• AKU
Na tikete č.1 nebola dosiaľ vybraná žiadna stávka. Príležitosť pridajte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Deklarácia princípov spoločenskej zodpovednosti APKURS

Členovia APKURS (Asociácia prevádzkovateľov kurzových stávok) sú si vedomí svojej sociálnej zodpovednosti a považujú za dôležité otvorene deklarovať svoje stanovisko v jednotlivých oblastiach tejto problematiky.

Pojmom spoločenská zodpovednosť rozumieme začlenenie sociálnej zodpovednosti a všeobecne platných spoločenských hodnôt v našich obchodných a marketingových aktivitách.

Vieme, že naši zamestnanci, zákazníci, obchodní partneri a rovnako ako široká verejnosť od nás očakávajú jasný a korektný postoj k dôležitým témam, ktoré súvisia s naším podnikaním.

Spoločenská zodpovednosť je nový a zdravý trend a stáva sa súčasťou firemnej filozofie úspešných firiem. Pri našich postojoch vychádzame z princípov, ktoré v oblasti zodpovedného hrania presadzujú uznávané medzinárodné organizácie ako je napríklad World Lottery Association.

Športové stávkovanie je po stáročia bežnou a prirodzenou súčasťou nášho každodenného života a teší sa dlhodobému záujmu mnohých ľudí. V rozumnej miere nie je športové stávkovanie dôvodom na znepokojenie a spravidla býva zdrojom zábavy a ponaučenia. Ide o legálne odvetvie podnikania pôsobiace v regulovanom prostredí. Ide o zábavu, ktorej sa môžu zúčastniť ľudia od veku 18 rokov na základe svojho slobodného a informovaného rozhodnutia.

Členovia APKURS podporujú a rešpektujú rozumnú a odôvodnenú reguláciu sektora, zameranú najmä na zabránenie prístupu maloletých k stávkovaniu, transparentnosť kapitálu a finančných tokov, ochranu verejného poriadku.

V súvislostí so športovým stávkovaním sa objavujú dva hlavné problémy. Tým prvým je zabránenie prístupu maloletých k stávkovaniu, tým druhým je riziko spojené so vznikom patologického hráčstva. Stávkovanie preto musí byť činnosťou, ktorú môžu prevádzkovať výhradne a len dospelí ľudia, ktorí si plne uvedomujú, čo znamená slobodné a informované rozhodnutie.

Neprajeme si, aby tipovali deti a neplnoletí. Pokiaľ sa dospelý človek rozhodne tipovať, malo by vždy ísť o slobodné a informované rozhodnutie, ktoré bude v každom okamihu zohľadňovať jeho reálne finančné možnosti. Neprajeme si, aby tipovanie komukoľvek spôsobovalo finančné ťažkosti alebo závislosti. Neprajeme si, aby tipovanie ohrozovalo rodinu. Naším cieľom je nastaviť prostredie, kde sa športového stávkovania budú zúčastňovať len dospelí ľudia, a to v rozumnej miere, podľa svojich možností a na základe slobodného a informovaného rozhodnutia.

Druhým problémom je to, že pre niektorých spoluobčanov môže mať stávkovanie potenciál k vzniku závislosti. Závislosť si možno vytvoriť na mnoho oblastí ľudskej činnosti: existujú ľudia, ktorí sú závislí na jedle, na sledovaní televízie, na nakupovaní, na športe, na pití alkoholu alebo na telefonovaní. V prípade stávkovania dochádza k tomu, že sa postihnutý človek dostáva do závislosti na prežívaní rizika a na hazardných hrách, čo môže mať v konečnej fáze devastačné účinky pre neho samotného, ale aj pre jeho najbližšiu rodinu. Taký človek si vytvára náhradný svet, v ktorom sa schováva pred nevyriešenými problémami alebo konfliktmi svojho každodenného života.

Členovia APKURS si riziká spojené so športovým stávkovaním uvedomujú a otvorene deklarujú, že športové stávkovanie môže u niektorých ľudí viesť k vážnym osobným a sociálnym problémom. A tiež, že mimoriadne dôležitou činnosťou je zabrániť prístupu maloletých k športovému stávkovaniu. Budeme spolupracovať s uznávanými odborníkmi tak, aby sme minimalizovali tieto negatívne vplyvy.

Členovia APKURS rozdeľujú tému spoločenskej zodpovednosti na nasledujúce oblasti:

 1. Základné vymedzenie zásad a princípov spoločenskej zodpovednosti
 2. Pravidlá zodpovedného tipovania
 3. Miestna komunita
 4. Konkrétne projekty v rámci spoločenskej zodpovednosti
 5. Umiestňovanie prevádzok a terminálov
 6. Prístup maloletých a hráčska závislosť
 7. Kontakt

1. Základné vymedzenie zásad a princípov spoločenskej zodpovednosti

Členovia APKURS definovali tieto základné princípy spoločenskej zodpovednosti:

Dosahovanie zisku

Základným cieľom firiem pôsobiacich v oblasti kurzového stávkovania je vytvoriť zisk. V ďalšej fáze je prirodzeným cieľom dosiahnutie zisku pri dodržiavaní platných zákonov. Pri dosahovaní zisku členovia APKURS rešpektujú spoločenské hodnoty. Sú si vedomí toho, že pri obchodnej činnosti je spoločenskou normou zohľadňovať svojich zákazníkov, obchodných partnerov, širokú verejnosť a tiež miesta, kde majú svoje prevádzky. Členovia APKURS chcú dosahovať svoje obchodné ciee s ohľadom na dlhodobé korektné vzťahy, vzájomnú previazanosť a trvalo udržateľný rozvoj.

Korektné vzťahy s tretími stranami

Ide nám o korektnú a pravdivú komunikáciu so všetkými partnermi a cieľovými skupinami. Poskytujeme pravdivé a neskreslené informácie. Naše účtovníctvo je dôveryhodné a transparentné, rešpektujeme a dodržiavame platné zákony SR.

Otvorený prístup k problémom

Vieme, že naše podnikanie so sebou prináša problémy ako je napríklad prístup mladistvých k športovému stávkovaniu alebo patologické hráčstvo. Chceme o týchto problémoch otvorene hovoriť a tiež prispieť k ich riešeniu. Riadime sa „Pravidlami bezpečného stávkovania", ktoré sú súčasťou firemnej kultúry všetkých členov APKURS. Dodržiavaním týchto zásad chceme docieliť dlhodobé nastavenie pravidiel, ktoré obmedzia riziká spojené so športovým stávkovaním.

Pomoc potrebným

Členovia APKURS zo zákona odvádzajú v rámci odvodov značné finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty. Medzi našich dlhodobých partnerov patrí Nadácia Charty 77, Nadácia Terezy Maxovej, Česká nadácia športovej reprezentácie, Centrum Paraple, Konto Bariéry, Česká Asociácia florbalu vozíčkarov, Národná rada osôb so zdravotným postihnutím, Liečebňa dlhodobo chorých v Humpolci, Masarykov onkologický ústav, Český zväz pozemného hokeja, Nadácia deti kultúra šport, Nadácia pre transplantáciu kostnej drene, Nadácia Naše dieťa, Medzinárodný festival Tanec Praha a mnoho ďalších. Približne ide o celkovú sumu vo výške 8 miliónov eur ročne na verejnoprospešné projekty. Ide o významnú pomoc v oblasti športu, vzdelávania, zdravotníctva a neziskového sektora. Táto pomoc je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry každej stávkovej spoločnosti. Príjmy zo športového stávkovania sa tak stali dlhodobým a prirodzeným zdrojom financií pre mnoho organizácií.

Spolupráca so zodpovednými inštitúciami a orgánmi

Členovia APKURS aktívne spolupracujú so zástupcami zodpovedných legislatívnych orgánov. Ide o výmenu informácií, konzultácie v kľúčových otázkach a pravidelnú komunikáciu najmä s Ministerstvom financií (Odborom dozoru nad stávkovými hrami) a lotériami a Výborom pre rozpočet Parlamentu SR (podvýborom pre finančné trhy a lotérie).

2. Pravidlá bezpečného stávkovania

Pravidlá bezpečného stávkovania sú zásady, ktorých dodržiavanie umožní minimalizovať riziká spojené so športovým stávkovaním. Tieto pravidlá otvorene komunikujeme smerom k našim zamestnancom a klientom. Zamestnanci stávkových kancelárií sú s nimi oboznámení tak, aby ich boli schopní aktívne uplatňovať pri kontakte s našimi klientmi.

Desatoro bezpečného stávkovania (dodržiavanie desatora vám umožní minimalizovať potenciálne riziká):

 1. Hrajte iba vtedy, keď ste odpočinutí a sústredení.
 2. Nikdy nehrajte, ak riešite vážne osobné problémy alebo ste v depresii.
 3. Pri hraní si zvyknite robiť pravidelné prestávky.
 4. Vopred si stanovte pevnú sumu, ktorá bude vaším dlhodobým osobným limitom, ktorý ste ochotní vložiť do hry. Nastavte si ho po dôkladnom zvážení a vychádzajte pritom zo svojich reálnych finančných možností.
 5. Stanovte si, akú výšku môže dosiahnuť Vaša prípadná strata v jednotlivej hre. Nikdy ďalej nepokračujte.
 6. Nikdy nehrajte pod vplyvom alkoholu alebo liekov.
 7. Rozhodujte sa sami za seba. Nenechajte sa ovplyvniť názormi iných.
 8. Hranie má byť zdrojom radosti, napätia a poučenia. Nie osobných strát, hazardu a smútku.
 9. Veďte si osobné záznamy, ktoré vám ukážu vašu dlhodobú úspešnosť.
 10. Dobrému hráčovi sa veci nedejú samy od seba. Dobrý hráč vie začať, pokračovať alebo skončiť podľa toho, ako sa sám rozhodne.

3. Miestna komunita

Vieme, že našimi obchodnými partnermi a klientmi sú konkrétni ľudia a vieme, že podnikáme v konkrétnych miestach, ktorých sme súčasťou. Snažíme sa byť dobrým susedom a zodpovedným spoluobčanom a v rámci svojich možností prispieť k rozvoju miesta, kde pôsobíme. Či už ide o finančnú pomoc na potrebné projekty alebo dodržiavanie zásad slušného podnikania v každodennom živote. Podľa platných zákonov odvádzame dane, ktoré nemalým spôsobom prispievajú k rozvoju miestnej komunity a miest, v ktorých pôsobíme.

4. Konkrétne projekty v rámci spoločenskej zodpovednosti

Členovia APKURS sa rozhodli dlhodobo finančne podporovať vzdelávací projekt Rubikon, ktorý je zameraný na zvyšovanie odbornosti učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi základných a stredných škôl. Ide o kvalitné vzdelávanie učiteľov v oblasti zavádzania odborných metodík, ktoré sú zamerané na rozvoj informovaného a zodpovedného rozhodovania u mladistvých a tiež na zvýšenie povedomia o rizikách spojených so stávkovaním. Tento projekt je realizovaný spolu s MŠ SR a občianskym združením AISIS, ktoré je uznávaným odborníkom v oblasti projektov spoločenskej zodpovednosti. Cieľom projektu je jasne pomenovať riziká spojené so športovým stávkovaním a s hazardnými hrami vo všeobecnosti, posilniť u žiakov a študentov schopnosť sa informovane a slobodne rozhodovať, odolávať tlaku rovesníkov a tiež zvýšiť povedomie o zákonoch spojených so stávkovaním a hazardnými hrami, najmä o vekovom limite pre športové stávky. Projekt bude pravidelne vyhodnocovaný a jeho výsledky budú uverejňované na internete.

5. Umiestňovanie prevádzok a terminálov

Členovia APKURS sa zaväzujú, že nebudú umiestňovať svoje prevádzky ani terminály v školách, školských zariadeniach, v zariadeniach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, v budovách štátnych orgánov a cirkví. Rovnaký princíp tiež platí pre akékoľvek nástroje marketingovej komunikácie.

6. Prístup maloletých a hráčska závislosť

Športové stávkovanie je po stáročia bežnou a prirodzenou súčasťou nášho každodenného života a teší sa dlhodobému záujmu mnohých ľudí. V rozumnej miere nie je stávkovanie žiadnym dôvodom na znepokojenie a môže byť zdrojom zábavy i ponaučenia.

Stávkovanie však môže byť zdrojom 2 závažných problémov:
a) prístup mladistvých k stávkovaniu
b) vzniku hráčskej závislosti

Členovia APKURS si neželajú, aby sa mladiství akokoľvek zapájali alebo zúčastňovali športového stávkovania alebo akýchkoľvek hazardných hier. Športové stávkovanie je činnosť, ktorej sa môžu venovať výlučne dospelí ľudia, ktorí sú schopní sa zodpovedne a informovane rozhodovať a tiež prijímať dôsledky svojho správania.

Pre niektorých spoluobčanov môže mať stávkovanie potenciál k vzniku závislosti. Závislosť si možno vytvoriť na mnoho oblastí ľudskej činnosti: existujú ľudia, ktorí sú závislí na jedle, na sledovaní televízie, na nakupovaní, na športe, na pití alkoholu alebo na telefonovaní. V prípade stávkovania dochádza k tomu, že sa postihnutý človek dostáva do závislosti na prežívaní rizika a na hazardných hrách, čo môže mať v konečnej fáze devastačné účinky pre neho samotného, ale aj pre jeho najbližšiu rodinu. Taký človek si vytvára náhradný svet, v ktorom sa schováva pred nevyriešenými problémami alebo konfliktmi svojho každodenného života.

Členovia APKURS si uvedomujú, že stávkovanie môže u niektorých ľudí viesť k vážnym osobným a sociálnym problémom. Informujeme o tomto našich zamestnancov – aby sa učili rozlišovať príznaky závislosti a rozhodne ju nepodporovali – napríklad aj odmietnutím stávok.

Dlhodobým cieľom APKURS je nastaviť prostredie, kde sa športového stávkovania budú zúčastňovať len a výhradne dospelí ľudia, a to v rozumnej miere, podľa svojich finančných možností a na základe slobodného a informovaného rozhodnutia.

Naším cieľom je prevencia a osveta s týmito cieľmi:

 • zvýšiť povedomie o rizikách spojených so stávkovaním
 • zvýšiť schopnosť včasného rozpoznania vzniku závislosti
 • zabrániť klientom, u ktorých sa prejavujú príznaky vzniku závislosti v ďalšom stávkovaní
 • zabrániť prístupu maloletých k stávkovaniu

Budeme ponúkať informácie:

 • našim klientom
 • našim zamestnancom
 • ohrozeným skupinám

Všetky dostupné informácie ohľadom vzniku závislostí a jeho prevencii sú umiestnené na internetovej stránke APKURS. Ide o pravidlá bezpečného hrania, o rozpoznaní vzniku závislostí, kontakty alebo sprostredkovanie odbornej pomoci a ďalšie informácie, ako napr. prípadové štúdie.

Na internete sú uvedené tiež komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých je možné získať všetky informácie ohľadom tejto problematiky. Ak si prajete osobnú konzultáciu, napíšte na info@apkurs.cz. Ak sa ocitnete v ohrození vzniku hráčskej závislosti, kontaktujte rovnako info@apkurs.cz.

Ako spoznáte, či ste ohrození? Kam sa môžete obrátiť po pomoc? Ponúkame Vám rýchly test, ktorý je autorizovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), prostredníctvom ktorého môžete zistiť potenciálne riziko, ktoré Vám môže hroziť. Test je anonymný a môžete si ho vyskúšať ihneď:

Test WHO

 1. Zanedbal/a ste počas posledných 12 mesiacov kvôli Vášmu stávkovaniu alebo hraní Vašu prácu alebo Vaše povinnosti v škole, na pracovisku alebo doma?
 2. Bolo počas posledných 12 mesiacov Vaše tipérske alebo hráčske správanie opakovaným dôvodom k sporom alebo iným vážnym problémom s rodinou, priateľmi, susedmi alebo kolegami v práci?
 3. Skúšal/a ste niekedy počas posledných 12 mesiacov pred Vašou rodinou alebo priateľmi utajiť, v akej miere hráte?
 4. Predstierate niekedy, že ste vyhral/a, hoci v skutočnosti ste prehral/a?
 5. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste dlho bol/a myšlienkami pri hraní, zatiaľ čo ste sa mal/a sústrediť na niečo iné?
 6. Mal/a ste počas posledných 12 mesiacov obdobie, kedy ste strávil/a veľa času plánovaním Vašich stávok alebo študovaním kurzov, hoci ste v skutočnosti mal/a robiť niečo iné?
 7. Musel/a ste postupom času zvýšiť Vaše stávkové a herné vklady tak, aby pre Vás stávkovanie a hranie bolo aj naďalej rovnako vzrušujúce?
 8. Uchýlil/a ste sa počas posledných 12 mesiacov k stávkovaniu alebo hraniu ako k spôsobu, ako sa zbaviť zlej nálady alebo ako si náladu zlepšiť?
 9. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste hral/a preto, aby ste sa nemusel/a zaoberať Vašimi osobnými problémami?
 10. Vyskytli sa u Vás počas posledných 12 mesiacov situácie, kedy ste prehral/a peniaze a na druhý deň ste sa ich často pokúsil/a vyhrať späť?
 11. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste mal/a vysoké hráčske dlhy, a hral/a ste čoraz viac v nádeji, že vyhráte Vaše straty späť?
 12. Pokúsil/a ste sa počas posledných 12 mesiacov zvýšiť Vaše investícia do hrania tým, že ste sfalšoval/a šek, dopustil/a sa krádeže alebo sa uchýlil/a k inej ilegálnej činnosti?
 13. Požičal/a ste si počas posledných 12 mesiacov opakovane peniaze od Vašej rodiny alebo priateľov, aby ste mohli/a financovať Vaše hranie alebo splácať dlhy z hrania?
 14. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste mal/a tak silnú potrebu si staviť alebo hrať, že ste jej nemohol/a odolať alebo ste nedokázal/a myslieť na nič iné?
 15. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste hral/a, hoci ste si predsavzal/a, že hrať nebudete, alebo že ste vsádzal/a oveľa viac peňazí alebo oveľa dlhšie, než ste pôvodne chcel/a?
 16. Koľkokrát už ste sa v živote (nie len počas posledných 12 mesiacov) vážne pokúsil/a hranie obmedziť alebo s hraním prestať?
 17. Cítil/a ste sa počas pokusu o obmedzenie alebo o zanechanie hrania nesústredený/á alebo podráždený/á?
 18. Aké dlhé bolo Vaše najdlhšie obdobie bez hrania, od doby, kedy sa snažíte hranie obmedziť alebo s ním prestať?

7. Kontakt

Ak máte ohľadom našej ponuky v oblasti Českej a Slovenskej republiky akékoľvek otázky, môžete sa samozrejme obrátiť priamo na nás na adrese info@apkurs.cz. Na Slovensku sa obráťte v prípade otázok na Linku pomoci pre ľudí závislých od hier.

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. | Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. | Nadmerné hranie prináša so sebou aj možné zdravotné riziká.
Copyright © 2017 TIPSPORT SK, a.s.