• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Tipcupy – pravidlá

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tipcupy (ďalej tiež „Tipcup“ alebo „TC“) sú spotrebiteľské súťaže pre komunitu tipérov (tipujúcich) v spoločnostiach patriacich do skupiny TIPSPORT.
  2. Tipcupu sa môže zúčastniť tipujúci, ktorý je riadne zaregistrovaný do internetového tipovania alebo do vernostného programu v niektorej zo spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel (ďalej tiež prevádzkovatelia“), a ktorý svojím zapojením do súťaže súhlasí s týmito ich pravidlami a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil v ich plnom rozsahu (ďalej tiež len „účastník Súťaže“ či „súťažiaci“).
  3. Z účasti v TC sú vylúčené osoby, ktoré sú u niektorého z prevádzkovateľov v pracovnom pomere alebo sú poverenými osobami zaisťujúcimi Súťaž. V prípade, že by sa aj tak stala víťazom TC osoba, ktorá je vylúčená z účasti v Súťaži, cena v Súťaži nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná.
  4. Pravidlá TC sú, pokiaľ nie je v príslušných bodoch ustanovené inak, spoločné pre tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov. Toto znenie v slovenskom jazyku upravuje priebeh TC pre tipujúcich v spoločnosti TIPSPORT SK, a. s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  5. Pojmy používané v týchto pravidlách sú, pokiaľ nie je ustanovené inak, zhodné s pojmami používanými v herných plánoch a vo všeobecných podmienkach jednotlivých prevádzkovateľov.
  6. Prípadný technický výpadok či technická porucha nezakladá nárok na akúkoľvek kompenzáciu pre Súťažiaceho, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak.
 2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A CENY

  1. Cenami v TC môže byť osobný automobil, finančné čiastky, bodové dotácie herného účtu Tipsportu v Netoch a bodové dotácie účtu Golden Clubu v goldenoch. Prehľad vypísaných cien pre jednotlivé kolá TC musí byť na internetových stránkach príslušného prevádzkovateľa zverejnený vždy najneskôr 1. deň daného hracieho kola (ďalej len „kolo“).
   1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že cena v TC je pre dané umiestnenie v komunitnej súťaži spoločná pre všetkých prevádzkovateľov, u ktorých sa dá TC zúčastniť, teda všetci účastníci Súťaže bez ohľadu na to, ktorého z prevádzkovateľov sú klientami, spoločne súťažia o jedinú cenu pre dané umiestnenie, pričom táto cena môže byť vyplatená v Netoch alebo goldenoch, pokiaľ nie je uvedené inak.
   2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované ceny cenami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty.
  2. Kvalifikovaný tipujúci sa stáva účastníkom Súťaže v prípade, že v priebehu kvalifikácie označí najmenej raz svoju internetovú kurzovú stávku u príslušného prevádzkovateľa označením Tipcup, Tipcupy či TC. Do súťaže nemožno zaradiť stávky uzavreté v kamenných pobočkách príslušných prevádzkovateľov.
  3. Špeciálnym turnajom typu Tipcup je Turnaj majstrov (ďalej len „TM“). TM je určený iba pre 1 008 tipérov z Tipligy a 1 040 najlepších hráčov z „Rebríčka Tipcupov“ k 1. 11. 2020. Jedná sa o tých účastníkov Tipligy, ktorí majú k 1. 11. 2020 aktuálnu úroveň Tipligy 1. liga, 2. liga, Národná liga, Divízia, Krajský výber alebo A triedy. Do „Rebríčka Tipcupov“ sa ako body pripisujú získané odmeny z vyraďovacích častí TC (nepočítajú sa odmeny z kvalifikácie), ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2020. Pokiaľ sa tipujúci do TM kvalifikuje ako z Tipcupu, tak aj z Tipligy, hrá iba jedenkrát a možnosť zúčastniť sa v TM získa ďalší umiestnený hráč v „Rebríčku Tipcupov“. Iná možnosť kvalifikácie do turnaja nie je možná. Do súťaže nemožno zaradiť stávky uzavreté v kamenných pobočkách príslušných prevádzkovateľov.
 3. PRIEBEH TIPCUPU

  1. TC prebieha po jednotlivých hracích fázach (ďalej tiež „fáza“ alebo „kola“), čo sú vopred stanovené obdobia Súťaže. Hracia fáza môže byť: Kvalifikácia, Skupiny alebo Pavúk, pričom sa tieto fázy môžu opakovať. Presný počet kôl je na internetových stránkach príslušného prevádzkovateľa vyhlásený vždy pred zahájením TC a na jeho základe je určený počet postupujúcich z kvalifikácie. Jednotlivé kolá sú na internetových stránkach príslušného prevádzkovateľa v detaile daného TC chronologicky zoradené a stávajú sa aktívne s ich začiatkom. Za bežné kolo je považované časové obdobie začínajúce momentom vyhodnotenia predchádzajúceho kola (to je typicky o 6:30 hodín v deň vyhodnotenia kola) do vyhodnotenia aktuálneho kola, pokiaľ nie je stanovené inak. Tiket, ktorý je vyhodnotený pred vyhodnotením (to je typicky o 6:30 hodín nasledujúceho dňa po uplynutí kola), je započítaný do daného hracieho kola. V prvých dňoch jednotlivých kôl teda nie je možné v čase od 0:00 hodín až do vyhodnotenia predchádzajúceho kola uzavierať stávky do TC. Bežné kolo trvá 3 kalendárne dni, výnimkou je kvalifikácia, ktorá bežne trvá 10 kalendárnych dní. Stávky sa dajú uzavierať až 23:59:59 hodín posledného dňa kola. Pre každé jednotlivé kolo je stanovená výška maximálnych denných vkladov na stávky (ďalej tiež „denný limit“), ktoré sa dajú zaradiť do TC.
  2. Hracie kolá sa delia na kvalifikáciu, skupinovú fázu (ďalej tiež ako „skupiny“) a súboje v dvojiciach (ďalej tiež ako „pavúk“). Kvalifikácia je úvodným kolom, v ktorom sa všetky účastníci Súťaže stretnú dohromady. Vo vyraďovacích kolách sa účastníci Súťaže stretávajú v dvojiciach (tzv. Pavúk) alebo v skupinách (tzv. Skupiny). Každá skupina daného kola má rovnaký počet hráčov a postupujúcich. Súhrnný prehľad nasadenia pre jednotlivé vyraďovacie kolá a zároveň poradie jednotlivých tipujúcich v rámci jednotlivého vyraďovacieho kola poskytuje postupový pavúk (ďalej tiež „pavúk“) alebo skupinová fáza (ďalej tiež „skupiny“). Vyraďovacie kolá obsahujú aj súhrn výhier v bodoch získaných tipujúcim v danom vyraďovacom kole a počet nevyhodnotených tiketov tipujúceho zaradených aktuálne do TC.
  3. Z kvalifikácie postupuje stanovený počet súťažiacich s najvyšším bodovým ziskom do prvého vyraďovacieho kola.
  4. Vo vyraďovacích kolách spolu súperia súťažiaci o postup do ďalšieho kola v dvojiciach alebo v skupinách. Vopred stanovený počet súťažiacich, ktorí získajú vo vyraďovacom kole v skupine alebo v dvojici vyšší bodový zisk, postupuje do ďalšieho kola.
  5. V rámci všetkých hracích kôl si môže súťažiaci zobraziť tikety svojich súperov.
   1. V kvalifikácii a v súbojoch jeden na jedného (tzv. pavúk) si môže súťažiaci zobraziť tikety svojich súperov z daného hracieho dňa a predchádzajúcich odohraných dní v príslušnom kole, ale iba za predpokladu, že už sám plne vyčerpal denný limit daného dňa, alebo mu denný limit daného dňa prepadol.
  6. V skupinovej fáze si súťažiaci môže zobraziť tikety svojich súperov z predchádzajúcich odohraných dní v príslušnom kole.
  7. Po skončených kolách si môže tikety zaradené do súťaže prezerať registrovaný užívateľ.
  8. Výnimkou je posledný deň vo vyraďovacom kole, kedy je skóre súperov „zamrznuté“. To znamená, že v celkovom skóre daného vyraďovacieho kola (kvalifikácie sa to netýka) sa nezobrazí bodový zisk súpera/súperov za stávky z denného limitu posledného hracieho dňa. Inými slovami – vaši súperi nezistia, koľko ste získali bodov za stávky z posledného dňa.
  9. Do TC je možné zaradiť všetky typy jednotlivými prevádzkovateľmi prijímaných internetových kurzových stávok.
  10. V prípade, že na tikete, ktorý súťažiaci zaradil do Tipcupu, chce využiť cashout, bude mu ponúknutý iba za predpokladu, že v čase, v ktorom chce cashout vykonať, bude aspoň jedna príležitosť vyhodnotená. V prípade, že nastane situácia, že by chcel klient využiť cashout v čase, kedy nie je ani jedna z príležitostí na tikete vyhodnotená, nebude klientovi cashout umožnený. V prípade, že klient na tikete zaradenom do TC využije cashout, je tento tiket do súťaže započítaný tak, akoby cashout tiketu neprebehol. Viac o službe cashout nájdete tu.
  11. Do TC je možné ďalej zaradiť iba udalosti s dátumom uzávierky do konca aktuálneho hracieho kola.
  12. Počet stávok zaradených súťažiacim do TC nie je obmedzený počtom tiketov, ale je obmedzený stanoveným denným limitom vkladov.
  13. Účastník súťaže má možnosť uzatvoriť stávky do TC v predstihu až na niekoľko dní. Nie je podmienkou, aby tieto uzatvorené tikety na účastníkovi súťaže vybrané dni boli určené pre dni priamo po sebe nasledujúce (t. j. v stredu je možné uzatvoriť tikety do TC na nasledujúci štvrtok až nedeľu, ale taktiež napr. len na štvrtok a na sobotu).
  14. V prípade, že súťažiaci tipuje na niektorý deň dopredu, žiadna z udalostí obsiahnutá na týchto tiketoch nesmie mať uzávierku skôr ako v deň, na ktorý je limit využívaný. Opäť platí pravidlo, že tiket nesmie obsahovať udalosti s dátumom uzávierky po konci kola.
  15. V priebehu TC môže nastať v niektorých dňoch pauza. V týchto dňoch nebudú môcť súťažiaci do prebiehajúceho TC zaradiť žiadny tiket. Je to z toho dôvodu, že súťažiaci zo Slovenska nemôžu podľa Zákona o hazardných hrách tipovať počas niektorých sviatkov v priebehu roka. Pauza nebude mať žiadny vplyv na dĺžku kvalifikácie a vyraďovacích kôl.
 4. VYHODNOTENIE

  1. TC je vyhodnocovaný na základe bodového stavu (ďalej taktiež „body“) dosiahnutého v danom hracom kole. Body sa rovnajú výhre na tikete v EUR bez prípadného manipulačného poplatku, ktorá sa ďalej násobí koeficientom.
  2. Pre výpočet bodového stavu u prevádzkovateľa TIPSPORT SK, a.s., je koeficient stanovený na hodnotu 25. Použitím koeficientu je zaručené rovnaké postavenie účastníkov súťaže u jednotlivých prevádzkovateľov. Napríklad: Stávka za 4 EUR s kurzom 5:1 = výhra 20 EUR. Do rebríčka je započítaných celkovo 500 bodov, ktoré predstavujú výhru na tikete prenásobenú koeficientom 25.
  3. Body získané na tiketoch zložených z viacerých príležitostí (napr. tikety Kombinátor) sa vypočítavajú z výhier dosiahnutých na jednotlivých príležitostiach tohto tiketu. Ďalej je možné zaradiť do Tipcupu tiket, ktorý je uzatvorený za vyššiu čiastku, ako je váš zostávajúci limit v Tipcupe. Príklad: Váš zostávajúci limit do Tipcupu sú 2 EUR, označíte tiket do Tipcupu a natipujete za 8 EUR, ale do Tipcupu sa vám započíta iba pomerná časť výhry z tiketu, v tomto prípade ¼ výhry z celého tiketu vyjadrená v bodoch.
  4. Tikety s kurzovým zvýhodnením sa do TC započítavajú bez kurzového zvýhodnenia. Napr. stávka za 4 EUR s kurzom 5:1 a s 10 % kurzovým zvýhodnením = výhra 22 EUR. Do rebríčku je však započítaných iba 500 bodov (t. j. výhra bez bonifikácie * 25 = 20*25 = 500 bodov).
  5. Pre zaradenie hodnoty výhry do výpočtu bodov získaných v danom kole je rozhodujúci okamžik, v ktorom sú výsledky premietnuté do jednotlivých stávok. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude vyhodnotený tiket, ktorý bol uzatvorený v uplynutom kole, do času vyhodnotenia tohto kola (to je typicky o 6:30 hodín nasledujúceho dňa po uplynutí kola), tak sa postupuje takto – nevyhodnotené príležitosti sú na tikete pred koncom súťažného kola vyhodnotené ako prehrávajúce. Toto vyhodnotenie tiketu platí iba pre účel súťaže a nemá vplyv na výpočet výhry na tikete. Prípadná zmena vyhodnotenia niektorého z tipov na tikete, ku ktorému dôjde až po uzatvorení kola, už nebude mať na postupy vplyv. Do hodnotenia sa započítavajú len výherné tikety tipéra, ktorému sa spočívajú výhry v EUR na tiketoch zaradených do daného turnaja TC a vyjadria sa v bodoch.
  6. Na základe vyhodnotenia kola sú určení postupujúci súťažiaci do ďalšieho kola.
  7. Keď majú na konci kvalifikácie súperi rovnaký bodový stav, rozhodujú o postupe doplnkové kritériá.
   1. Postúpi súťažiaci, ktorý zaradil prvý tiket do súťaže skôr.
   2. Pokiaľ nerozhodne žiadne z prechádzajúcich doplnkových kritérií, určí sa postupujúci v súlade s bodom 4.10.1.
  8. Pokiaľ majú na konci pavúka alebo skupiny súperi rovnaký bodový stav, rozhoduje o postupe vyšší bodový zisk v kvalifikácii. Ak nie je možné použiť ani toto kritérium, postúpi ten tipujúci, ktorý zaradil svoj prvý tiket do kvalifikácie skôr. Pokiaľ nerozhodne žiadne z predchádzajúcich kritérií, určí sa postupujúci v súlade s bodom 4.10.1.
  9. V prípade, že v rámci celého hracieho kola v pavúku dosiahnu obaja súťažiaci v súperiacich dvojiciach 0 bodov, rozhodujú doplnkové kritériá:
   1. Pokiaľ v rámci daného vyraďovacieho kola neuzatvoril aspoň jeden tiket iba jeden súťažiaci, postupuje práve on.
   2. Pokiaľ v rámci daného vyraďovacieho kola neuzatvorili aspoň jeden tiket obaja súťažiaci, ale obaja dosiahli 0 bodov, alebo naopak ani jeden súťažiaci neuzatvoril žiadny tiket, určí sa postupujúci v súlade s bodom 4.6.
  10. Účastník súťaže nie je povinný uzatvárať stávky vo všetkých dňoch jednotlivých hracích kôl.
  11. Pokiaľ majú súperi rovnaký bodový stav v „Rebríčku Tipcupov“, rozhoduje o umiestnení na vyššej pozícii nasledujúce kritérium:
   1. Dátum registrácie klienta. Klient so starším dátumom registrácie bude na vyššej pozícii v rebríčku.
 5. URČENIE VÍŤAZOV TIPCUPU A ODOVZDANIE CENY

  1. Cenu v TC získajú súťažiaci, ktorí dosiahnu odmeňovaného umiestnenia podľa prehľadu vypísaných cien pre príslušný TC.
  2. Pre prepočet hodnoty výhry pripísanej na herný účet výhercu v Netoch sa použije prepočítací kurz: 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety sú pre výhercu – fyzickú osobu – nepeňažnou výhrou.
  3. Získané nepeňažné výhry v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. predstavujú pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinná odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercu informovať v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Výherná listina všetkých cien bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže.
  4. Hodnotu nepeňažnej výhry, ktorá nepresiahne sumu 350 €, oznámi spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercovi prostredníctvom súkromnej správy, ktorá sa zobrazí výhercovi po prihlásení do jeho herného účtu. V prípade výhry, ktorej hodnota presiahne sumu 350 €, spoločnosť TIPPSORT SK, a.s. zašle výhercovi oznámenie o hodnote nepeňažnej výhry elektronicky a to e-mailom na e-mailovú adresu výhercu uvedenú v osobných údajoch na jeho hernom účte. Výherca môže spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. požiadať o zaslanie oznámenia o hodnote nepeňažnej výhry poštou, ktoré mu spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. zašle na adresu uvedenú v žiadosti, ako doporučenú zásielku prostredníctvom pošty.
  5. Pre prepočet hodnoty výhry pripísanej na herný účet výhercu v Netoch sa použije prepočítací kurz: 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety sú pre výhercu – fyzickú osobu – nepeňažnou výhrou.
  6. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním ceny.
  7. Nebezpečenstvo škody na cene prechádza na odmeneného súťažiaceho odovzdaním ceny.
  8. Súťažiaci nemôže nárokovať inú cenu ako tú, ktorú určil usporiadateľ komunitnej súťaže.
  9. Ceny nemožno alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať iné plnenie.
  10. Odmeny budú úspešným súťažiacim pripísané vždy najneskôr k 3. dňu nasledujúcemu po dni vyhodnotenia daného kola príslušného TC. Výnimkou sú vecné ceny. Tieto ceny budú úspešným súťažiacim odovzdané počas spoločného odovzdania najneskôr do konca januára 2021. Na internetových stránkach prevádzkovateľov sú použité iba ilustračné fotografie vecných cien.
  11. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie budú úspešní súťažiaci informovaní o cene, spôsobe ich odovzdania a o ďalšom postupe.
  12. Víťaz vecnej ceny je povinný sa spoločného odovzdania zúčastniť na mieste a v čase určenom usporiadateľom. Miesto a čas odovzdania sú víťazovi oznámené najneskôr 10 dní dopredu e-mailom a súkromnou správou na webe daného prevádzkovateľa. Víťaz je povinný svoju účasť potvrdiť minimálne 5 dní pred dátumom odovzdania vecnej ceny.
  13. V prípade, že sa víťaz vecnej ceny nie je schopný vyššie uvedeného odovzdania zúčastniť, určí na základe overenej plnej moci svojho zástupcu a vecná cena je odovzdaná práve tomuto zástupcovi. V prípade, že víťaz ani zástupca v daný čas a na danom mieste vecnú cenu neprevezmú, je táto vecná cena uskladnená. Následne je s víťazom dohodnutý iný termín odovzdania vecnej ceny.
  14. Víťaz (prípadne ním oprávnený zástupca) vecnej ceny súhlasí s tým, že bude v rámci odovzdania ceny spolupracovať s prevádzkovateľom pri marketingových aktivitách spojených s prezentáciou jeho osoby, čím sa rozumie najmä mediálna prezentácia ceny (alebo ním oprávneného zástupcu) s dosiahnutou cenou vrátane zverejňovania jeho mena a priezviska, bydliska, podobizne v podobe fotografie či videozáznamu a ďalej jeho účasť pri rozhovoroch týkajúcich sa súťaže a iných súvisiacich PR aktivitách prevádzkovateľa. V prípade, že si víťaz (prípadne ním oprávnený zástupca) nevyzdvihne vecnú cenu do troch mesiacov od skončenia súťaže, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.
  15. Víťaz (prípadne oprávnený zástupca) vecnej ceny súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť reportáž a fotografie z tohto odovzdania v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch prevádzkovateľa a ďalších spoločností, ktoré s prevádzkovateľom na súťaži spolupracujú, po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.
 6. OSOBNÉ ÚDAJE

  1. 6.1. Osobné údaje súťažiacich na základe ich súhlasu so zapojením sa do komunitných súťaží a ich registrácie spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.
 7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

  1. Usporiadateľom TC je spoločnosť Tipsport.net a.s., so sídlom Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 12548 (v týchto pravidlách len „usporiadateľ“), ktorá na usporiadanie súťaže spolupracuje s ďalšími prevádzkovateľmi, a to spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s.
  2. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z účasti v súťaží TC môže tipujúci podávať len spoločne s predloženým príslušných dokladov zaslaním na podpora@tipsport.sk, podpora@tipsport.cz, nebo info@chance.cz.
   1. Všetky reklamácie budú vybavované v čo najkratšej lehote podľa poradia, v akom boli obdržané s prihliadnutím k ich náročnosti.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky Súťaže vrátane zmeny doby ich trvania či Súťaž kedykoľvek ukončiť aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz. Súťažiaci svojím zapojením sa do Súťaže vyjadruje súhlas s jej pravidlami a výslovne potvrdzuje, že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia Súťaže usporiadateľom a skutočnosti, že v takomto prípade končí jeho účasť v Súťaži bez akejkoľvek náhrady.
  4. Pokiaľ bude mať usporiadateľ alebo iný prevádzkovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie účastníka Súťaže či inej osoby, alebo pokiaľ k takému jednaniu dôjde, bude účastník Súťaže z Tipcupu bez náhrady vylúčený. To platí aj v prípade, že účastník Súťaže porušil tieto pravidlá, Herný plán alebo všeobecné podmienky príslušných prevádzkovateľov, alebo iný obecne záväzný právny predpis vzťahujúci sa k tipovaniu u usporiadateľa či iných prevádzkovateľov, a to vrátane trestnoprávnych predpisov. Herný plán pre kurzové stávky a všeobecné podmienky pre elektronické tipovanie u usporiadateľa majú v prípade potreby výklady týchto pravidiel Tipcupu subsidiárny charakter, pokiaľ ich príslušné ustanovenia dopadajú na princípy a postupy Tipcupu. Spoločne s vylúčením zo Súťaže môže byť podozrivý účastník Súťaže vylúčený z ostatných komunitných produktov daného prevádzkovateľa, a to najmä z možnosti zúčastniť sa iných súťaží a možnosti prispievať do fóra.
  5. Výsledky súťaže sú konečné, bež možnosti odvolania. V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel TC či iných sporoch vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na ňom.
  6. Princíp a pravidlá TC sú chránené podľa príslušných právnych predpisov a nemožno ich použiť či z nich vychádzať bez preukázateľného súhlasu usporiadateľa.
  7. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadi právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem súkromného medzinárodného práva.

  Platí od 26. 5. 2020
  Tipsport.net a.s.