové obdobie, zastaviť príjem Stávok na niektoré Príležitosti, prípadne ich zaradiť do AKU stávok či inak obmedziť príjem Stávok. Pri akejkoľvek zmene Kurzu je záväzným Kurzom pre Tipujúceho aj Tipsport kurz zaznamenaný pri uložení Stávky do počítačovej databázy Tipsportu.
 3. Tipsport môže upraviť (napr. zvýhodniť) Výherný kurz. Podmienky, za akých je poskytovaná táto úprava musí Tipsport zverejniť vopred a táto úprava musí byť vyznačená na Výpise Stávky a zaznamenaná v počítačovej databáze Tipsportu. Aj pre takto upravený Výsledný kurz platí maximálny týždenný limit Čistej výhry stanovený týmto HP.
 4. Tipsport si vyhradzuje právo určovať začiatok a koniec prijímania Stávok na jednotlivé Udalosti. Koniec príjmu Stávok na určitú Udalosť môže byť stanovený najneskôr do okamihu začatia Udalosti (s výnimkou LIVE stávok).
 5. Tipsport nie je povinný Tipujúcim poskytovať doplnkové informácie o Udalostiach (napr. informácie o neutrálnom ihrisku, type povrchu, zranení hráčov, uzavretí hľadiska a pod.).
 6. V prípade pochybnosti spočívajúcej v nejednoznačnej identifikácii uzatváranej Stávky je Tipujúci povinný vyžiadať si pred uzatvorením tejto Stávky vysvetlenie. Na reklamácie týkajúce sa nesprávnej identifikácie (rovnaké mená, nejednoznačné pomenovanie, skratky, nepochopenie predmetu Stávky a pod.) nebude braný ohľad.
 7. Počet Stávok uzatvorených jedným Tipujúcim môže byť limitovaný, a zároveň môže pri každej Stávke dôjsť k zmene podmienok Stávky (zmena Kurzu, stiahnutie Príležitosti z Ponuky a pod.).
 8. Po uzatvorení Stávky je zakázané vykonávať na Výpise Stávky akékoľvek úpravy. Falšovanie a pozmeňovanie uložených Výpisov stávok v počítačovej databáze je trestné podľa príslušných právnych predpisov a zároveň zaniká nárok na Výhru či vrátenie Vkladu.
 9. Spôsob uzatvorenia Stávky :
  1. Tipujúci musí byť prihlásený v Internetovej aplikácii a postupuje nasledovne:
   1. klikne na konkrétne Kurzy Príležitostí, na ktoré chce vsadiť,
   2. vyberie si aký druh Stávky chce uzatvoriť (KOMBI je možné v Internetovej aplikácii vybrať až po natipovaní 3 Príležitostí),
   3. určí výšku Vkladu (v EUR) na jednotlivé Stávky či ich skupiny, pričom výška Vkladu nesmie prevyšovať peňažný zostatok jeho Herného účtu,
   4. a potvrdí uzatvorenie Stávky. V okamihu potvrdenia Stávky dôjde k jej uloženiu do počítačovej databázy Tipsportu.
  2. V prípade, že výška Vkladu na určitú Stávku odporuje príslušným ustanoveniam HP či iným obmedzeniam Tipsportu (napr. limit Výhry, maximálny Vklad a pod.), je Tipujúci pri zostavovaní Stávky na toto upozornený a príslušná Stávka je prijatá až po ním vykonanej úprave Vkladu či Stávky. Podobne sa postupuje aj v prípade nedodržania iných pravidiel (napr. zaradenie Príležitosti iba do 3 AKU).
  3. Uzatvorenú Stávku môže Tipujúci zrušiť (stornovať) do 5 minút od jej prijatia (ak nie je v špecifických podmienkach stanovené inak). Stávku však nie je možné zrušiť po čase stanovenom ako koniec príjmu Stávok pri niektorej z Udalostí obsiahnutej v Stávke.
  4. Uzatvorenú Stávku môže tipujúci zmeniť iba na základe dohody s Tipsportom využitím CashOut. CashOut sa nepovažuje za uzatvorenie novej STávky, ale je dodatkom k už uzatvorenej Stávke, ktorú môže Tipujúci využiť. Potvrdením CashOut, Tipujúci dobrovoľne prijíma ponuku Tipsportu, čím sa táto Stávka stáva vyplatenou, bez možnosti uplatnenia ďalších nárokov na výplatu a bez možnosti spätného vrátenia Stávky pred uzavretím dohody s využitím CashOut.
 10. Vklad na Stávku je Tipujúcim uhradený prevodom zodpovedajúcej finančnej čiastky z Herného účtu. Herný účet je možné dotovať nasledujúcimi spôsobmi:
  1. zložením finančných prostriedkov v hotovosti na prevádzkach povolených v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z.,
  2. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu Tipujúceho. Bankový účet Tipujúceho musí byť vedený v peňažnom ústave, ktorý má oprávnenie prevádzkovať bankové služby na území Slovenskej republiky. Pokiaľ chce Tipujúci použiť tento spôsob platby, musí registrovať bankový účet v Tipsporte a zároveň musí prehlásiť, že je vlastníkom uvedeného bankového účtu. To isté musí Tipujúci vykonať pri zmene účtu. Každý Tipujúci môže pre tieto účely využívať vždy iba jeden bankový účet,
  3. prostredníctvom debetnej platobnej karty, vystavenej k bankovému účtu vedenému v peňažnom ústave na území Slovenskej republiky, ktorý má oprávnenie prevádzkovať bankové služby na území Slovenskej republiky,
  4. Tipsport môže umožniť Tipujúcim úhradu Vkladu aj pomocou iných platobných systémov, ktoré je možné legálne prevádzkovať na území Slovenskej republiky.
 11. Tipsport je oprávnený finančné prostriedky, ktoré boli na Herný účet prevedené v rozpore s ods. (10) vrátiť späť. Všetky náklady spojené s vrátením finančných prostriedkov pôjdu na ťarchu Herného účtu Tipujúceho. V prípade, ak by sa Herný účet Tipujúceho dostal do mínusu, je tento povinný ho doplniť na výšku minimálne 0 EUR v priebehu 10 kalendárnych dní. Ak Tipujúci túto povinnosť nesplní, Tipsport má právo zrušiť Herný účet Tipujúceho. Následne bude Tipsport postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

§ 5
DRUHY UDALOSTÍ A PRÍLEŽITOSTÍ

Tipsport bude vypisovať kurzy Príležitostí okrem iného na:

 1. Jednotlivé stretnutia s dvoma možnými výsledkami (viď. zákl. typy stávok).
 2. Jednotlivé stretnutia s tromi možnými výsledkami (viď. zákl. typy stávok).
 3. Víťazstvo, umiestnenie, postup jednotlivca alebo mužstva v jednorazových športových súťažiach, alebo v športových disciplínach dlhodobého charakteru.
 4. Skutočnosti priamo súvisiace s priebehom či výsledkom športových, spoločenských, kultúrnych Udalostí a pod. Napr.:
  1. Stávky na neumiestnenie – označené ako „NE“,
  2. Stávky všetci proti – značený ako „VP“,
  3. Stávky na víťazstvo o góly (jednoduché a handicapové),
  4. Stávky na priebeh tenisového stretnutia,
  5. Stávky na počet gólov v jednotlivom stretnutí,
  6. Stávky na počet gólov v ligovom kole,
  7. Stávky na presný výsledok stretnutia,
  8. Stávky na strelca gólu v stretnutí,
  9. Stávky na najlepšieho strelca v súťažiach dlhodobého charakteru,
  10. Stávky na fiktívne stretnutia (Duel),
  11. Stávky na lepšieho z dvojice súťažiacich či mužstiev (tzv. Športstávky),
  12. Stávky ne e-športy – stávky na výsledky rôznych virtuálnych udalostí, napr. súťaže v oblasti počítačových hier.
 5. Skutočnosti priamo súvisiace s priebehom či výsledkom nešportových Udalostí (napr. Udalosti spoločenské, kultúrne, politické a pod. môže Tipsport vypísať na Stávky súvisiace s výsledkom nasledujúcich nešportových Udalostí:
  1. Voľby (politické) – celkovo (víťaz), percento hlasov, volebná účasť v %, počet zvolených poslancov za stranu, počet zvolených do parlamentu, ktorá strana sa dostane do parlamentu,
  2. Voľby prezidenta – celkovo (víťaz), volebná účasť v %, postupujúci do 2. kola, víťaz kola v %, či bude prezident zvolený v prvom kole,
  3. Referendum (politické) – celkovo (víťaz), účasť na referende v %, otázka riešená v referende bude vyhodnotená kladne/záporne
  4. Superstar (televízna súťaž, napr. Česko Slovenská superstar)- celkovo (víťaz) – vypadne,
  5. Hlas Česko Slovenska (televízna súťaž) – celkovo (víťaz) – vypadne,
  6. Miss – celkovo (víťaz) – vypadne,
  7. Vyvolení – celkovo (víťaz) – vypadne,
  8. Česko Slovensko má talent (televízna súťaž) – celkovo (víťaz) – vypadne,
  9. Meteorologická stávka (napr. rýchlosť vetra, či bude pršať…),
  10. Tanečná súťaž (televízna súťaž napr. Stardance, Lets dance) – celkovo (víťaz) –vypadne,
  11. X Factor (televízna súťaž)- celkovo (víťaz) – vypadne,
  12. Usporiadateľ MS, ME, LOH, ZOH,
  13. Oscar (udeľovanie ceny) – celkovo víťaz,
  14. Big Brother – celkovo (víťaz) – vypadne,
  15. Miss Aerobic – celkovo (víťaz) – vypadne,
  16. Voľby športových funkcionárov – celkovo (víťaz) – vypadne.
 6. Skutočnosti v priebehu konania Udalostí (Stávky typu LIVE). Na skutočnosti vopred určených a špeciálne označených (LIVE) Udalostiach môže Tipsport prijímať Stávky aj v ich priebehu. Kurzy jednotlivých Príležitostí sú v priebehu Udalosti priebežne aktualizované. Na Stávky typu LIVE sa vzťahujú tieto obmedzenia:
  1. Stávky typu LIVE je možné uzatvoriť iba ako Sólo stávky a v prípadoch, kedy to Prevádzkovateľ umožní aj ako AKU stávky, ale zložené iba z Príležitostí typu LIVE.
  2. Stávky typu LIVE nie je možné stornovať.

§ 6
DRUHY STÁVOK

 1. Tipsport prijíma prostredníctvom internetu tieto základné druhy Stávok:
  1. Sólo stávky,
  2. AKU stávky.
 2. Rozpisové Stávky Tipujúci môžu svoje tipy rôzne kombinovať (vytvárať jednotlivé Sólo stávky a AKU stávky) a pre zjednodušenie a urýchlenie pri tom využívať tzv. rozpisové Stávky. Rozpisové Stávky sú také, kde na jednom Výpise stávok je združených viacero rôznych Stávok, pričom každá jednotlivá Stávka sa posudzuje jednotlivo podľa príslušných ustanovení HP.
 3. Bonusové Stávky Tipujúci môžu využiť aj tzv. bonusové Stávky, kde pri splnení daných podmienok získajú Tipsportom určený bonus. Jedná sa hlavne o Stávky :
  1. kde pri splnení podmienky minimálneho počtu tipovaných Príležitostí v Stávke alebo minimálneho Kurzu Príležitosti v Stávke získa Tipujúci kurzovú bonifikáciu vo výške stanovenej Tipsportom,
  2. kde pri splnení všetkých podmienok Stávky (Stávok) získa Tipujúci bonus vo výške určeného násobku svojich Výhier či Vkladov,
  3. kde pri splnení všetkých podmienok Stávky (Stávok) získa Tipujúci bonus vo výške Tipsportom pevne stanovenej čiastky (príp. čiastky stanovenej podľa pravidiel pre výplatu bonusu).
 4. Pri uzatváraní Stávok je v Internetovej aplikácii používané nasledujúce názvoslovie:
  1. pre Sólo stávky a AKU stávky je používané jednotné označenie AKU,
  2. pre Kombinátor a Maxikombinátor je používané jednotné označenie KOMBI.
  3. Pre iné druhy stávok sú používané primerané označenia (napr. Extratip = EXT).

§ 7
LIMITY STÁVOK, LIMITY VKLADOV

 1. Minimálna výška Vkladu u vybraných druhov Stávok je 0,01 EUR. Tipsport si vyhradzuje právo upraviť v niektorých prípadoch minimálnu výšku Vkladu i minimálnu výšku prírastkov Vkladu, alebo stanoviť minimálny limit Vkladu na jednu Stávku či Výpis stávok podľa typu a druhu Stávok. O týchto úpravách však musí vhodným spôsobom informovať Tipujúcich.
 2. Minimálnu výšku vkladu, výšku prírastkov a maximálny Vklad upravuje nižšie uvedená tabuľka:
  I. Druh stávky II. Minimálny vklad EUR III. Prírastok vkladu EUR IV. Maximálny vklad EUR
  Sólo, AKU a Extratip 0,10 EUR na tiket 0,01 EUR Podľa limitu čistej výhry
  Kombinátor 0,01 EUR na stávku, 0,10 EUR na tiket 0,01 EUR Podľa limitu čistej výhry
  Maxikombi 0,01 EUR na stávku, 0,10 EUR na tiket 0,01 EUR Podľa limitu čistej výhry
  E-dostihy 0,5 EUR na tiket 0,01 EUR Podľa § 17 tohto HP
 3. Maximálna výška Výsledného kurzu nie je ničím ohraničená.
 4. Maximálny Vklad je obmedzený iba týždenným limitom Čistej výhry na Tipujúcim uzatvorené Stávky v rámci jedného stávkového týždňa, ak Tipsport neobmedzí pri určitých Stávkach či Príležitostiach maximálny Vklad inak.
 5. Maximálny limit Čistej výhry na Výhry dosiahnuté v jeden stávkový týždeň jedným Tipujúcim sa stanovuje vo výške 300.000 EUR. Za Výhry dosiahnuté v jeden stávkový týždeň sa pre tieto účely považujú Výhry vyhodnotené za uplynulých 6 kalendárnych dní a za aktuálny deň, prepočítané vždy od 00:00h SEČ predošlého 6 kalendárneho dňa do 24.00 h SEČ aktuálneho dňa.
 6. Pri dosiahnutí vyššej Čistej výhry bude vyplatená či pripísaná na konto Tipujúceho čiastka vo výške stanoveného maximálneho limitu.

VÝHRY A VRÁTENIE VKLADOV

§ 8
OFICIÁLNY VÝSLEDOK

 1. Všetky Oficiálne výsledky budú zverejňované v Internetovej aplikácii. V prípade, že bude zistené, že zverejnený Oficiálny výsledok je chybný, bude bezodkladne zverejnený správny výsledok.
 2. Pri Udalosti s vopred stanovenou hracou dobou (napr. futbal, hokej), pokiaľ bola riadne odohraná v základnej stanovenej hracej dobe a pokiaľ bola riadne ukončená, je za oficiálny výsledok považovaný ten, ktorý bol dosiahnutý na ihrisku v základnej hracej dobe, stanovenej rozhodcom či časomierou, teda nie výsledok konečný, dosiahnutý po predĺžení, penaltovom rozstrele a pod. Tipsport môže vopred stanoviť výnimky z tohto ustanovenia.
 3. Pokiaľ je akákoľvek Udalosť riadne ukončená a potom je kontumovaná (diskvalifikácia, doping a pod.), platí konečný výsledok dosiahnutý na ihrisku a nie výsledok kontumovaný. Kontumácia je zohľadnená len pri Stávkach na postup (napr. pohárové súťaže), pokiaľ zároveň podanie protestu (či inej skutočnosti majúcej možný vplyv na tento postup) bolo zverejnené pred pripísaním výhier na Herný účet.
 4. Po vyhlásení Oficiálneho výsledku a vyriešení protestu nebude braný ohľad na akékoľvek ďalšie opravy výsledkov (napr. diskvalifikácia pre preukázaný doping a pod.).
 5. Ak dôjde v priebehu Udalosti (okrem stretnutia s vopred stanovenou hracou dobou, kde sa Stávky vracajú – viď. ďalej) k jej skráteniu či ukončeniu (napr. Formula 1, plochá dráha, skoky na lyžiach, Davis Cup a pod.), platí dosiahnutý výsledok aj celkové poradie tak, ako ho určil kompetentný orgán.

§ 9
VYHODNOTENIE STÁVOK

 1. V prípade, že sa Udalosť uskutoční neskôr, než vo zverejnenom termíne, alebo ak nebude z akýchkoľvek dôvodov kompetentným orgánom vyhlásený výsledok Udalosti, vyhradzuje si Tipsport právo vrátiť Vklady prijaté na túto Udalosť, tak ako je ustanovené v § 12 ods. 1 písm. e), písm. f).
 2. V prípade, že sa Udalosť uskutoční skôr než v pôvodne stanovenom termíne, zostávajú v platnosti iba Stávky uzatvorené do začiatku tejto Udalosti.
 3. V prípade, že je akákoľvek Udalosť prerušená (napr. tenis, výnimočne futbal a pod.) Stávky sú platné až do ukončenia Udalosti a zverejnenia Oficiálneho výsledku.
 4. Všetky Stávky sa vyhodnocujú priebežne, ale pripísanie Výhry na Herný účet je možné až potom, ako sú známe Oficiálne výsledky všetkých Príležitostí zaradených v každej jednotlivej Stávke.
 5. Odstúpenie či diskvalifikácia vypísaného súťažiaceho či mužstva pri uskutočnenej či rozohranej Udalosti robí Stávku na víťazstvo či umiestnenie takéhoto súťažiaceho či mužstva prehrávajúcou. Naopak, Stávky proti víťazstvu alebo Stávky na neumiestnenie takéhoto súťažiaceho či mužstva budú považované za vyhrávajúce. Pri neúčasti vypísaného súťažiaceho či mužstva pri uskutočnej či rozohratej Udalosti bude za Stávky na víťazstvo či umiestnenie takéhoto súťažiaceho či mužstva vrátený Vklad.
 6. Ak zruší alebo zmení riadiaca komisia východzie pravidlá Udalosti (napr. pri tenise ak sa hrá na iný ako pôvodne stanovený počet víťazných setov alebo na inom povrchu), zostávajú Stávky v platnosti.
 7. Pokiaľ budú do Stávky zaradené Podporné príležitosti, bude v rámci Vyhodnotenia ponechaná v Stávke len jedna z týchto Príležitostí, a to tá s najvyšším Kurzom.
 8. V prípade, že oficiálne zdroje zverejnia pred vyhlásením Oficiálneho výsledku v Internetovej aplikácii podanie protestu, bude Vyhodnotenie Udalosti uskutočnené až po definitívnom rozhodnutí o výsledku príslušným športovým orgánom. To sa netýka Udalostí (stretnutí) vypísaných na vopred stanovenú hraciu dobu (napr. futbal, hokej), kde platí výsledok dosiahnutý na ihrisku – viď. Oficiálny výsledok.
 9. Na prípadnú drobnú chybu v mene súťažiaceho či názve mužstva, pokiaľ sa táto nedotýka vecnej podstaty uzatvorenej Stávky a nemôže uviesť Tipujúceho do omylu, nebude pri Vyhodnotení Stávok braný ohľad.
 10. V prípade, že Udalosť nebude dohratá, budú výsledkom vyhodnotené iba Príležitosti, súvisiace s touto Udalosťou, ktorých výsledok je v okamihu ukončenia stretnutia jednoznačne stanovený (napr. výsledok polčasu, strelec prvého gólu, počet bodov či gólov presiahol stanovenú hranicu a pod.)
 11. Kvalifikácia je považovaná za súčasť preteku. V prípade, že sa súťažiaci či mužstvo kvalifikácie zúčastní a nepostúpi do preteku, sú Stávky na víťazstvo a umiestnenie (rovnako aj Športstávky) tohto súťažiaceho či mužstva v preteku považované za prehrávajúce.
 12. V prípade uzatvorenia Stávky na strelca gólu v stretnutí sa pre Vyhodnotenie Stávky neberú do úvahy strelcom strelené vlastné góly.
 13. Pre vyhodnotenie Stávok na tenisové Príležitosti sa tie-break alebo super tie-break počíta ako jeden game.
 14. Vyhodnotenie Stávok na baseball prebieha na základe oficiálneho skóre po 9 zmenách (po 8,5 zmenách v prípade vedenia domáceho mužstva). Ak sa hrajú extrazmeny, sú Stávky na víťaza stretnutia vyhodnotené na základe oficiálneho konečného skóre po extrazmene. Stávky na počet bodov a handicapové Stávky sú vyhodnotené na základe skóre po 9. zmene (po 8,5 zmene v prípade vedenia domáceho mužstva). Pokiaľ je stretnutie predčasne ukončené, platí ako oficiálny výsledok stav v okamihu ukončenia stretnutia, pokiaľ bolo odohratých najmenej 5 zmien (4,5 zmeny v prípade vedenia domáceho mužstva). Víťaz bude stanovený na základe výsledku po poslednej dokončenej zmene (s výnimkou situácie, kedy je stretnutie ukončené v druhej polovici zmeny a domáce mužstvo vedie – v tomto prípade sa za víťaza považuje domáce mužstvo).

§ 10
NÁROK NA VÝHRU

 1. Nárok na Výhru vzniká po zverejnení Oficiálneho výsledku v prípade, že sú splnené všetky tieto podmienky:
  1. neboli žiadnym spôsobom porušené ustanovenia HP či Internetovej aplikácie,
  2. pri tipovaní zvláštnych druhov Stávok boli dodržané príslušné Tipsportom zverejnené pravidlá,
  3. bol správne určený tipovaný výsledok, ktorý bol predmetom Stávky, alebo pri Stávkach obsahujúcich viac Príležitostí boli správne určené všetky tipy v Stávke, bez použitia Podporných príležitostí.
 2. Nárok na Výhru sa pri všetkých typoch a druhoch Stávok kráti v prípade, že sa na rovnakom mieste (poradí) umiestnia dvaja či viac účastníkov (súťažiacich či mužstiev). Krátená hodnota kurzu na príslušného účastníka sa vypočíta tak, že od pôvodného kurzu sa odpočíta hodnota 1,00; vydelí sa počtom súčasne umiestnených účastníkov a potom späť sa pripočíta hodnota 1,00. Napr. v prípade Stávky s kurzom 2,4 a súčasným umiestnením 2 účastníkov je krátená hodnota kurzu 1,4, ktorá sa vydelí dvoma. K výslednej hodnote 0,70 sa späť pripočíta 1,00 a znížená Výhra bude prepočítaná kurzom 1,7. Stávky proti víťazstvu účastníkov zhodne umiestnených na delenom prvom mieste sú považované za prehraté.

§ 11
VÝPLATA VÝHIER

 1. Pripísanie Výhry na Herný účet bude realizované bezodkladne po zverejnení Oficiálneho výsledku.
 2. Tipsport si vyhradzuje právo odpočítať už pripísanú Výhru z Herného účtu Tipujúceho a to napr. v prípade, že došlo k chybnému zadaniu výsledku, zmene výsledku či z iného pádneho dôvodu.
 3. Nárok na výplatu Výhier v rozpisových Stávkach má Výherca za každú obsiahnutú správne určenú samostatnú Stávku t. j. za každú AKU stávku aj Sólo stávku.
 4. Ak vzniknú pred výplatou Výhry pochybnosti o regulárnosti Stávky, prípadne bude uzavretá Stávka vyhodnotená ako neobvyklá obchodná operácia podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smerníc na jeho základe vydaných, bude výplata Výhry pozastavená podľa §16 zákona 297/2008 Z.z. do doby vydania právoplatného rozhodnutia príslušným orgánom.

§ 12
VRÁTENIE VKLADOV

 1. Vklady za Stávky sa budú vracať v takýchto prípadoch:
  1. Ak Udalosť s vopred stanovenou hracou dobou, príp. s iným vopred stanoveným kritériom (počet víťazných setov a pod.) nebude odohraná, nebude ukončená oficiálnym výrokom o výsledku, či bude predčasne ukončená, napr. z dôvodu nepredvídateľných okolností (hmla, výpadok elektrickej energie, neprístojnosti divákov a pod.) vrátane skreču a diskvalifikácie. V tejto súvislosti sa vrátia aj vklady Stávok súvisiace s daným stretnutím, napr. handicapové Stávky, Stávky na presný výsledok a pod., v prípade, že tieto Príležitosti už nie sú ukončené Oficiálnym výsledkom.
  2. V prípade, že bude chybne určený domáci (t.j. výhodu domáceho prostredia malo mužstvo uvedené v záhlaví stávkovej Príležitosti ako hosťujúce). V tomto prípade bude Vklad vrátený bez ohľadu na výsledok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Vklady stávok na stretnutia na neutrálnej pôde, turnajové stretnutia, na tabuľkové umiestnenie, na Vklady stávok dlhodobého charakteru a na prípady, kedy dôjde k dobrovoľnému (či kompetentným orgánom nariadenému) výberu súperovho či iného ihriska ako miesta konania stretnutia.
  3. Príležitosť bola chybne zadaná, alebo zadanie stratilo zmysel z dôvodu vyššej moci.
  4. Ak Kurzy na Príležitosti boli zadané z dôvodu zlyhania výpočtovej techniky či ľudského faktoru v takom pomere, že ich kombináciou je možné dosiahnuť istú Výhru.
  5. Udalosť sa koná v neskoršom termíne a Tipsport využije svoje právo na vrátenie Vkladu.
  6. Udalosť nebola oficiálne ukončená, resp. bola zrušená.
  7. Ak je Stávka uzatvorená evidentne po odohraní Udalosti, respektíve v jej priebehu (mimo Stávok LIVE).
  8. Pri Stávkach na celkový počet gólov (či inej súvisiacej Udalosti) v súťaži či v kole sa neuskutočnia všetky Udalosti v danej súťaži či v kole.
  9. Pri Športstávkach (na lepšieho z dvojice účastníkov alebo mužstiev), pokiaľ jeden alebo obaja na stretnutie nenastúpia alebo obaja vypadnú (nebudú klasifikovaní).
  10. Za Stávky v baseballe na počet bodov sa vracia vklad, ak nie sú v dobe predčasného ukončenia rozhodnuté alebo nie je odohratých 9 zmien (8,5 zmeny v prípade, že vedie domáce mužstvo).
  11. Za Handicapové stávky v baseballe sa vracia vklad, ak nie je odohratých 9 zmien (8,5 zmeny prípade, že vedie domáce mužstvo).
  12. Za Stávky na baseballové stretnutia Japonskej ligy sa v prípade remízy po extrazmene vracia vklad (toto ustanovenie neplatí pre handicapové stávky a stávky na počet bodov).
  13. Nenastúpenie jednotlivého hráča na uskutočnené stretnutie pri Stávkach na jeho individuálny výkon v tomto stretnutí (napr. či hráč dá v stretnutí gól alebo či dosiahne určitý počet bodov a pod.).
 2. Vyššie uvedený postup sa týka Sólo stávok. AKU stávka je považovaná za neplatnú vtedy, ak sú neplatné všetky Príležitosti v nej obsiahnuté. V ostatných prípadoch zostáva AKU stávka v platnosti, pričom neplatné Príležitosti budú zo všetkých druhov Stávok vyradené a prípadná Výhra bude prepočítaná bez týchto Príležitostí (Kurz týchto neplatných Príležitostí bude nahradený Kurzom 1,00).
 3. Vklady na Stávky typu LIVE sa budú vracať v prípade skreču v tenisovom a badmintonovom stretnutí. Toto ustanovenie neplatí pre Príležitosti, ktorých výsledok je v okamihu skreču jednoznačne stanovený.

STÁVKOVÉ PRÍLEŽITOSTI

§ 13
ZÁKLADNÉ TYPY STÁVKOVÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

 1. V Kurzových Stávkach rozlišujeme 3 základné typy stávkových Príležitostí:
  1. DUO – je možné tipovať na jednotlivé stretnutia s dvoma možnými výsledkami (výhra, prehra),
  2. KVINTA – je možné tipovať na jednotlivé stretnutia s tromi možnými výsledkami (výhra, remíza, prehra) rozšírené o Stávku na neprehru domáceho alebo neprehru hosťa,
  3. VICTORIA – je možné tipovať na víťazstvo a umiestnenie jednotlivca či družstva v jednorázových športových súťažiach alebo v športových disciplínach dlhodobého charakteru.
 2. DUO – ide o Stávku na Príležitosť, kde prichádzajú do úvahy len dva možné výsledky – 1,2, čiže je vylúčená remíza – 0, a to:
  1. udalosť bez vopred stanovenej hracej doby (napr. tenis, volejbal),
  2. udalosť s vopred stanovenou hracou dobou, kde o výsledku rozhoduje pomocné kritérium (napr. postupy vo futbalových pohárových súťažiach).
 3. KVINTA – pri tejto Stávke má Tipujúci päť možných Príležitostí (futbal, hokej atď.):
  1. 1 – tip na víťazstvo domácich – správne: 1:0, 2:0, 2:1, a pod.
  2. 10 – tip na neprehru domácich, t. j. súčasná Stávka na výhru alebo remízu domácich – správne: 0:0, 1:0, 1:1, 2:0, a pod.
  3. 0 – tip na remízu, tzn. žiadny jednotlivec alebo mužstvo nevyhrá – správne 0:0, 1:1, 2:2, a pod.
  4. 02 – tip na neprehru hostí, t. j. súčasná Stávka na výhru alebo remízu hostí – správne: 0:0, 0:1, 1:1, 0:2, a pod.
  5. 2 – tip na víťazstvo hostí – správne: 0:1, 0:2, 1:2, 1:3, a pod.

   Stávky sa podľa pravidiel jednotlivých súťaží uzatvárajú na stanovenú hraciu dobu, pokiaľ nie je v kurzovej ponuke uvedené inak.

   Číslo udalosti Čas konania Dátum Udalosť Príležitosť (tip)
   1 10 0 02 2
   503 17:00 23.2. Žilina – Trnava 1,58 1,09 3,50 2,09 5,20
 4. VICTORIA – pri tejto Stávke sa vychádza z pojmu „umiestnenie“. Pojem umiestnenie označuje určitú časť oficiálnej výsledkovej listiny – napríklad „V“ znamená víťazstvo, „1–3“ znamená umiestnenie od prvého do tretieho miesta. Tento typ Stávky obsahuje:
  1. jednotlivé preteky určitých disciplín, prípadne ich dlhodobý výsledok (VC Monaka a zároveň seriál MS Formule 1),
  2. umiestnenie v tabuľke majstrovských či iných súťaží.

§ 14
ĎALŠIE STÁVKOVÉ PRÍLEŽITOSTI

 1. Stávka na neumiestnenie sa – napr. „NE 1–2“ znamená, že súťažiaci skončí horšie než na druhom mieste.
 2. Stávky typu „všetci proti“ – napr. „VP“ Brazílii na MS vo futbale znamená, že zvíťazí akýkoľvek zo zúčastnených týmov okrem Brazílie.
 3. Stávka na víťazstvo o góly:
  1. jednoduchá – Tipujúci pri tejto Stávke určuje víťazstvo väčšinou favorita o minimálny, vopred stanovený počet gólov. Stávky sa uzatvárajú na vopred stanovenú hraciu dobu.
  2. handicap („HcS“) – jednému zo súperov sa poskytuje podľa zadania určitý náskok (o jeden, dva, tri góly a pod.). Napr. zadanie: „Žilina – Trnava 0:1“ znamená, že mužstvo Trnavy nastupuje pre tento druh Stávky s náskokom jedného gólu. Oficiálny výsledok pre „HcS“ sa stanovuje tak, že sa náskok uvedený v zadaní pripočítava k výsledku dosiahnutému na ihrisku vo vopred stanovenej hracej dobe. Napr. pri víťazstve Žiliny 2:0 sa za správny výsledok považuje 2:1, tzn. tipy 1, 10 sú výherné.
  3. „Ázijský“ handicap. Pri vyhodnotení stávok na „ázijské“ handicapy sa ku skutočnému rozdielu gólov (rozdiel gólov v prospech domácich bude so znamienkom + a v prospech hostí so znamienkom -) pripočíta hodnota zadanej hranice „H“, ktorá je priemerom z hodnôt uvedených v zadaní Príležitosti.

   V zadaní Príležitosti bude uvedené napr. (0,5 a 1,0); takže H = 0,75. Hranica H sa vypisuje vrátane znamienka, napr.: v zadaní (-0,5 a –1,0) znamená, že je hranica H = –0,75. V prípade, že je v zadaní uvedené iba jedno číslo, tak je toto číslo stanovená hranica H. Vyhodnotenie jednotlivých Príležitostí bude prebiehať presne podľa stanovených pravidiel:

   Stávky na domácich sa vyhodnotia nasledovne:
   -skutočný rozdiel gólov + H >= 0,5. Stávka je vyhrávajúca.
   -skutočný počet gólov – H = 0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na (1+ pôvodný Kurz príležitosti)/2.
   -skutočný počet gólov – H = 0. Kurz je 1,00, takže za Stávku bude vrátený Vklad.
   -skutočný počet gólov – H = –0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale Pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na hodnotu 0,5.
   -skutočný počet gólov – H <= –0,5. Stávka je prehrávajúca.


   Stávky na hostí sa vyhodnotia nasledovne:
   -skutočný rozdiel gólov + H >= 0,5. Stávka je prehrávajúca.
   -skutočný rozdiel gólov + H = 0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na hodnotu 0,5.
   -skutočný rozdiel gólov + H = 0. Kurz je 1,00, takže za Stávku bude vrátený Vklad.
   -skutočný rozdiel gólov + H = –0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na (1+ pôvodný Kurz Príležitosti)/2.
   -skutočný rozdiel gólov + H <= –0,5. Stávka je vyhrávajúca.


   Príklad 1: Zadanie stretnutia Newcastle – Arsenal s ázijským handicapom (+1,0 a +0,5) s Kurzom 1,3 na domácich a 3,2 na hostí. V tomto prípade je Hranica H = + 0,75 a výsledok pri vklade 10 EUR bude vypočítaný podľa pravidiel pre Vyhodnotenie nasledovne:

   Výsledok stretnutia Výsledok po započítaní hranice H Výška výhry pri stávke na domácich Výška výhry pri stávke na hostí
   1:0 1,75 13 EUR Stávka je prehrávajúca
   0:1 –0,25 5 EUR 21 EUR
   0:0 0,75 13 EUR Stávka je prehrávajúca
   2:0 2,75 13 EUR Stávka je prehrávajúca
   0:2 –1,25 Stávka je prehrávajúca 32 EUR


   Príklad 2: Zadanie stretnutia Žilina – Banská Bystrica s ázijským handicapom (-1,0 a –1,5) s Kurzom 1,5 na domácich a 2,4 na hostí. V tomto prípade je Hranica H = –1,25 a výsledok pri vklade 10 EUR bude vypočítaný podľa pravidiel pre Vyhodnotenie nasledovne:

   Výsledok stretnutia Výsledok po započítaní hranice H Výška výhry pri stávke na domácich Výška výhry pri stávke na hostí
   1:0 –0,25 5 EUR 17 EUR
   0:1 –2,25 Stávka je prehrávajúca 24 EUR
   0:0 –1,25 Stávka je prehrávajúca 24 EUR
   2:0 0,75 15 EUR Stávka je prehrávajúca
   0:2 –3,25 Stávka je prehrávajúca 24 EUR
 4. „Duel“ je Stávka na fiktívne stretnutie dvoch mužstiev či súťažiacich určených Tipsportom v rámci jedného prípadne viacerých druhov športov (napr. hokej: Košice – NY Rangers). Oficiálny výsledok je určený podľa počtu daných gólov či iných kritérií stanovených pre určené mužstvá či súťažiacich v stretnutiach v rámci svojich súťaží, ktoré sa konajú spravidla v rovnaký deň (podľa miestneho času) a to v stanovenej hracej dobe. V prípade, že v Ponuke sú uvedené dve Udalosti určeného mužstva či súťažiaceho, považuje sa za Udalosť zaradenú do „Duelu“ tá Udalosť, ktorá sa koná skôr. Tieto Stávky budú v kurzové ponuke označené ako „Duel“. V prípade nutnosti vrátenia Vkladov sa hodnotí Udalosť určených mužstiev alebo súťažiacich samostatne.
 5. Stávka na priebeh tenisového stretnutia – Tipujúci musí správne tipovať priebežný stav tenisového stretnutia, t. j. napr. ktorý tenista v rámci stretnutia na 3 víťazné sety vyhrá ako prvý dva sety, alebo aký bude priebežný stav po 2 odohraných setoch a pod. V prípade, že stretnutie bude ukončené pred dosiahnutím určeného kritéria, sa Vklady Stávok vracajú.
 6. Stávka na počet gólov (bodov) v jednotlivom stretnutí – Tipujúci musí správne natipovať presný počet gólov, ktoré padnú v určitom stretnutí v stanovenej hracej dobe.
  1. „Ázijský“ počet gólov. Pri vyhodnotení Stávok na „ázijské“ počty gólov sa od skutočného (celkového) počtu gólov odpočíta hodnota zadanej hranice „H“, ktorá je priemerom z hodnôt uvedených v zadaní Príležitosti. V zadaní Príležitosti bude uvedené napr. (2,5 a 3,0); takže H=2,75. V prípade, že je v zadaní uvedené iba jedno číslo, tak je toto číslo stanovená hranica H. Vyhodnotenie jednotlivých Príležitostí bude prebiehať presne podľa stanovených pravidiel:

   Stávky na viac gólov sa vyhodnotia nasledovne:
   -skutočný počet gólov – H >= 0,5. Stávka je vyhrávajúca.
   -skutočný počet gólov – H = 0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na (1+ pôvodný Kurz príležitosti)/2.
   -skutočný počet gólov – H = 0. Kurz je 1,00, takže za Stávku bude vrátený Vklad.
   -skutočný počet gólov – H = –0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na hodnotu 0,5.
   -skutočný počet gólov – H <= –0,5. Stávka je prehrávajúca.


   Stávky na menej gólov sa vyhodnotia nasledovne:
   -skutočný počet gólov – H >= 0,5. Stávka je prehrávajúca.
   -skutočný počet gólov – H = 0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na hodnotu 0,5.
   -skutočný počet gólov – H = 0. Kurz je 1,00, takže za Stávku bude vrátený Vklad.
   -skutočný počet gólov – H = –0,25. Stávka je vyhrávajúca, ale pôvodný Kurz Príležitosti sa zmení na (1+ pôvodný Kurz Príležitosti)/2.
   -skutočný počet gólov – H <= –0,5. Stávka je vyhrávajúca.


   Príklad: Zadanie stretnutia Slovan Bratislava – MŠK Žilina na ázijský počet gólov (3,5 a 4,0) s Kurzom 1,25 na padne menej gólov a 3,6 na padne viac gólov. V tomto prípade je Hranica H = + 3,75 a výsledok pri vklade 10 EUR bude vypočítaný podľa pravidiel pre Vyhodnotenie nasledovne:

   Výsledok stretnutia Výsledok po započítaní hranice H Výška výhry pri stávke na menej Výška výhry pri stávke na viac
   1:0 –2,75 12,5 EUR Stávka je prehrávajúca
   2:0 –1,75 12,5 EUR Stávka je prehrávajúca
   0:0 –3,75 12,5 Stávka je prehrávajúca
   3:0 –0,75 12,5 EUR Stávka je prehrávajúca
   4:0 0,25 5 EUR 23 EUR
   2:3 1,25 Stávka je prehrávajúca 36 EUR
 7. Stávka na počet gólov v ligovom kole – pri tejto Stávke je potrebné správne určiť rozmedzie alebo inak stanovené kritérium počtu gólov, ktoré padnú počas všetkých stretnutí určitého kola v stanovenej hracej dobe.
 8. Stávka na presný výsledok Udalosti – vo vopred stanovenej hracej dobe.
 9. Stávka na strelca gólu v rámci jedného stretnutia – vo vopred stanovenej hracej dobe vrátane predĺženia.
 10. Stávka na najlepšieho strelca v športovej disciplíne dlhodobého charakteru – napr. MS vo futbale.
 11. Stávka bez remízy – v tejto Stávke je potrebné správne určiť víťaza stretnutia v základnej hracej dobe. V prípade remízy sa Vklady za Stávky vracajú späť.

ZÁKLADNÉ DRUHY STÁVOK

§ 15
SÓLO STÁVKA

 1. Sólo stávka – jednoduchá Stávka – je Stávka obsahujúca len jednu Príležitosť.

§ 16
AKU STÁVKA

 1. AKU stávka – akumulovaná Stávka – je Stávka obsahujúca 2 a viac Príležitostí.
 2. AKU stávky umožňujú na jednom Výpise Stávky (tikete) kombináciu všetkých tipov Príležitostí.
 3. Kombinovať nemožno Príležitosti, ktoré sa vzájomne podporujú a sú v priamej i nepriamej závislosti, napr. víťazstvo Federera nad Nadalom v stretnutí a celkové víťazstvo Federera v turnaji, víťazstvo klubu AC Miláno vo futbale nad niektorým mužstvom v pohárovom stretnutí Ligy Majstrov v kombinácii so Stávkou na celkové víťazstvo AC Milána v Lige majstrov, umiestnenie toho istého súťažiaceho či mužstva v rôznych rozmedziach výsledkovej listiny, víťazstvo určitého mužstva v hokejovom stretnutí v kombinácii so Stávkou na presný výsledok stretnutia v jeho prospech, niekoľko rovnakých stretnutí a pod. Povinnosť nezaraďovať do AKU stávok podporné Príležitosti má Tipujúci. V prípade použitia Podpornej stávky Tipsport v rámci Vyhodnotenia ponechá v AKU stávke len jednu z týchto Príležitostí, a to tú s najvyšším Kurzom. Pokiaľ na základe vyradenia podporných stávok nebude Stávka spĺňať podmienky akejkoľvek zo zvláštnych druhov Stávok, bude táto Stávka posudzovaná ako bežná AKU stávka.
 4. Pri AKU stávke môže Tipujúci skombinovať maximálne 50 Príležitostí.
 5. Nárok na Výhru pri AKU stávke vzniká za predpokladu, že všetky Príležitosti boli správne tipované. Jediný chybný tip spôsobuje, že AKU stávka sa stáva nevýhernou. Potenciálna výhra sa vypočíta vynásobením Vkladu a Výsledného (celkového) kurzu, t.j. jednotlivých Kurzov, (pričom zaokrúhlenie Výsledného (celkového) kurzu a Potenciálnej výhry sa riadi príslušnými ustanoveniami HP). Napríklad:
  Kurzy 2 : 1 a 3 :1 za 10 EUR znamenajú:
  2×3×10 EUR = 60 EUR na výplatu
 6. V prípade, že v jednej alebo viacerých Príležitostiach v AKU stávke nastane nutnosť vrátenia Vkladov, postupuje sa podľa §12 HP.

§ 17
E – DOSTIHY

 1. „E-dostihy“ sú Kurzové stávky na dostihy koní v pretekoch náhodne vybraných z centrálnej databázy pretekov, ktoré sú zobrazované v internetovej aplikácii Tipsport.
 2. Kurzy na jednotlivé preteky spoločne s časom ich štartu budú zobrazované na v internetovej aplikácii Tipsportu.
 3. Stávky na jednotlivé kone v jednotlivých pretekoch budú prijímané po zverejnení kurzov na vybraný pretek. Nie je možné uzatvoriť stávku na viac po sebe nasledujúcich pretekov. Príjem stávok je ukončený 20 sekúnd pred začiatkom dostihu.
 4. Každý dostih má svoje identifikačné číslo, tzv. číslo preteku, ktoré sa tipujúcemu zobrazí po uzatvorení stávky v detaile podaného tiketu.
 5. Tipujúci má možnosť uzatvoriť SOLO stávku alebo AKO stávku:
  1. „SOLO stávka“ (v internetovej aplikácii označená “solo“) – je stávka, ktorá obsahuje stávky:
   -I. Stávka „Víťaz“ – tipujúci vyhráva, ak tipovaný kôň dostih vyhrá.
   -II. Stávka „1–2“ – tipujúci vyhráva, ak sa tipovaný kôň umiestni na 1. až 2. mieste.
   -III. Stávka „1–3“ – tipujúci vyhráva, ak sa tipovaný kôň umiestni na 1. až 3. mieste.
  2. „AKO stávka“ (v internetovej aplikácii označená “ako“) je kumulovaná stávka, ktorá obsahuje aspoň jednu stávku na presné poradie na prvých dvoch, alebo prvých troch miestach.
   -I. Stávka „poradie 2 koní“ – tipujúci tipuje na 2 kone, pričom prvého koňa tipuje na víťaza a druhého koňa tipuje, že sa umiestni na 2. mieste. Napr. tip – „3–7“ znamená, že zvíťazí kôň 3 a kôň 7 bude na 2. mieste (stávka je na tikete označená ako „3–7“).
   -II. Stávka „poradie 3 koní“ – tipujúci tipuje na 3 kone v presnom poradí v akom sa umiestnia na prvých 3 miestach. Napr. tip – „1–4–5“ znamená, že kôň 1 sa umiestni na 1. mieste, kôň 4 na 2. mieste a kôň 5 na 3. mieste (stávka je na tikete označená ako „1–4–5“).
 6. Tipujúci je povinný vo vlastnom záujme si skontrolovať, či údaje zobrazené na internetovej aplikácii súhlasia s údajmi, na ktoré chce uzatvoriť stávku a následne na to potvrdiť uzatvorenie stávky. Uzatvorenú Stávku na E-Dostihy nie je možné stornovať. Na reklamácie tohto typu nebude braný ohľad.
 7. Za oficiálny výsledok v zmysle HP, ktorý je nemenný, sa považuje výsledok opticky zobrazených pretekov v internetovej aplikácii Tipsport, ktorý je zobrazený v grafickej podobe. Takto zverejnený oficiálny výsledok je konečný a nebude sa prihliadať na prípadné ďalšie protesty.
 8. Vklad – minimálny vklad na Stávku je 0,50 EUR. Maximálny vklad je obmedzený limitom maximálnej výhry pre jednotlivé Stávky.
 9. Výhra – maximálna výhra pre SOLO stávku je 2 000 EUR. Maximálna výhra pre kumulovanú stávku je 10 000 EUR.
 10. Výplata výhry – pre vyplácanie výhier pre Stávku „E-Dostihy“ platí, že budú vyplácané ihneď po skončení dostihu na Herný účet klienta, ktorý stávku uzatvoril.
 11. V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu, straty obrazu a pod., zostávajú všetky uzatvorené stávky na E-Dostihy v platnosti.
 12. Stávku „E-Dostihy“ nie je možné kombinovať s ostatnými druhmi stávok, ani so zvláštnymi stávkami.
 13. Pre Stávku „E-Dostihy“ platia všetky ďalšie ustanovenia tohto HP (predovšetkým úvodné ustanovenia, podmienky účasti na Kurzových stávkach, stávková Udalosť, Stávky, spory, sťažnosti a reklamácie, záverečné ustanovenia), pokiaľ v jednotlivých bodoch §17, nie je uvedené inak.

BONUSOVÉ STÁVKY

§ 18
EXTRATIP

 1. “Extratip” je zvláštny druh Stávky umožňujúci tipujúcemu vyplatenie výhry aj pri nesprávnom tipe v tzv. prídavnom tipe.
 2. Prídavný tip môže tipujúci zaradiť k Stávke pozostávajúcej z minimálne 9 Príležitostí.
 3. Pre prídavný tip platí podmienka, že Kurz tohto tipu nebude vyšší ako je najnižší Kurz tipov zaradených do tejto Stávky.
 4. Prídavný tip vyberá a označuje systém automaticky. V prípade zhody najnižšieho Kurzu pre viaceré tipy má Tipujúci možnosť manuálne označiť ako prídavný tip ten z tipov, ktorý uprednostňuje.
 5. Ak Tipujúci určí všetky Príležitosti správne, t. j. vrátane prídavného tipu, bude Výhra prepočítaná aj s prídavným tipom. V prípade chybného tipu práve v prídavnom tipe, bude Výhra prepočítaná len zo správne určených tipov bez akéhokoľvek krátenia. V prípade chybného tipu v akomkoľvek inom tipe okrem prídavného je Stávka prehrávajúca.
 6. Ak pri niektorých Príležitostiach Stávky „Extratip“, okrem prídavného tipu, nastane nutnosť vrátenia Vkladov podľa príslušných ustanovení HP, bude stávka posudzovaná ako „Extratip“ len vtedy, ak zostávajúce Príležitosti spĺňajú podmienky „Extratipu“. V opačnom prípade bude Stávka posudzovaná ako bežná AKU stávka. Ak nastane nutnosť vrátenia Vkladov podľa príslušných ustanovení HP pri prídavnom tipe, bude Stávka posudzovaná ako bežná AKU stávka.
 7. Stávka bude posudzovaná ako Stávka typu „Extratip“ len v tom prípade, že ju tipujúci pri uzatváraní Stávky ako takú označí.
 8. V prípade, že u prídavného tipu dôjde k vyhodnoteniu, kde nastane zmena kurzu a pôvodný kurz sa zmení na 0,5 (pri stávkach na „ázijský“ handicap alebo „ázijský“ počet gólov) bude stávka „Extratip“ posudzovaná ako bežná AKU stávka bez prídavného tipu.

ROZPISOVÉ STÁVKY

§ 19
SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PRE ROZPISOVÉ STÁVKY

 1. Pre jednotlivé vytvorené Stávky v rozpisových Stávkach platia všetky pravidlá HP týkajúce sa bežných druhov Stávok (vrátane maximálneho limitu Výhry).
 2. Pri uzatvorení Stávok sú všetky rozpisové Stávky označené v menu ako KOMBI.
 3. Pripísanie výhier na Herný účet v rozpisových Stávkach bude vykonané až po Vyhodnotení všetkých Príležitostí, ktoré rozpisová Stávka obsahuje.

§ 20
KOMBINÁTOR

 1. Kombinátor“ je zvláštny druh Stávky, umožňujúci Tipujúcemu kombinovať na jednom Výpise Stávky (tikete) 2 – 10 ľubovoľných Príležitostí formou rozpisu.
 2. Počítač sám vytvorí prostredníctvom generovania vzájomnou kombináciou celkový počet samostatných Stávok podaných Tipujúcim podľa ním zvoleného počtu Príležitostí. T. j. pri zvolení 10 Príležitostí počítač vygeneruje pri plnom „Kombinátore“ jednu Stávku 10 „AKU“, 10 Stávok 9 „AKU“, 45 Stávok 8 „AKU“, 120 Stávok 7 „AKU“, 210 Stávok 6 „AKU“, 252 Stávok 5 „AKU“, 210 Stávok 4 „AKU“, 120 Stávok 3 „AKU“, 45 Stávok 2 „AKU“ a 10 Sólo Stávok.
 3. Počítač nevytvorí také kombinácie Príležitostí, ktoré neumožňujú špecifické podmienky priradené jednotlivým stávkovým Príležitostiam (napr. zaradenie Príležitosti len do Stávok typu 3 „AKU“ – v takom prípade počítač nevytvorí Stávky typu 2 „AKU“ a jednotlivé Stávky obsahujúce túto Príležitosť).
 4. Tipujúci môže vyradiť z „Kombinátora“ niektoré kombinácie Stávok určené počtom Príležitostí. Napr. pri zaradení 5 Príležitostí do „Kombinátora“ môže určiť, že vyraďuje Stávky typu 5 „AKU“, 2 „AKU“ a sólo. Počítač v tomto prípade vytvorí 5 Stávok typu 4 „AKU“ a 10 Stávok typu 3 „AKU“.
 5. Tipujúci môže zaradiť do „Kombinátora“ 1–20 Príležitostí, ktoré sa budú opakovať v každej Stávke, t.j. budú konštantami. Celkový počet kombinácii v ,,Kombinátore“ sa nezmení, iba sa zvýši počet Príležitostí v jednej Stávke.
 6. Tipujúci môže určiť pre jednotlivé typy kombinácií rôznu výšku Vkladu, napr. 6 „AKU“ – 1,– EUR, 5 „AKU“ – 0,50 EUR, 4 „AKU“ – 0,20 EUR a pod. Celkový Vklad na „Kombinátor“ sa zistí vynásobením počtu vytvorených Stávok a Vkladu na jednu Stávku.
 7. Tipsport si vyhradzuje právo obmedziť možnosť zaradenia niektorých Príležitostí do Stávky tohto typu.
 8. Počet možných kombinácií v Stávke „Kombinátor“:
  Počet stávok Počet tipovaných príležitostí
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Sólo 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2-AKU 1 3 5 10 15 21 28 36 45
  3-AKU 1 4 10 20 35 56 84 120
  4-AKU 1 5 15 35 70 126 210
  5-AKU 1 6 21 56 126 252
  6-AKU 1 7 28 84 210
  7-AKU 1 8 36 120
  8-AKU 1 9 45
  9-AKU 1 10
  10-AKU 1
  Celkom 3 7 15 31 63 127 255 511 1023

§ 21
MAXIKOMBINÁTOR

 1. „Maxikombinátor“ je zvláštny druh Stávky vychádzajúci z „Kombinátora“, ktorý rozširuje možnosť Tipujúceho kombinovať jednotlivé Príležitosti zavedením tzv. „Skupín“.
 2. „Skupina“ je súbor 2–15 Príležitostí ľubovoľne určených Tipujúcim. Do „Skupiny“ nemôžu byť zaradené Podporné stávky (to platí i medzi „Skupinami“ navzájom). Výherný kurz „Skupiny“ sa vypočíta vynásobením Kurzov jednotlivých Príležitostí zaradených do „Skupiny“. Skupina sa pre účel Stávky „Maxikombinátor“ považuje za jednotlivú Príležitosť s celkovým prepočítaným Kurzom (výherným pomerom).
 3. Tipujúci, ktorý Tipuje na Stávku „Maxikombinátor“, postupuje rovnako ako v Stávke „Kombinátor“, len niektoré či všetky Príležitosti môže nahradiť ním určenými „Skupinami“ (1 – 10 „Skupín“).
 4. Limity Výhier sa pri jednotlivých Stávkach v „Maxikombinátore“ posudzujú podľa celkového počtu Príležitostí, t. j. vrátane všetkých Príležitostí v „Skupinách“.
 5. Chyba v jednom tipe v „Skupine“ má za následok chybné tipovanie celej „Skupiny“.
 6. Ak nie je v predchádzajúcich ustanoveniach stanovené inak, platia pre Stávku „Maxikombinátor“ primerane všetky ustanovenia platné pre Stávku „Kombinátor“ a ďalšie všeobecné ustanovenia HP.

LIVE STÁVKY

§ 22
PRAVIDLÁ PRE LIVE STÁVKY

 1. LIVE stávky sú špeciálnym typom Stávky, kedy Tipujúci uzatvára Stávky na priebežne aktualizované Príležitosti v stretnutí, ktoré práve prebieha.
 2. V LIVE stávkach môžu byť okrem bežných druhov Príležitostí vypisované aj ďalšie špecifické stávkové Príležitosti. Ich bližšie vysvetlenie je uvedené v Internetovej aplikácii v sekcii LIVE stávok.
 3. Potvrdenie o prijatí LIVE stávky je Tipujúcemu zobrazené prostredníctvom textu: „Tiket bol uložený“.
 4. V prípade, kedy z dôvodu technickej chyby dôjde k uzatvoreniu LIVE stávky na stávkovú Príležitosť, ktorá bola v dobe uzatvárania tejto LIVE stávky už preukázateľne rozhodnutá alebo inak nezmyselná, Vklady na tieto Stávky sa vracajú späť.

POPLATKY

§ 23
MANIPULAČNÁ PRIRÁŽKA

 1. Manipulačná prirážka na Vklady na Stávky pri prevádzkovaní kurzových stávok prostredníctvom internetu predstavuje výšku 0%. Zmenu výšky Manipulačnej prirážky je Tipsport oprávnený meniť. Aktuálnu výšku Manipulačnej prirážky oznámi Tipsport najmenej 5 (päť) dní vopred pred jej zmenou a/alebo aktualizáciou Ministerstvu Financií SR a príslušnému Daňovému úradu. V rovnakom termíne Tipsport informáciu zverejní v internetovej aplikácii.
 2. V prípade vrátenia Vkladov podľa §12 sa tento Vklad vracia vrátane Manipulačnej prirážky pokiaľ bude podľa bodu 1) tohto odstavca stanovený.

ZÁVER

§ 24
SPORY, SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE

 1. Tipujúci môžu podávať odôvodnené sťažnosti či reklamácie Tipsportu do 30 dní od vzniku nároku na Výhru. Tipsport ich overí a najneskôr do 30 dní od ich podania (doručenia) oznámi sťažovateľovi výsledok.
 2. Reklamácia Výhier sa uplatňuje odoslaním kópie reklamovaného Výpisu Stávky spolu s odôvodnením prostredníctvom Internetovej aplikácie.
 3. Na reklamácie podané iným než vyššie uvedeným spôsobom sa nebude prihliadať.
 4. Pre posúdenie sporu o uzatvorenej Stávke sú smerodajné údaje uložené v počítačovej databáze Tipsportu.
 5. Náklady na reklamáciu znáša každá zo strán sama.
 6. V prípadoch, na ktoré v tomto HP nie je myslené, sa musí Tipujúci riadiť rozhodnutím Tipsportu.

§ 25
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tipsport sa zaväzuje k zachovávať mlčanlivosť o Tipujúcich a ich účasti v hre, vrátane ich výhry alebo prehry okrem výnimiek vyplývajúcich z ustanovení platných zákonov a predpisov.
 2. Tipujúci berie na vedomie, že Tipsport je v prípadoch stanovených zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný zisťovať a evidovať jeho osobné údaje.
 3. Tipujúci je povinný dodržiavať aj všetky všeobecne záväzné predpisy, ktoré sa vzťahujú na jeho účasť na Stávkach.
 4. Tipsport podporuje zásady zodpovedného hrania, ktoré sú pre Tipujúcich zverejnené v Internetovej aplikácii.
 5. Ak bude zastavený príjem Stávok vplyvom mimoriadnych okolností, nevzniká tým tipujúcim nárok na náhradu škody ani akékoľvek iné právo, pokiaľ to HP nepripúšťa.
 6. Na Stávky uzatvorené podľa predchádzajúceho HP platia ustanovenia predchádzajúceho HP.
 7. Tipsport si vyhradzuje právo vykonať na základe schválenia MF SR zmeny tohto HP.
 8. Tento HP bol schválený MF SR dňa 20. 01. 2016 pod č.k. 71642/2015–622 a nadobúda účinnosť dňom 29. 02. 2016.


TIPSPORT SK, a.s.

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. | Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. | Nadmerné hranie prináša so sebou aj možné zdravotné riziká.
Copyright © 2017 TIPSPORT SK, a.s.