• AKU
Tento tiket je zatiaľ, prázdny, stávku pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Tipliga – pravidlá

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. TIPLIGA (ďalej len TL) je dlhodobá komunitná súťaž.
  2. TL sa môže zúčastniť tipujúci (ďalej taktiež „tipujúci“ alebo „účastník“), ktorý súhlasí s týmito pravidlami v plnom rozsahu a je riadne zaregistrovaný do internetového tipovania alebo do vernostného bonusového programu v niektorej zo spoločností uvedenej v bode 7.1. týchto pravidiel (ďalej taktiež „prevádzkovatelia“).
  3. Z TL sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k niektorému z prevádzkovateľov či k ďalším osobám poverených zaistením TL a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takých osôb vo vzťahu osôb blízkych. V prípade, že sa výhercom TL stane osoba, ktorá je vylúčená z účasti na TL, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná.
  4. Pravidlá TL, ak nie je v príslušných bodoch uvedené inak, sú spoločné pre tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov. Toto znenie v slovenskom jazyku upravuje priebeh TL pre tipujúcich v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle organizátora, v sídle všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk.
  5. Pojmy používané v týchto pravidlách sú, ak nie je stanovené inak, zhodné s pojmami používanými v herných plánoch a všeobecných podmienkach jednotlivých prevádzkovateľov.
  6. Prípadný technický výpadok či technická porucha nezakladá nárok na akúkoľvek kompenzáciu pre klienta, ak prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak.
 2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRY

  1. Výhrami v TL a vložených súťaží môžu byť finančné čiastky, dotácie Tipkonta v Netoch, bodové dotácie konta Golden Clubu v Goldenoch alebo vecné ceny. Prehľad vypísaných odmien pre jednotlivé kolá jednotlivých líg musí byť zverejnený na internetových stránkach príslušného prevádzkovateľa vždy najneskôr v 1. deň daného hracieho kola (ďalej len „kolo“), väčšinou teda vždy k 1. dni v mesiaci.
   1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že výhra v TL je pre dané umiestnenie v súťaži spoločná pre všetkých prevádzkovateľov, u ktorých je možné sa TL zúčastniť, teda všetci účastníci TL bez ohľadu na to, ktorého z prevádzkovateľov sú to klienti, spoločne súťažia o jedinú výhru pre dané umiestnenie, pričom táto výhra môže byť vyplácaná v Netoch alebo v Goldenoch, ak nie je uvedené inak.
   2. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
   3. Výhry vyjadrené v českých korunách sú pre potreby prevádzkovateľa TIPSPORT SK, a.s, prepočítané na EUR, pričom je pre potreby TL stanovené, že 1 EUR = 25 Kč. Zároveň sa hodnota 1 EUR = 100 Netov.
  2. Tipujúci sa stáva účastníkom TL v prípade, že:
   1. Uzatvorením stávky s označením TL sa tipujúci stáva automaticky účastníkom súťaže TL a dáva týmto spoločnosti Tipsport súhlas k uvedeniu svojho prihlasovacieho mena v rebríčkoch TL..
   2. Oznámi pred uzatvorením stávky prostredníctvom Tipkarty alebo karty Golden Clubu obsluhe pobočky svoj záujem na účasť v TL. V tomto prípade sú mu do TL započítané tikety, pri ktorých prejavil záujem o ich zaradenie do TL v rámci daného dňa do výšky denného limitu vkladov.
   3. Účastníci, ktorí majú k 1. 11. 2019 aktuálnu úroveň Tipligy 1. liga, 2. liga, Národná liga, Divízia, Krajský výber, A triedy alebo B triedy (celkom 2032 tipérov), postupujú do špeciálneho turnaja typu Tipcup (Turnaj majstrov, ďalej tiež „TM“). Ak sa tipujúci do TM kvalifikuje aj z Tipcupu aj z Tipligy, hrá iba raz a možnosť zúčastňovať sa TM získa ďalší umiestnený hráč v „Rebríčku Tipcupov“. Iná možnosť kvalifikácie do turnaja nie je prípustná. Do súťaže nie je možné zaradiť stávky uzavreté v kamenných pobočkách príslušných prevádzkovateľov.
 3. PRIEBEH TIPLIGY

  1. TL prebieha po jednotlivých hracích kolách (ďalej tiež „kolá). Za bežné kolo je považované časové obdobie začínajúce od momentu vyhodnotenia predošlého hracieho kola (cca v dobe od 06:00 hod. do 07:00 hod.) prvého dňa kalendárneho mesiaca až do 00:00:01 hod. prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pokiaľ nie je stanovené inak. V prvých dňoch jednotlivých kôl teda nie je možné v čase od 00:00 hod. až do vyhodnotenia predchádzajúceho kola uzatvárať stávky do TL. Tikety, ktoré sa vyhodnotia po 06:00 hod., nie sú započítavané do žiadneho kola TL.
  2. Súťaž sa delí do jednotlivých úrovní (ďalej tiež „líg“), ktoré sú uvedené v bode 3.3. Pre každú jednotlivú úroveň je tipujúcemu stanovená výška maximálnych denných vkladov na stávky (ďalej tiež „denný limit“), ktoré je možné zaradiť do TL.
   1. Zaradenie tipujúcich do jednotlivých líg je uskutočnené na základe vyhodnotenia predchádzajúceho kola.
   2. Každý novoregistrovaný tipujúci je automaticky zaradený do najvyššej práve neobsadenej súťaže.
   3. Jednotlivé ligy s výnimkou 1. ligy sú ďalej podľa počtu účastníkov delené na skupiny (napr. 3. liga Skupina 1, 3. liga Skupina 2 … atď., ďalej tiež „skupiny“)..
   4. Počty postupujúcich a zostupujúcich sú dané celkovým počtom tipujúcich, ktorí budú v danom kole súťažiť. Tieto počty sa môžu v jednotlivých úrovniach líšiť.
   5. Postup aj zostup je možný vždy len o jedinú úroveň smerom nadol alebo nahor. Z najvyššej súťaže už nie je možné postúpiť. Z najnižšej súťaže už nie je možné zostúpiť, avšak v prípade, že tipujúci v danom kole nezaradí žiadnu stávku do TL, nebude potom zobrazovaný v rebríčku. Jeho opätovné zaradenie do rebríčka nastane po zaradení ďalšej stávky do súťaže.
   6. Na základe rozhodnutia organizátora je možné počet jednotlivých líg upravovať.
  3. Úrovne súťaže a denné limity vkladov sú stanovené takto:
   Úroveň súťaže Denný limit vkladov
   1. liga 1 000 Kč/40,00 EUR
   2. liga 800 Kč/32,00 EUR
   Národná liga 500 Kč/20,00 EUR
   Divízia 300 Kč/12,00 EUR
   Krajský prebor 200 Kč/8,00 EUR
   A trieda 100 Kč/4,00 EUR
   B trieda 100 Kč/4,00 EUR
   Okresný prebor 100 Kč/4,00 EUR
   3. trieda 50 Kč/2,00 EUR
   4. trieda 50 Kč/2,00 EUR
   5. trieda 50 Kč/2,00 EUR
   6. trieda 50 Kč/2,00 EUR
   Prales 50 Kč/2,00 EUR

  4. 3.4. Do TL je možné zaradiť všetky typy jednotlivými prevádzkovateľmi prijímaných stávok s výnimkou LIVE stávok.
  5. V prípade, že na tikete, ktorý klient zaradil do Tipligy prostredníctvom internetovej aplikácie chce využiť cash out, tak mu tento bude ponúknutý len za predpokladu, že v čase, v ktorom chce na tomto tikete cash out uskutočniť, bude aspoň jedna príležitosť na tomto tikete vyhodnotená. V prípade, že nastane situácia, že by chcel klient využiť cash out v čase, kedy nie je ani jedna z príležitostí na tikete vyhodnotená, tak klientovi nebude cash out umožnený. Viac o službe cash out nájdete tu.
  6. V prípade, že klient na tikete zaradenom do TL využije cash out, tak je tento tiket do súťaže započítaný tak, ako by cash out tiketu neprebehol.
  7. Do TL je ďalej možné zaradiť len udalosti s dátumom uzávierky do konca aktuálneho hracieho kola.
  8. Zaradenie stávky do TL nemôže tipujúci dodatočne meniť či zrušiť s výnimkou bežného stornovania tiketu so stávkou zaradenou do TL.
  9. Počet stávok zaradených tipujúcim do TL nie je obmedzený počtom tiketov, ale je obmedzený stanoveným denným limitom vkladov.
  10. Tipujúci má možnosť uzavrieť stávky do TL v predstihu až na niekoľko dní (maximálne na 6 dní), pričom nie je podmienkou, aby tieto stavené tikety na tipujúcom vybranom dni boli určené pre dni priamo po sebe idúce (t.j. napr. v stredu je možné podať tikety do TL na nasledujúci štvrtok až nedeľu, ale tiež napríklad len na štvrtok a na sobotu).
  11. V prípade, že tipujúci tipuje na niektorý deň dopredu, tak žiadna z udalostí obsiahnutá na týchto tiketoch nesmie mať uzávierku skôr ako v deň, na ktorý je limit využívaný. Opäť platí pravidlo, že tiket nesmie obsahovať udalosti s dátumom uzávierky po konci kola.
  12. V rámci všetkých hracích kôl si môže tipujúci zobraziť vyhodnotené tikety svojich súperov.
 4. VYHODNOTENIE

  1. Body sa rovnajú výhre na tikete, čo je dosiahnutá výhra bez prípadného manipulačného poplatku v eurách, ktorá sa ďalej násobí koeficientom. Pre výpočet bodového stavu u prevádzkovateľa TIPSPORT SK, a.s., je koeficient stanovený na hodnotu 25. Príklad: Stávka za 4 € v kurze 5:1 = výhra 20 €. Do rebríčka je započítaných 500 bodov rovnajúcich sa výhre v eurách x koeficient 25.
  2. Body získané na tiketoch zložených z viacerých stávok (napr. tikety Kombinátor) sa vypočítavajú z výhier dosiahnutých na jednotlivých stávkach tohto tiketu.
  3. Pokiaľ sa tipujúcemu do súťaže započítava len pomerná časť vkladu na tikete (tak, aby bol naplnený maximálny denný limit vkladu), bude mu pripísaná taktiež len rovnaká pomerná časť bodovej výhry na tikete. Príklad: váš zostávajúci limit do TL je 2 €, označíte tiket do TL a tipnete si za 10 €, ale do TL sa Vám započíta len pomerná časť výhry z tiketu vyjadrená v bodoch, v tomto prípade 1/5 výhry z celého tiketu vyjadrená v bodoch.
  4. Tikety s kurzovým zvýhodnením a stávky obsahujúci kurzový bonifikátor (Gradácia) sa do TL započítavajú bez kurzového zvýhodnenia a bonifikácie. Napr. stávka za 4 EUR s kurzom 5:1 a 10 %- ným kurzovým zvýhodnením = výhra v hodnote 22 EUR. Do rebríčka však bude započítaných len 500 bodov (t.j. výhra bez bonifikácie * 25 = 20*25 = 500 bodov).
  5. Pokiaľ tipujúci v rámci jednotlivého kola TL podá do tejto súťaže stávky na 6 dní vždy za stanovený denný limit, získava pre stávky v ďalšom dni (t.j. v 7. dni) tzv. Žolíka. Výnimkou je situácia, pokiaľ by k splneniu podmienky došlo u stávok, ktoré boli podané na limit niektorého budúceho dňa. V takom prípade je Žolík pridelený až v ďalšom dni, v ktorom tipujúci uzatvorí stávky priamo pre limit aktuálneho dňa.
   1. Žolík je bonifikátor, ktorý umožní v prípade výhernej stávky zdvojnásobenie počtu získaných bodov do rebríčka TL. Tipujúci napr. podá stávku so Žolíkom za 4 EUR s kurzom 5:1. Finančná hodnota výhry je 20 EUR * 25, t.j. 500 bodov, avšak počet bodov finálne započítaných do rebríčka TL nebude 500, ale 1 000 bodov.
   2. Žolík bude automaticky použitý na aktuálny deň, v ktorom tipujúci tipuje po splnení podmienky podľa bodu 4.5. Žolíka je možné využiť pre viac stávok, avšak v súčte maximálne do výšky denného finančného limitu TL.
   3. Tiket so Žolíkom bude vždy graficky odlíšený od iných tiketov stavených v TL.
   4. Stávky so Žolíkom sa nezapočítavajú do kumulácie splnených denných limitov pre ďalšie obdobie v danom súťažnom kole.
   5. V rámci jednotlivého kola môže tipujúci získať Žolíka viackrát. Dni, v ktorých tipujúci podá stávky za stanovený denný finančný limit do TL, na seba nemusia priamo nadväzovať.
   6. Do ďalšieho kola TL sa neprevádzajú kumulácie počtu dní, v ktorých tipujúci splnil podmienku maximálneho limitu denného vkladu v uplynulom kole a nevznikol mu z nich nárok na Žolíka.
  6. Pre zaradenie hodnoty výhry do výpočtu bodov získaných v danom kole je rozhodujúci okamih, v ktorom sú výsledky premietnuté do jednotlivých stávok. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude vyhodnotený tiket, ktorý bol podaný v uplynulom kole, do času vyhodnotenia tohto kola (cca o 06:00 hod. nasledujúceho dňa po uplynutí kola), tak bude postupované takto – nevyhodnotené príležitosti sú na tikete pred koncom súťažného kola vyhodnotené ako prehrávajúce. Toto vyhodnotenie tiketu platí len pre účel súťaže a nemá vplyv na výpočet výhry na tikete. Prípadná zmena vyhodnotenia udalosti alebo príležitosti zaradenej do TL, ktorá bude uskutočnená až po uzatvorení kola, už nemá vplyv na postupy do nasledujúceho kola.
  7. Na základe vyhodnotenia kola je zostavené poradie tipujúcich v jednotlivých skupinách od najvyššieho k najnižšiemu počtu získaných bodov a sú určení tipujúci postupujúci do vyššej úrovne a zostupujúci do nižšej úrovne.
  8. V prípade, že dva a viac tipujúcich dosiahne po vyhodnotení kola rovnaký súčet bodov, o lepšom umiestnení tipujúceho rozhodne vyšší počet tiketov zaradených do TL.
  9. Tipujúci nie je povinný uzatvárať stávky vo všetkých dňoch jednotlivých hracích kôl. Avšak v prípade, že v rámci kola dosiahne 0 bodov, nasleduje automaticky zostup do nižšej súťaže.
  10. 4.10. Pokiaľ je v rámci skupiny vyšší počet zostupujúcich než počet stanovený organizátorom pre jednotlivú úroveň TL (z dôvodu dosiahnutia 0 bodov), potom sú títo tipujúci nahradení účastníkmi z nižšej súťaže, ktorý sa síce umiestnili na nepostupových pozíciách, ale majú najvyšší počet dosiahnutých bodov.
 5. URČENIE VÝHERCOV TIPLIGY A ODOVZDANIE VÝHIER

  1. Výhercovia TL sa stanú tí tipujúci, ktorí sa v jednotlivých ligách, skupinách a rebríčkoch umiestnia na poradiach, ku ktorým bola vypísaná odmena v súlade s bodom 2.1.
  2. Výhry sú tipujúcim pripísané vždy najneskôr k 3. dni v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom tipujúcemu vznikol nárok na výhru.
  3. Vecné výhry z jednotlivých kôl, ak sú vypísané, budú výhercom do 10 pracovných dní odovzdané na určených pobočkách jednotlivých prevádzkovateľov alebo prostredníctvom pošty. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.
  4. Výhry vrátane prémií budú výhercom odovzdané po odpočítaní či uhradení predpísaných daní. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za cenu alebo výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.
  5. Pokiaľ výherca akúkoľvek výhru neprevezme, prepadá v prospech organizátora.
  6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a chyby súvisiace s používaním výhry.
  7. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi TL.
  8. Tipujúci si nemôže nárokovať inú výhru než určenú organizátorom súťaže.
  9. Výhru nemožno alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať iné plnenie.
 6. OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.
 7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

  1. Organizátorom TL je spoločnosť Tipsport.net, a.s. so sídlom Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 12548 (v týchto pravidlách len „organizátor“), ktorá na organizácii TL spolupracuje s ďalšími prevádzkovateľmi a to so spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s.
  2. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z účasti v súťaži TL môže tipujúci podávať len spoločne s predložením príslušných dokladov a to zaslaním na podpora@tipsport.sk.
   1. Reklamácie vyhodnotenia hracieho kola musia byť uplatnené do 48 hodín od jeho ukončenia. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
   2. Všetky reklamácie budú vybavované v čo najkratšej dobe podľa poradia, v akom boli prijaté s prihliadnutím na ich náročnosť.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane doby jej trvania či súťaž kedykoľvek ukončiť bez akejkoľvek náhrady a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe na www.tipsport.cz, www.chance.cz a www.tipsport.sk. Súťažiaci (účastník súťaže) svojím zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s jej podmienkami a výslovne potvrdzuje, že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia súťaže usporiadateľom a skutočnosti, že v takom prípade končí jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ je oprávnený podmienky súťaže zmeniť či ju bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude úradne zakázaná alebo usporiadateľ bude vyzvaný či mu bude inak odporučené dozornými orgánmi v závislosti na ich interpretácii príslušných právnych predpisov dopadajúcich na prevádzkovanie súťaže, aby súťaž ukončil a ďalej ju neprevádzkoval. Za výzvu či odporučenie k ukončeniu súťaže dozorným orgánom sa považuje aj situácia, kedy bude vo veci súťaže zahájené akékoľvek správne či súdne riadenie či bude zverejnené úradné stanovisko, analýza či odporučenie, ktoré bude vo všeobecnej rovine podmienky súťaže považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
  4. Pokiaľ bude mať usporiadateľ alebo iný prevádzkovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka TC či inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník TC zo súťaže bez náhrady vylúčený. To platí aj v prípade, že účastník porušil tieto pravidlá, herný plán alebo všeobecné podmienky jednotlivých prevádzkovateľov, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa tipovania u usporiadateľa a iných prevádzkovateľov, a to vrátane trestnoprávnych predpisov. Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok a všeobecné podmienky pre elektronické tipovanie u usporiadateľa majú v prípade potreby výkladu týchto pravidiel TC subsidiárný charakter, pokiaľ ich príslušné ustanovenia dopadajú na princípy a postupy TC. Spoločne s vylúčením zo súťaže, môže byť podozrivý účastník vylúčený z ostatných komunitných produktov daného prevádzkovateľa, a to najmä z možnosti sa zúčastniť iných súťaží a možnosti prispievať do fóra.
  5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel TL či iných sporoch vždy platí výklad organizátora a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na ňom.
  6. Organizátor je oprávnený zrušiť účasť v súťaži TL u takého tipujúceho, ktorý v priebehu dvoch po sebe idúcich kôl súťaže TL do nich nezaradil žiadny tiket.
  7. Princíp a pravidlá TL sú chránené príslušnými právnymi predpismi a nie je možné ich použiť či z nich vychádzať bez preukázateľného súhlasu organizátora.
  8. Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
  9. Organizátor v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
  10. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi účastníkom súťaže a organizátorom riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem práva súkromného.


  Platí od 1. 1. 2019
  TIPSPORT SK, a.s.