• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže 2 000 lístkov

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Spotrebiteľská súťaž s názvom 2 000 lístkov (ďalej taktiež len „súťaž“) prebieha v termíne od 15. 4. 2019 00:00:01 do dňa 26. 5. 2019 do 23:59:59, a to v súvislosti s 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji.
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť tipujúci v spoločnostiach uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel (ďalej taktiež „účastník súťaže“).
  3. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito pravidlami v plnom rozsahu a je riadne zaregistrovaná do vernostného programu alebo internetového tipovania v spoločnostiach uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel.
  4. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom vzťahu voči usporiadateľovi či k niektorej zo spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel, či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osôb blízkych. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je vylúčená z výhercov, výhra nie je platne získaná a tejto osobe nebude odovzdaná.
  5. Pravidlá súťaže sú spoločné pre účastníkov súťaže vo všetkých spoločnostiach uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel. Toto znenie v slovenskom jazyku upravuje priebeh súťaže pre účastníkov súťaže v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz. Pravidlá súťaže existujú taktiež v českom jazyku pre účastníkov súťaže v spoločnostiach Tipsport.net, a.s. a CHANCE a.s., až na odlišný názov súťaže a použitie iných výrazov a použitie inej meny, sa jedná o principiálne rovnaké pravidlá.
 2. CENY A ÚČASŤ V SÚŤAŽI
  1. Ceny v súťaži sú nasledovné:
   - 2 000 lístkov na 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji rozdelených do 1 000 balíčkov, z nich každý obsahuje dve vstupenky (rozpis počtu vstupeniek na jednotlivé zápasy v prílohe č. 1)
   2 300 replík dresov českej hokejovej reprezentácie
   700 replík dresov slovenskej hokejovej reprezentácie
   – Podiely na celkovej finančnej dotácii v hodnote 400 000 € (štyristotisíc eur), ktoré budú účastníkom súťaže vyplatené v bodoch, ktoré zodpovedajú hodnote v € podľa prevodu uvedeného v bode 4.7. Dotácia bude rozdelená nasledovne:
   – 100× cena v hodnote 400 €/10 000 Kč
   – 500× cena v hodnote 40 €/1 000 Kč
   – 22 500× cena v hodnote 4 €/100 Kč
   – 250 000× cena v hodnote 1 €/25 Kč
  2. Organizátor je oprávnený navýšiť počet cien v priebehu súťaže, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
  3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že ceny v súťaži sú spoločné pre všetky spoločnosti, v ktorých sa je možné súťaže zúčastniť, teda všetci účastníci súťaže bez ohľadu na to, či sú klientami v jednej alebo u viacerých spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel, napríklad či sa účastní súťaže u slovenského alebo českého prevádzkovateľa, spoločne súťažia o vyššie uvedené ceny okrem nasledovných výnimiek:
   1. Vstupenky na zápasy české hokejovej reprezentácie v základnej skupine 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji môžu vyhrať len účastníci v spoločnostiach Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s.
   2. Vstupenky na všetky zápasy v základnej skupine 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji hrané v Košiciach môžu vyhrať len účastníci súťaže v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.
   3. Repliky dresov českej hokejovej reprezentácie môžu vyhrať len účastníci v spoločnostiach Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s.
   4. Repliky dresov slovenskej hokejovej reprezentácie môžu vyhrať len účastníci v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.
  4. Do súťaže sa účastník súťaže zapojí automaticky uzatvorením stávok, ktoré splňujú kritériá definované v bode 3.1. týchto pravidiel.
 3. PRIEBEH SÚŤAŽE
  1. Pre svoju riadnu účasť v súťaži u jedného prevádzkovateľa musí účastník súťaže u tohto prevádzkovateľa uzatvoriť kurzovú stávku alebo stávky v súhrnnej hodnote vkladu aspoň 4 € vrátane prípadného manipulačného poplatku (ďalej taktiež „denná hodnota vkladu“), a to aspoň v jednom dni počas doby trvania súťaže (viď bod 1.1. týchto pravidiel). Do súťaže sa započítavajú taktiež stávky uzatvorené za Nety (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s., Tispport.net a.s.) a goldeny (prevádzkovateľ CHANCE a.s.), pokiaľ budú zodpovedať požadovanému vkladu v €.
  2. Pokiaľ účastník súťaže splní podmienky súťaže u viacerých prevádzkovateľov naraz, je oprávnený sa súťaže zúčastniť a získať cenu u každého z týchto prevádzkovateľov.
  3. Pokiaľ účastník súťaže splní v príslušnom súťažnom dni kritériá definované v bode 3.1. týchto pravidiel, získa za daný súťažný deň jeden súťažný pokus (ďalej len „pokus“). Zároveň platí, že účastník súťaže nemôž v jednom súťažnom dni získať u jedného prevádzkovateľa viac ako jeden súťažný pokus.
  4. V situácii, kedy príslušný právny predpis zakazuje počas určitého dňa prevádzkovanie kurzových stávok u príslušného prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov, stráca účastník v daný deň možnosť získať pokus bez nároku na kompenzáciu.
  5. V prípade zásahu vyššej moci ako napr. živelné pohromy, štátny smútok, občianske nepokoje alebo v prípade technických problémov usporiadateľa či prevádzkovateľa, v dôsledku ktorých nebude možné po celý deň v rámci trvania súťaže plošne prijímať kurzové stávky, sa súťaž u dotknutého usporiadateľa neprerušuje, ale účastník stráca v daný deň možnosť získať pokus bez nároku na kompenzáciu. V prípade, že by niektorá z uvedených prekážok trvala u jedného usporiadateľa dlhšie ako 7 kalendárnych dní, vyhradzuje si usporiadateľ právo súťaž bez náhrady u príslušného prevádzkovateľa alebo u všetkých usporiadateľov ukončiť.
  6. Do súťaže sa započítavajú kurzové stávky účastníkov súťaže uzatvorené prostredníctvom internetového tipovania na tipsport.sk, m.tipsport.sk alebo v natívnej mobilnej aplikácii (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s.) a stávky uzatvorené na kamenných pobočkách Tipsportu (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s.) alebo prostredníctvom internetového tipovania na www.tipsport.cz, m.tipsport.cz alebo v natívnej mobilnej aplikácii (prevádzkovateľ Tipsport.net a.s.) a prostredníctvom Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu (prevádzkovateľ Tipsport.net a.s.) alebo prostredníctvom internetového tipovania na www.chance.cz, m.chance.cz a v natívnej mobilnej aplikácii (prevádzkovateľ CHANCE a.s.) a na kamenných pobočkách v rámci Golden Clubu Chance (prevádzkovateľ CHANCE a.s.).
  7. Do súťaže sa započítavajú všetky kurzové stávky (okrem stornovaných) vrátane stávok, v ktorých bol zrealizovaný cash out, aj live stávky. Započítanie stávky do súťaže bude po uplynutí prípadnej lehoty pre storno uskutočnené najviac do 15 minút. Súťažiaci tak nezíska pokus skôr, než dôjde k riadnemu započítaniu stávky do súťaže.
  8. Pre splnenie podmienky dennej požadovanej hodnoty vkladu kurzovej stávky nie je rozhodujúce, či taká stávka či stávky budú výherné.
  9. Stávky do súťaže nie je možné uzatvoriť v predstihu. Ani zodpovedajúce navýšenie dennej hodnoty vkladu tak nie je možné uznať ako splnenie podmienok súťaže pre nasledujúci deň či dni.
  10. Účastník nemusí svoj získaný pokus využiť ihneď v deň, kedy ho získal. Pokiaľ však nevyužije svoj pokus alebo svoje pokusy najneskôr posledný súťažný deň, zanikajú tieto pokusy bez nároku na náhradu.
  11. Získaný pokus oprávňuje účastníka súťaže k spusteniu herného mechanizmu, na základe ktorého získa alebo nezíska cenu. Herným mechanizmom je výhradne grafické rozhranie v sekcii Súťaže v internetovom tipovaní alebo v natívnych mobilných aplikáciách jednotlivých prevádzkovateľov. Účastník, ktorý nemá aktívny herný účet v internetovom tipovaní, tak nemôže herný mechanizmus spustiť. Účastník, ktorý disponuje aspoň jedným súťažným pokusom a má aktívny herný účet v prostredí internetového tipovania, zaháji hru stlačením tlačidla Hrať.
 4. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV A ODOVZDANIE CIEN
  1. O tom, či účastník súťaže získa alebo nezíska cenu, rozhoduje algoritmus, ktorý bol vytvorený organizátorom súťaže a je známy len jeho zamestnancom alebo zamestnancom jednotlivých prevádzkovateľov, ktorí sú poverení zaistením priebehu súťaže a sú viazaní prísnou mlčanlivosťou. K rozhodnutiu o získaní alebo nezískaní ceny dôjde bezprostredne po stlačení tlačidla Hrať. Toto rozhodnutie nie je žiadnym spôsobom viazané na konkrétneho účastníka súťaže a vo vzťahu k jednotlivým účastníkom súťaže je teda náhodné. Algoritmus je ale vytvorený tak, aby zohľadňoval nasledujúce parametre:
   1. Výnimky pre získanie cien definované v bode 2.2. týchto pravidiel.
   2. Rozloženie vkladov do kurzových stávok v čase, a to s ohľadom na konkrétny deň, tak na celé súťažné obdobie.
   3. Rozloženie vkladov do kurzových stávok medzi jednotlivých prevádzkovateľov.
   4. Získanie cien v podobe lístkov s dostatočným predstihom pred konaním príslušných zápasov tak, aby bolo možné ceny riadne doručiť a bolo možné ich využiť.
  2. Organizátor je oprávnený algoritmus pre získanie cien v priebehu súťaže upravovať, ale vždy tak, aby rozhodnutie o cene nebolo žiadnym spôsobom viazané na konkrétneho účastníka súťaže, a aby boli v súťažnom období pripísané všetky deklarované ceny.
  3. Algoritmus pre získanie cien je vytvorený tak, aby k získaniu cien dochádzalo v každom jednotlivom dni v priebehu súťažného obdobia.
  4. V prípade získania ceny v podobe lístkov na 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji alebo repliky dresu reprezentácie je pre riadne získanie ceny účastník súťaže povinný najneskôr do 24 hodín od získania ceny v rámci grafického súťažného rozhrania riadne a v súlade s uvedenými pokynmi vyplniť a odoslať elektronický formulár, v ktorom uvedie, na akú adresu si praje cenu zaslať (predvyplnená je adresa, ktorú má účastník súťaže u daného prevádzkovateľa zaevidovanú, je možné ju ale priamo v tomto formulári zmeniť. Prípadná ďalšia zmena adresy už nie je možná) a v prípade repliky dresu reprezentácie aj veľkosť, o ktorú má záujem. Pokiaľ účastník súťaže túto povinnosť nesplní, jeho cena prepadá v prospech organizátora alebo niektorého z prevádzkovateľov, a to bez nároku na kompenzáciu. Účastník súťaže je zároveň oprávnený získanú cenu odmietnuť, a to prostredníctvom tlačidla Nechcem cenu. Tento svoj krok už nemôže vziať späť a jeho cena prepadá v prospech organizátora alebo niektorého z prevádzkovateľov.
  5. V prípade získania ceny v podobe repliky dresu reprezentácie je účastník súťaže oprávnený vyberať veľkosť dresov len z veľkostí, ktoré sú práve v okamihu jeho voľby dostupné. Účastník súťaže je povinný riadne zvážiť voľbu veľkosti repliky dresu reprezentácie s ohľadom na tabuľku veľkostí zobrazovanú v grafickom súťažnom rozhraní. Na následnú výmenu repliky dresu z dôvodu požiadaviek na zmenu veľkosti nemá účastník súťaže nárok.
  6. Získané ceny v podobe lístkov na 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji budú odosielané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a repliky dresov reprezentácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a to spravidla do 24 hodín od okamihu, kedy vyhrávajúci účastník súťaže riadne vyplní a odošle elektronický formulár so svojou adresou a prípadne veľkosťou dresu (prípadne prvý deň nasledujúci po dni pracovného voľna). Organizátor vyslovene uvádza, že vyvinie maximálne úsilie, aby na svojej strane zaistil včasné dodanie najmä u cien v podobe lístkov na 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji. Po výslovnej telefonickej dohode s vyhrávajúcim účastníkom súťaže je preto organizátor v prípade týchto cien oprávnený zvoliť aj alternatívne dodanie, napríklad v podobe odovzdania na dohodnutom mieste.
  7. Získané ceny v podobe podielu na celkovej finančnej dotácii budú účastníkovi súťaže obratom pripísané výhrade v bodovej hodnote zodpovedajúcej hodnote v EUR podľa prevodu uvedeného nižšie.
   1. Vyhrávajúcim účastníkom súťaže, ktorí získali cenu prostredníctvom pokusu v internetovom tipovaní alebo v natívnej mobilnej aplikácii prevádzkovateľa TIPSPORT SK, a.s., je dosiahnutý podiel na dotácii pripísaný v Netoch na ich herný účet, pričom 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety je možné využiť na ľubovoľné stávky. Nety je možné využiť na všetky stávky v súlade s Parametrami Tipkonta.
   2. Vyhrávajúcim účastníkom súťaže, ktorí získali cenu prostredníctvom pokusu v internetovom tipovaní alebo v natívnej mobilnej aplikácii prevádzkovateľa Tipsport.net a.s, je dosiahnutý podiel na dotácii vyplatený v Netoch na ich užívateľské konto, pričom 1 Net sa rovná 1 Kč. Nety je možné využiť na všetky stávky v súlade s Parametrami Tipkonta.
   3. Vyhrávajúcim účastníkom súťaže, ktorí získali cenu prostredníctvom pokusu v internetovom tipovaní alebo v natívnej mobilnej aplikácii prevádzkovateľa CHANCE a.s., je dosiahnutý podiel na dotácii vyplatený v goldenoch na ich užívateľské konto, pričom 1 Net sa rovná 1 Kč. Goldeny je možné využiť na všetky stávky v súlade s Parametrami Golden Clubu.
  8. V prípade, že zaslaná cena nebude účastníkom súťaže vyzdvihnutá a vráti sa na adresu organizátora, cena prepadá v prospech organizátora. Ceny účastníka súťaže, ktoré z dôvodov ležiacich nie na strane organizátora nebude možné doručiť, prepadajú v prospech organizátora.
  9. Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie či zničenie či nedoručenia oznámenia o cene alebo za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie ceny samotnej z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, poskytovateľa poštových služieb či iného doručovateľa alebo prepravcu.
  10. Účastník súťaže prevzatím ceny súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže v plnom rozsahu. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využívaním cien.
  11. Nebezpečenstvo škody na hmotnom predmete ceny prechádza na účastníka súťaže v okamihu jej odovzdania.
  12. Získané nepeňažné ceny v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. predstavujú pre účastníka súťaže – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude účastník súťaže – fyzická osoba v princípe povinná odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade účastníka súťaže – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercu informovať v zmysle platného zákona.
  13. Účastník súťaže si nemôže nárokovať na inú cenu, než aká je určená organizátorom súťaže. Cenu nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať iné plnenie alebo výmenu.
 5. REKLAMÁCIE
  1. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže účastník súťaže uplatniť u príslušného prevádzkovateľa, u ktorého sa súťaže zúčastní, a to len písomne ich zaslaním emailom na adresu podpora@tipsport.sk alebo dopisom na adresu prevádzkovateľa, a to najneskôr do 5 pracovných dní od chvíle, kedy došlo k reklamovanej situácii. Takéto reklamácie budú bez zbytočného odkladu vybavené po predchádzajúcom overení s organizátorom súťaže.
 6. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.
  2. V prípade získania výhry podľa bodu 4. týchto pravidiel môže byť vyhrávajúci súťažiaci uverejnený na internetových stránkach jednotlivých prevádzkovateľov. Zverejnené údaje sú v rozsahu: užívateľské meno, krstné meno, iniciálka priezviska a obec bydliska. Organizátor alebo jednotliví prevádzkovatelia sú zároveň oprávnení vyhrávajúceho súťažiaceho kontaktovať za účelom získania rozhovoru, fotografie alebo audiovizuálneho záznamu z odovzdania výhry.
 7. OSTATNÉ USTANOVEIA A PODMIENKY
  1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Tipsport.net a.s., so sídlom Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28471008, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14730 (v týchto pravidlách len „usporiadateľ“), ktorá na organizovaní súťaže spolupracuje so spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. (v týchto pravidlách len „prevádzkovatelia“).
  2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz. Účastník súťaže svojím zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s jej podmienkami a výslovne potvrdzuje, že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia súťaže usporiadateľom a skutočnosti, že v takom prípade končí jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ je oprávnený podmienky súťaže zmeniť či ju bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude úradne zakázaná alebo usporiadateľ bude vyzvaný či mu bude inak odporučené dozornými orgánmi v závislosti na ich interpretácii príslušných právnych predpisov dopadajúcich na prevádzkovanie súťaže, aby súťaž ukončil a ďalej ju neprevádzkoval. Za výzvu či odporučenie k ukončeniu súťaže dozorným orgánom sa považuje aj situácia, kedy bude vo veci súťaže zahájené akékoľvek správne či súdne riadenie či bude zverejnené úradné stanovisko, analýza či odporučenie, ktoré bude vo všeobecnej rovine podmienky súťaže považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi.
  3. Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže alebo inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka súťaže alebo inej osoby, ktorá je v rozpore s týmito pravidlami, podmienkami či zákonnými predpismi.
  4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na ňom.
  5. V ostatnom sa priebeh súťaže a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.

Platí od 12. 4. 2019
Tipsport.net a.s., aktualizácia 18. 4. 2019 8:30

Príloha č. 1 – Rozpis lístkov na 2019 IIHF MS v ľadovom hokeji