• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Deklarácia princípov spoločenskej zodpovednosti APKURS

 • Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.
 • Nadmerné hranie prináša so sebou aj možné zdravotné riziká.
 • Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.
 • Dĺžka hrania:

Spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. si je vedomá svojej sociálne zodpovednosti a považuje za dôležité otvorene deklarovať svoje stanovisko v jednotlivých oblastiach tejto problematiky. Pojmom spoločenská zodpovednosť rozumieme začlenenie sociálnej zodpovednosti a všeobecne platných spoločenských hodnôt v našich obchodných a marketingových aktivitách. Vieme, že naši zamestnanci, zákazníci, obchodní partneri a rovnako ako široká verejnosť od nás očakávajú jasný a korektný postoj k dôležitým témam, ktoré súvisia s naším podnikaním. Spoločenská zodpovednosť je nový a zdravý trend a stáva sa súčasťou firemnej filozofie úspešných firiem. Pri našich postojoch vychádzame z princípov, ktoré v oblasti zodpovedného hrania presadzujú uznávané medzinárodné organizácie ako je napríklad World Lottery Association.

Športové tipovanie je po stáročia bežnou a prirodzenou súčasťou nášho každodenného života a teší sa dlhodobému záujmu mnohých ľudí. V rozumnej miere nie je športové tipovanie dôvodom na znepokojenie a spravidla býva zdrojom zábavy a ponaučenia. Ide o legálne odvetvie podnikania pôsobiace v regulovanom prostredí. Ide o zábavu, ktorej sa môžu zúčastniť ľudia od veku 18 rokov na základe svojho slobodného a informovaného rozhodnutia.

Spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. podporuje a rešpektuje rozumnú a odôvodnenú reguláciu sektora, zameranú najmä na zabránenie prístupu maloletých k tipovaniu, transparentnosť kapitálu a finančných tokov, ochranu verejného poriadku.

V súvislostí so športovým tipovaním sa objavujú dva hlavné problémy. Tým prvým je zabránenie prístupu maloletých k tipovaniu , tým druhým je riziko spojené so vznikom patologického hráčstva. Tipovanie preto musí byť činnosťou, ktorú môžu prevádzkovať výhradne a len dospelí ľudia, ktorí si plne uvedomujú, čo znamená slobodné a informované rozhodnutie. Neprajeme si, aby tipovali deti a neplnoletí. Pokiaľ sa dospelý človek rozhodne tipovať, malo by vždy ísť o slobodné a informované rozhodnutie, ktoré bude v každom okamihu zohľadňovať jeho reálne finančné možnosti. Neprajeme si, aby tipovanie komukoľvek spôsobovalo finančné ťažkosti alebo závislosti. Neprajeme si, aby tipovanie ohrozovalo rodinu. Naším cieľom je nastaviť prostredie, kde sa tipovania budú zúčastňovať len dospelí ľudia, a to v rozumnej miere, podľa svojich možností a na základe slobodného a informovaného rozhodnutia. Druhým problémom je to, že pre niektorých spoluobčanov môže mať tipovanie potenciál k vzniku závislosti. Závislosť si možno vytvoriť na mnoho oblastí ľudskej činnosti: existujú ľudia, ktorí sú závislí na jedle, na sledovaní televízie, na nakupovaní, na športe, na pití alkoholu alebo na telefonovaní. V prípade tipovania dochádza k tomu, že sa postihnutý človek dostáva do závislosti na prežívaní rizika a na hazardných hrách, čo môže mať v konečnej fáze devastačné účinky pre neho samotného, ale aj pre jeho najbližšiu rodinu. Taký človek si vytvára náhradný svet, v ktorom sa schováva pred nevyriešenými problémami alebo konfliktmi svojho každodenného života.

Spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. si riziká spojené s tipovaním uvedomuje a otvorene deklaruje že tipovanie môže u niektorých ľudí viesť k vážnym osobným a sociálnym problémom. A tiež, že mimoriadne dôležitou činnosťou je zabrániť prístupu maloletých k tipovaniu (hazardným hrám).

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM
0800 800 900

Bezplatné telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

Prevádzkové hodiny: v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 17.00 hod. Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, 827 99 Bratislava

Spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. rozdeľuje tému spoločenskej zodpovednosti na nasledujúce oblasti:

 1. Základné vymedzenie zásad a princípov spoločenskej zodpovednosti
 2. Pravidlá zodpovedného hrania
 3. Miestna komunita
 4. Prístup maloletých a hráčska závislosť

1. Základné vymedzenie zásad a princípov spoločenskej zodpovednosti

Základné princípy spoločenskej zodpovednosti:

Dosahovanie zisku Základným cieľom firiem pôsobiacich v oblasti kurzového tipovania je vytvoriť zisk. V ďalšej fáze je prirodzeným cieľom dosiahnutie zisku pri dodržiavaní platných zákonov. Pri dosahovaní zisku rešpektujeme spoločenské hodnoty. Sme si vedomí toho, že pri obchodnej činnosti je spoločenskou normou zohľadňovať našich zákazníkov, obchodných partnerov, širokú verejnosť a tiež miesta, kde máme svoje prevádzky. Chceme dosahovať naše obchodné ciele s ohľadom na dlhodobé korektné vzťahy, vzájomnú previazanosť a trvalo udržateľný rozvoj.

Korektné vzťahy s tretími stranami Ide nám o korektnú a pravdivú komunikáciu so všetkými partnermi a cieľovými skupinami. Poskytujeme pravdivé a neskreslené informácie. Naše účtovníctvo je dôveryhodné a transparentné, rešpektujeme a dodržiavame platné právne predpisy SR.

Otvorený prístup k problémom Vieme, že naše podnikanie so sebou prináša problémy ako je napríklad prístup mladistvých k tipovaniu (hazardným hrám) alebo patologické hráčstvo. Chceme o týchto problémoch otvorene hovoriť a tiež prispieť k ich riešeniu. Riadime sa „Pravidlami zodpovedného hrania", ktoré sú súčasťou firemnej kultúry. Dodržiavaním týchto zásad chceme docieliť dlhodobé nastavenie pravidiel, ktoré obmedzia riziká spojené s tipovaním.

2. Pravidlá zodpovedného hrania

Pravidlá zodpovedného hrania sú zásady, ktorých dodržiavanie umožní minimalizovať riziká spojené so športovým tipovaním. Tieto pravidlá otvorene komunikujeme smerom k našim zamestnancom a klientom. Zamestnanci stávkových kancelárií sú s nimi oboznámení tak, aby ich boli schopní aktívne uplatňovať pri kontakte s našimi klientmi.

Desatoro bezpečného tipovania (dodržiavanie desatora vám umožní minimalizovať potenciálne riziká):

 1. Hrajte iba vtedy, keď ste odpočinutí a sústredení.
 2. Nikdy nehrajte, ak riešite vážne osobné problémy alebo ste v depresii.
 3. Pri hraní si zvyknite robiť pravidelné prestávky.
 4. Vopred si stanovte pevnú sumu, ktorá bude vaším dlhodobým osobným limitom, ktorý ste ochotní vložiť do hry. Nastavte si ho po dôkladnom zvážení a vychádzajte pritom zo svojich reálnych finančných možností.
 5. Stanovte si, akú výšku môže dosiahnuť Vaša prípadná strata v jednotlivej hre. Nikdy ďalej nepokračujte.
 6. Nikdy nehrajte pod vplyvom alkoholu alebo liekov.
 7. Rozhodujte sa sami za seba. Nenechajte sa ovplyvniť názormi iných.
 8. Hranie má byť zdrojom radosti, napätia a poučenia. Nie osobných strát, hazardu a smútku.
 9. Veďte si osobné záznamy, ktoré vám ukážu vašu dlhodobú úspešnosť.
 10. Dobrému hráčovi sa veci nedejú samy od seba. Dobrý hráč vie začať, pokračovať alebo skončiť podľa toho, ako sa sám rozhodne.

3. Miestna komunita

Vieme, že našimi obchodnými partnermi a klientmi sú konkrétni ľudia a vieme, že podnikáme v konkrétnych miestach, ktorých sme súčasťou. Snažíme sa byť dobrým susedom a zodpovedným spoluobčanom a v rámci svojich možností prispieť k rozvoju miesta, kde pôsobíme. Či už ide o finančnú pomoc na potrebné projekty alebo dodržiavanie zásad slušného podnikania v každodennom živote. Podľa platných právnych predpisov odvádzame dane, ktoré nemalým spôsobom prispievajú k rozvoju miestnej komunity a miest, v ktorých pôsobíme.

4. Prístup maloletých a hráčska závislosť

Športové tipovanie je po stáročia bežnou a prirodzenou súčasťou nášho každodenného života a teší sa dlhodobému záujmu mnohých ľudí. V rozumnej miere nie je tipovanie žiadnym dôvodom na znepokojenie a môže byť zdrojom zábavy i ponaučenia.

Tipovanie však môže byť zdrojom 2 závažných problémov:

 1. prístup mladistvých k tipovaniu
 2. vzniku hráčskej závislosti

Neželáme si, aby sa mladiství akokoľvek zapájali alebo zúčastňovali tipovania alebo akýchkoľvek hazardných hier. Tipovanie je činnosť, ktorej sa môžu venovať výlučne dospelí ľudia, ktorí sú schopní sa zodpovedne a informovane rozhodovať a tiež prijímať dôsledky svojho správania.

Pre niektorých spoluobčanov môže mať tipovanie potenciál k vzniku závislosti. Závislosť si možno vytvoriť na mnoho oblastí ľudskej činnosti: existujú ľudia, ktorí sú závislí na jedle, na sledovaní televízie, na nakupovaní, na športe, na pití alkoholu alebo na telefonovaní. V prípade tipovania dochádza k tomu, že sa postihnutý človek dostáva do závislosti na prežívaní rizika a na hazardných hrách, čo môže mať v konečnej fáze devastačné účinky pre neho samotného, ale aj pre jeho najbližšiu rodinu. Hra ovláda jeho život natoľko, že zlyháva sociálne, profesionálne, má narušený rodinný živor, finančná situácia sa zhoršuje deň za dňom. Taký človek si vytvára náhradný svet, v ktorom sa schováva pred nevyriešenými problémami alebo konfliktmi svojho každodenného života.

Uvedomujeme si, že tipovanie môže u niektorých ľudí viesť k vážnym osobným a sociálnym problémom. Informujeme o tomto našich zamestnancov – aby sa učili rozlišovať príznaky závislosti a rozhodne ju nepodporovali – napríklad aj odmietnutím stávok.

Našim dlhodobým cieľom je nastaviť prostredie, kde sa športového tipovania budú zúčastňovať len a výhradne dospelí ľudia, a to v rozumnej miere, podľa svojich finančných možností a na základe slobodného a informovaného rozhodnutia.

Naším cieľom je prevencia a osveta s týmito cieľmi:

 • zvýšiť povedomie o rizikách spojených s tipovaním
 • zvýšiť schopnosť včasného rozpoznania vzniku závislosti
 • zabrániť klientom, u ktorých sa prejavujú príznaky vzniku závislosti v ďalšom tipovaní
 • zabrániť prístupu maloletých k tipovaniu

Budeme ponúkať informácie:

 • našim klientom
 • našim zamestnancom
 • ohrozeným skupinám

Všetky dostupné informácie ohľadom vzniku závislostí a jeho prevencii sú umiestnené na internetových stránkach http://cpldz.sk/; http://hrajsrozumom.sk/; http://www.nehraj.sk/. Ide o pravidlá bezpečného hrania, o rozpoznaní vzniku závislostí, kontakty alebo sprostredkovanie odbornej pomoci a ďalšie informácie.

Na internete sú uvedené tiež komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých je možné získať všetky informácie ohľadom tejto problematiky. Ak sa ocitnete v ohrození vzniku hráčskej závislosti, kontaktujte bezplatnú linku pomoci pre problémy s hraním na telefónnom čísle 0800 800 900

Ako spoznáte, či ste ohrození? Kam sa môžete obrátiť po pomoc? Ponúkame Vám rýchly test, ktorý je autorizovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), prostredníctvom ktorého môžete zistiť potenciálne riziko, ktoré Vám môže hroziť. Test je anonymný a môžete si ho vyskúšať ihneď:

Test WHO

 1. Zanedbali ste počas posledných 12 mesiacov kvôli Vášmu tipovania alebo hraniu Vašu prácu alebo Vaše povinnosti v škole, na pracovisku alebo doma?
 2. Bolo počas posledných 12 mesiacov Vaše tipérske alebo hráčske správanie opakovaným dôvodom k sporom alebo iným vážnym problémom s rodinou, priateľmi, susedmi alebo kolegami v práci?
 3. Skúšali ste niekedy počas posledných 12 mesiacov pred Vašou rodinou alebo priateľmi utajiť, v akej miere hráte?
 4. Predstierate niekedy, že ste vyhrali, hoci v skutočnosti ste prehrali?
 5. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste boli dlho myšlienkami pri hraní, zatiaľ čo ste sa mali sústrediť na niečo iné?
 6. Mali ste počas posledných 12 mesiacov obdobie, kedy ste strávili veľa času plánovaním Vašich stávok alebo študovaním kurzov, hoci ste v skutočnosti mali robiť niečo iné?
 7. Museli ste postupom času zvýšiť Vaše stávkové a herné vklady tak, aby pre Vás tipovanie a hranie bolo aj naďalej rovnako vzrušujúce?
 8. Uchýlili ste sa počas posledných 12 mesiacov k tipovaniu alebo hraniu ako k spôsobu, ako sa zbaviť zlej nálady alebo ako si náladu zlepšiť?
 9. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste hrali preto, aby ste sa nemuseli zaoberať Vašimi osobnými problémami?
 10. Vyskytli sa u Vás počas posledných 12 mesiacov situácie, kedy ste prehrali peniaze a na druhý deň ste sa ich často pokúsili vyhrať späť?
 11. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste mali vysoké hráčske dlhy, a hrali ste čoraz viac v nádeji, že vyhráte Vaše straty späť?
 12. Pokúsili ste sa počas posledných 12 mesiacov zvýšiť Vaše investícia do hrania tým, že ste sfalšovali šek, dopustili sa krádeže alebo sa uchýlili k inej ilegálnej činnosti?
 13. Požičali ste si počas posledných 12 mesiacov opakovane peniaze od Vašej rodiny alebo priateľov, aby ste mohli financovať Vaše hranie alebo splácať dlhy z hrania?
 14. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste mali tak silnú potrebu si staviť alebo hrať, že ste jej nemohli odolať alebo ste nedokázali myslieť na nič iné?
 15. Stalo sa Vám počas posledných 12 mesiacov, že ste hrali, hoci ste si predsavzali, že hrať nebudete, alebo že ste vkladali do hry oveľa viac peňazí alebo ste hrali oveľa dlhšie, než ste pôvodne chceli?
 16. Koľkokrát už ste sa v živote (nie len počas posledných 12 mesiacov) vážne pokúsili hranie obmedziť alebo s hraním prestať?
 17. Cítili ste sa počas pokusu o obmedzenie alebo o zanechanie hrania nesústredení alebo podráždení?
 18. Aké dlhé bolo Vaše najdlhšie obdobie bez hrania od doby, kedy sa snažíte hranie obmedziť alebo s ním prestať?