• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Ochrana osobných údajov

Súhlas so zasielaním marketingových informácií a poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby (ďalej len „tipujúci“) v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Osobné údaje tipujúceho spracúva ako prevádzkovateľ spoločnosť TIPSPORT SK, a.s., sídlom ul. J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10502/L (ďalej len „Tipsport“)
 • Osobné údaje poskytuje tipujúci do informačného systému Tipsportu – IS Marketing na základe svojho výslovného súhlasu podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“).
 • Účelom spracúvania osobných údajov tipujúceho je zasielanie marketingových informácií klientom, ktorí majú o ne záujem.
 • Zoznam spracovávaných osobných údajov tipujúceho: Titul, meno, priezvisko, adresa, email adresa, telefónne číslo.
 • Spoločnosť Tipsport poverila spracúvaním poskytnutých osobných údajov nasledujúcich sprostredkovateľov: TIPSPORT, a.s., sídlom Politických vězňů 156, Beroun 1, 266 01, IČ 186 00 824, Česká republika, ktorá z dôvodu administrácie web stránky a centrálne riadeného systému má vzdialený prístup ku poskytnutým osobným údajom.
 • Spracúvanie sa vykonáva na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní, kde sa zmluvný partneri zaručili prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy.
 • Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie je spoločnosť DCBA s.r.o., so sídlom Kopčianska 92/D, Bratislava 851 01, IČO 45 427 585, za účelom technickej a softwarovej podpory, ktorú vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy, a kde sa zaručila dodržiavať mlčanlivosť o všetkých údajoch, s ktorými by mohla prísť do kontaktu. Ďalej sú to oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.
 • Osobné údaje sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín mimo EU a EHP.
 • Tipujúci je, podľa § 16 ods. 1 zákona, povinný poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinný tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť tipujúcemu uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.
 • Tipujúci zakliknutím súhlasu svojim podpisom dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za podmienok uvedených vyššie. Poskytnuté osobné údaje sa budú spracúvať po dobu trvania členstva v Tipsporte, pričom svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom svojho herného účtu kde v sekcii Môj účet / Nastavenia / Komunikácia z Tipsportu, kde zakliknutý súhlas odvolá zrušením kliku v príslušnom okienku.
 • V prípade neposkytnutia súhlasu, tipujúci nemá nárok na zasielanie marketingových informácií.

Tipujúci má právo požiadať Tipsport o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá bude spracúvať jeho osobné údaje, ako aj právo uplatniť si svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona, citovaného nižšie:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  – potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  – likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  – blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
  – spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  – využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  – poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
  – písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  – osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  – u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)