• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Tipcupy – pravidlá

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tipcupy sú komunitnou súťažou typu Tipcup (ďalej taktiež „TC“), ktoré sa konajú nepravidelne v termínoch vyhlásených organizátorom.
  2. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej taktiež „tipujúci“, „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá súhlasí s týmito pravidlami v plnom rozsahu a má doplnené údaje podľa Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení u niektorej zo spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel, teda pre súťažiacich v stávkovej kancelárii TIPSPORT SK, a.s. ide o doplnenie niektorých osobných údajov a overenie totožnosti tipujúceho.
  3. Z TC sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k niektorému z prevádzkovateľov či k ďalším osobám poverených zaistením TC a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takých osôb vo vzťahu osôb blízkych. V prípade, že sa výhercom TC stane osoba, ktorá je vylúčená z účasti na TC, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná.
  4. Pravidlá TC sú spoločné pre tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov. Toto znenie v slovenskom jazyku upravuje priebeh TC pre Tipujúcich v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle organizátora, v sídle všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk.
  5. Pojmy používané v týchto pravidlách sú, ak nie je stanovené inak, zhodné s pojmami používanými v Herných plánoch a Všeobecných podmienkach jednotlivých prevádzkovateľov.
  6. Prípadný technický výpadok či technická porucha nezakladá nárok na akúkoľvek kompenzáciu pre klienta, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak.
 2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRY

  1. Výhrami v TC môže byť osobný automobil, finančné čiastky, bodové dotácie Tipkonta a bodové dotácie konta Golden Clubu. Prehľad vypísaných odmien pre jednotlivé kolá TC musí byť na internetových stránkach príslušného prevádzkovateľa zverejnený vždy najneskôr 1. deň daného hracieho kola (ďalej len „kolo“).
   1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že výhra v TC je pre dané umiestnenie v komunitnej súťaži spoločná pre všetkých prevádzkovateľov, u ktorých je možné sa TC zúčastniť, teda všetci účastníci TC bez ohľadu na to, ktorého z prevádzkovateľov sú klienti, spoločne súťažia o jedinú výhru pre dané umiestnenie, pričom táto výhra môže byť vyplatená v Netoch alebo goldenoch, ak nie je uvedené inak.
   2. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
  2. Kvalifikovaný tipujúci sa stáva účastníkom TC v prípade, že v priebehu kvalifikácie označí najmenej jednu svoju internetovú kurzovú stávku u príslušného prevádzkovateľa príznakom Tipcup, Tipcupy alebo TC. Do súťaže nie je možné zaradiť stávky uzatvorené na kamenných pobočkách príslušných prevádzkovateľov.
  3. Špeciálnym turnajom typu Tipcup je Turnaj majstrov (ďalej aj „TM“). TM je určený len pre 2 032 tipérov z Tipligy a 2 064 najlepších hráčov z „Rebríčka Tipcupov“ k 1. 11. 2019. Ide o tých účastníkov Tipligy, ktorí majú k 1. 11. 2019 aktuálnu úroveň Tipligy 1. liga, 2 . liga, Národná liga, Divízia, Krajský výber, A triedy alebo B triedy. Do „Rebríčku Tipcupov“ sa ako body pripisujú získané odmeny z vyraďovacích častí TC, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2019. Ak sa tipujúci do TM kvalifikuje aj z Tipcupu aj z Tipligy, hrá iba raz a možnosť zúčastňovať sa TM získa ďalší umiestnený hráč v „Rebríčku Tipcupov“. Iná možnosť kvalifikácie do turnaja nie je možná. Do súťaže nie je možné zaradiť stávky uzavreté v kamenných pobočkách príslušných prevádzkovateľov.
 3. PRIEBEH TIPCUPU

  1. TC prebieha po jednotlivých hracích kolách (ďalej tiež „kolá“), čo sú vopred stanovené obdobia komunitnej súťaže uvedené v bode 3.3. Presný počet kôl je na internetovej stránke príslušného prevádzkovateľa vyhlásený vždy pred začatím TC a na jeho základe je určený počet postupujúcich z kvalifikácie. Za bežné kolo je považované časové obdobie začínajúce momentom vyhodnotenia predchádzajúceho kola (to je typicky o 6:30 hodín v deň vyhodnotenia kola) do vyhodnotenia aktuálneho kola, pokiaľ nie je stanovené inak. Tiket, ktorý je vyhodnotený pred vyhodnotením (to je typicky o 6:30 hodín nasledujúceho dňa po uplynutí kola), je započítaný do daného hracieho kola. V prvých dňoch jednotlivých kôl teda nemožno v čase od 0:00 hod. až do vyhodnotenia predchádzajúceho kola uzatvárať stávky do TC. Bežné kolo trvá 3 kalendárne dni. Stávky možno uzatvárať až do 23:59:59 hodín posledného dňa kola. Pre každé jednotlivé kolo je stanovená výška maximálnych denných vkladov na stávky (ďalej aj „denný limit“), ktoré je možné zaradiť do TC.
  2. Hracie kolá sa delia na kvalifikáciu a vyraďovacie kolá. Kvalifikácia je úvodným kolom, v ktorom sa všetci účastníci TC stretnú dokopy. Vo vyraďovacích kolách sa účastníci TC stretávajú v dvojiciach. Súhrnný prehľad nasadených dvojíc súperov pre jednotlivé vyraďovacie kola a zároveň poradie jednotlivých tipujúcich v dvojiciach súperov v rámci jednotlivého vyraďovacieho kola poskytuje postupová schéma (ďalej tiež „schéma“). Schéma obsahuje aj súhrn výhier v bodoch získaných tipujúcim v danom vyraďovacom kole a počet nevyhodnotených tiketov tipujúceho zaradených aktuálne do TC.
  3. Hracie kolá a denné limity vkladov sú stanovené takto (pri niektorých Tipcupoch môžu líšiť):

   Kolo Počet dní Počet hráčov Denný limit
   Kvalifikácia 10 neobmedzene 2 EUR/50 Kč
   Vyraďovacie kolá 1. – 5. vždy 3 8 192 až 512 4 EUR/100 Kč
   Vyraďovacie kolá 6. – 9. vždy 3 256 až 32 8 EUR/200 Kč
   Osemfinále 3 16 12 EUR/300 Kč
   Štvrťfinále 3 8 12 EUR/300 Kč
   Semifinále 3 4 12 EUR/300 Kč
   Finále 3 2 12 EUR/300 Kč

  4. Každého kola sa zúčastní taký počet tipujúcich, ktorý je uvedený v bode 3.3., resp. 3.4.
  5. Z kvalifikácie postupuje stanovený počet tipujúcich s najvyšším bodovým ziskom do prvého vyraďovacieho kola.
  6. Postupujúci z kvalifikácie sú zaradení do vyraďovacích kôl.
  7. V každom vyraďovacom kole spolu súperia 2 tipujúci o postup do ďalšieho kola. Tipujúci, ktorý vo vyraďovacom kole dosiahne vyšší bodový zisk, postupuje do ďalšieho kola.
  8. V rámci všetkých hracích kôl si môže tipujúci zobraziť tikety svojich súperov z daného hracieho dňa a predchádzajúcich odohraných dní v príslušnom kole, ale iba za predpokladu, že už sám naplno vyčerpal denný limit daného dňa, alebo mu denný limit daného dňa prepadol.
  9. Výnimkou je posledný deň vo vyraďovacom kole, kedy je skóre súperov „zamrznuté“. To znamená, že v celkovom skóre daného vyraďovacieho kola (kvalifikácie sa to netýka) sa nezobrazí bodový zisk súpera/súperov za stávky z denného limitu posledného hracieho dňa. Inými slovami – vaši súperi nezistia, koľko ste získali bodov za stávky z posledného dňa.
  10. Do TC je možné zaradiť všetky typy jednotlivými prevádzkovateľmi prijímaných internetových stávok.
  11. V prípade, že klient na tikete zaradenom do TC využije cash out, tak je tento tiket do súťaže započítaný tak, ako by cash out tiketu neprebehol. Viac o službe cash out nájdete tu.
  12. Do TC je možné ďalej zaradiť iba udalosti s dátumom uzávierky do konca aktuálneho hracieho kola.
  13. Zaradenie stávky do TC nemôže tipujúci do TC dodatočne zmeniť alebo zrušiť s výnimkou bežného stornovania tiketu so stávkou zaradenou do TC.
  14. Počet stávok zaradených tipujúcim do TC nie je obmedzený počtom tiketov, ale je obmedzený stanoveným denným limitom vkladov.
  15. Tipujúci má možnosť uzavrieť stávky do TC v predstihu až na niekoľko dní. Nie je podmienkou, aby tieto stavené tikety na tipujúcom vybranom dni boli určené pre dni priamo po sebe idúce (t.j. napr. v stredu je možné podať tikety do TC na nasledujúci štvrtok až nedeľu, ale tiež napríklad len na štvrtok a na sobotu).
  16. V prípade, že tipujúci tipuje na niektorý deň dopredu, tak žiadna z udalostí obsiahnutá na týchto tiketoch nesmie mať uzávierku skôr ako v deň, na ktorý je limit využívaný. Opäť platí pravidlo, že tiket nesmie obsahovať udalosti s dátumom uzávierky po konci kola.
  17. V priebehu TC môže nastať v niektorých dňoch pauza. V týchto dňoch nebudú môcť súťažiaci do prebiehajúceho TC zaradiť žiadny tiket. Je to z dôvodu, že slovenskí tipujúci nemôžu podľa Zákona o hazardných hrách v priebehu niektorých sviatkov v roku tipovať. Pauza nebude mať žiadny vplyv na dĺžku kvalifikácie a vyraďovacích kôl.
 4. VYHODNOTENIE

  1. TC je vyhodnocovaný na základe bodového stavu (ďalej taktiež „body“) dosiahnutého v danom hracom kole. Body sa rovnajú výhre na tikete v EUR bez prípadného manipulačného poplatku, ktorá sa ďalej násobí koeficientom.
  2. Pre výpočet bodového stavu u prevádzkovateľa TIPSPORT SK, a.s., je koeficient stanovený na hodnotu 25. Použitím koeficientu je zaručené rovnaké postavenie účastníkov súťaže u jednotlivých prevádzkovateľov. Napríklad: Stávka za 4 EUR s kurzom 5:1 = výhra 20 EUR. Do rebríčka je započítaných celkovo 500 bodov, ktoré predstavujú výhru na tikete prenásobenú koeficientom 25.
  3. Body získané na tiketoch zložených z viacerých stávok (napríklad tikety Kombinátor) sa vypočítavajú z výhier dosiahnutých na jednotlivých stávkach tohto tiketu. Ďalej je možnosť zaradiť do Tipcupu tiket, ktorý je uzatvorený za vyššiu čiastku, ako je váš zostávajúci limit v Tipcupe. Napríklad: Váš zostávajúci limit do Tipcupu sú 2 EUR, označíte tiket do Tipcupu a podáte ho za 8 EUR, ale do Tipcupu sa Vám započíta len pomerná časť výhry z tiketu, v tomto prípade 1/4 výhry z celého tiketu.
  4. Tikety s kurzovým zvýhodnením sa do TC započítavajú bez kurzového zvýhodnenia a bonifikácie. Napr. stávka za 4 EUR s kurzom 5:1 a 10 %-tným kurzovým zvýhodnením = výhra v hodnote 22 EUR. Do rebríčka však bude započítaných len 500 bodov (t.j. výhra bez bonifikácie * 25, 20*25 = 500 bodov.
  5. Pre zaradenie hodnoty výhry do výpočtu bodov získaných v danom kole je rozhodujúci okamih, v ktorom sú výsledky premietnuté do jednotlivých stávok. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude vyhodnotený tiket, ktorý bol podaný v uplynulom kole, do času vyhodnotenia tohto kola (to je typicky 06:30 hod. nasledujúceho dňa po uplynutí kola), tak sa postupuje nasledovne – nevyhodnotené príležitosti sú na tikete pred koncom súťažného kola vyhodnotené ako prehra. Toto vyhodnotenie tiketu platí iba pre účel súťaže a nemá vplyv na výpočet výhry na tikete. Prípadná zmena vyhodnotenia niektorého z tipov na tikete, ku ktorej dôjde až po uzatvorení kola, už nebude mať na postupy vplyv. Do hodnotenia sa započítavajú len výherné tikety tipujúceho, ktorému sa spočítajú výhry v EUR na tiketoch zaradených do daného turnaja TC a vyjadria sa v bodoch.
  6. Na základe vyhodnotenia kola sú určení tipujúci postupujúci do ďalšieho kola.
  7. Pokiaľ majú súperi na konci hracieho kola rovnaký bodový stav, rozhoduje o postupe vyšší bodový zisk v kvalifikácii, následne to, kto zo súperov zaradil svoj prvý tiket do kvalifikácie skôr. Pokiaľ ide o turnaj s tzv. uzavretou kvalifikáciou (klientov do nej zaradil prevádzkovateľ), postúpi ten zo súperov, ktorý založil svoj herný účet u prevádzkovateľa skôr.
  8. V prípade, že v rámci celého hracieho kola dosiahnu obaja tipujúci v súperiacej dvojici 0 bodov, rozhodujú doplnkové kritériá:
   1. Pokiaľ v rámci vyraďovacieho kola stavil aspoň jeden tiket len jeden tipujúci, postupuje práve on.
   2. Pokiaľ v rámci daného vyraďovacieho kola stavili aspoň jeden tiket obaja tipujúci, ale obaja dosiahli 0 bodov, alebo naopak ani jeden tipujúci nestavil žiadny tiket, určí sa postupujúci v súlade s bodom 4.6.
  9. Tipujúci nie je povinný uzatvárať stávky vo všetkých dňoch jednotlivých hracích kôl.
  10. V prípade, že majú súperi rovnaký bodový stav v „Rebríčku Tipcupov“, rozhodujú o umiestnení na vyššej pozícii nasledujúce kritérium:
   1. Dátum registrácie klienta. Klient so starším dátumom registrácie bude na vyššej pozícii v rebríčku.
 5. URČENIE VÝHERCU TIPCUPU A ODOVZDANIE VÝHRY

  1. Výhercami TC sa stanú tí tipujúci, ktorí dosiahnu odmeňovaného umiestnenia podľa prehľadu vypísaných odmien pre príslušný TC.
  2. Pre prepočet hodnoty výhry pripísanej na herný účet výhercu v Netoch sa použije prepočítací kurz: 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety sú pre výhercu – fyzickú osobu – nepeňažnou výhrou.
  3. Získané nepeňažné výhry v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. predstavujú pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinná odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercu informovať v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
  4. Hodnotu nepeňažnej výhry, ktorá nepresiahne sumu 350 €, oznámi spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercovi prostredníctvom súkromnej správy, ktorá sa zobrazí výhercovi po prihlásení do jeho herného účtu. V prípade výhry, ktorej hodnota presiahne sumu 350 €, spoločnosť TIPPSORT SK, a.s. zašle výhercovi oznámenie o hodnote nepeňažnej výhry elektronicky a to e-mailom na e-mailovú adresu výhercu uvedenú v osobných údajoch na jeho hernom účte. Výherca môže spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. požiadať o zaslanie oznámenia o hodnote nepeňažnej výhry poštou, ktoré mu spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. zašle na adresu uvedenú v žiadosti, ako doporučenú zásielku prostredníctvom pošty.
  5. Výherná listina bude k dispozícii u organizátora súťaže.
  6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhry.
  7. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi TC.
  8. Tipujúci si nemôže nárokovať na inú výhru než na určenú organizátorom súťaže.
  9. Výhru nemožno alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať iné plnenie.
 6. OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.
 7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

  1. Organizátorom TC je spoločnosť Tipsport.net a.s., so sídlom Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 12548 (v týchto pravidlách len „organizátor“), ktorá na organizácii TC spolupracuje s ďalšími prevádzkovateľmi a to so spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s.
  2. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z účasti v komunitnej súťaži TC môže tipujúci podávať len spoločne s predložením príslušných dokladov a to zaslaním na podpora@tipsport.sk.
   1. Reklamácie priebehu alebo vyhodnotenia hracieho kola musia byť uplatnené bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od jeho ukončenia. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Tipujúci zároveň berie na vedomie, že vzhľadom k princípu súťaže (bezprostredne na seba nadväzujúce kolá) nie je možné dodatočne zmeniť už vyhodnotené postupy do nasledujúceho kola.
   2. Všetky reklamácie budú vybavované v čo najkratšej dobe podľa poradia, v akom boli prijaté s prihliadnutím na ich náročnosť.
  3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane doby jej trvania či súťaž kedykoľvek ukončiť bez akejkoľvek náhrady a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe na www.tipsport.cz, www.chance.cz a www.tipsport.sk. Súťažiaci (účastník súťaže) svojím zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s jej podmienkami a výslovne potvrdzuje, že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia súťaže organizátorom a skutočnosti, že v takom prípade končí jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Organizátor je oprávnený podmienky súťaže zmeniť či ju bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude úradne zakázaná alebo usporiadateľ bude vyzvaný či mu bude inak odporučené dozornými orgánmi v závislosti na ich interpretácii príslušných právnych predpisov dopadajúcich na prevádzkovanie súťaže, aby súťaž ukončil a ďalej ju neprevádzkoval. Za výzvu či odporučenie k ukončeniu súťaže dozorným orgánom sa považuje aj situácia, kedy bude vo veci súťaže zahájené akékoľvek správne či súdne riadenie či bude zverejnené úradné stanovisko, analýza či odporučenie, ktoré bude vo všeobecnej rovine podmienky súťaže považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi.
  4. Pokiaľ bude mať usporiadateľ alebo iný prevádzkovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka TC či inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník TC zo súťaže bez náhrady vylúčený. To platí aj v prípade, že účastník porušil tieto pravidlá, herný plán alebo všeobecné podmienky jednotlivých prevádzkovateľov, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa tipovania u usporiadateľa a iných prevádzkovateľov, a to vrátane trestnoprávnych predpisov. Herný plán pre prevádzkovanie kurzových stávok a všeobecné podmienky pre elektronické tipovanie u usporiadateľa majú v prípade potreby výkladu týchto pravidiel TC subsidiárný charakter, pokiaľ ich príslušné ustanovenia dopadajú na princípy a postupy TC. Spoločne s vylúčením zo súťaže, môže byť podozrivý účastník vylúčený z ostatných komunitných produktov daného prevádzkovateľa, a to najmä z možnosti sa zúčastniť iných súťaží a možnosti prispievať do fóra.
  5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel TC či iných sporoch vždy platí výklad organizátora a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na ňom.
  6. Účasť v TC ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť klientovi BAN na účasť v súťaži TC. Ban môže byť udelený kedykoľvek, teda aj v prebiehajúcej súťaži.
  8. Princíp a pravidlá TC sú chránené príslušnými právnymi predpismi a nie je možné ich použiť či z nich vychádzať bez preukázateľného súhlasu organizátora.
  9. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi účastníkom súťaže a organizátorom riadi právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem práva súkromného.

Platí od 26. 7. 2019
TIPSPORT SK, a.s.