• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

600 tisíc – Pravidlá

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Súťaž s názvom 600 tisíc (ďalej tiež len „súťaž“) prebieha v termíne od 13. 1. 2019 od 00:00:01 do 19. 12. 2019 do 23:59:59 hod.
  2. Na súťaži sa môžu zúčastniť osoby tipujúce v spoločnostiach uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel (ďalej tiež „tipujúci“ alebo „účastník“).
  3. Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito pravidlami v plnom rozsahu a je riadne zaregistrovaná do vernostného programu alebo internetového tipovania v spoločnostiach uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel.
  4. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom vzťahu voči usporiadateľovi či k niektorej zo spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel, či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osôb blízkych. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je vylúčená z výhercov, výhra nie je platne získaná a tejto osobe nebude odovzdaná.
  5. Pravidlá súťaže sú spoločné pre tipujúcich všetkých spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel. Toto znenie v slovenskom jazyku upravuje priebeh súťaže pre tipujúcich spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk/600-tisic,www.tipsport.cz/15-mega a www.chance.cz/15-mega a na pobočkách stávkových kancelárií TIPSPORT SK, a.s, TIPSPORT a.s. a CHANCE a.s. Pravidlá súťaže existujú taktiež v českom jazyku pre tipujúcich v spoločnostiach Tipsport.net, a.s., TIPSPORT a.s. a CHANCE a.s., až na odlišný názov súťaže a použitie iných výrazov a použitie inej meny, sa jedná o principiálne rovnaké pravidlá.
 2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRY

  1. Výhrami v súťaži sú podiely z celkovej finančnej dotácie 600 000 € (šesťsto tisíc eur), ktoré budú účastníkom vyplatené v ekvivalentnej bodovej hodnote uvedenej nižšie.
  2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že všetky výhry v súťaži sú spoločné pre všetky spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa dá zúčastniť súťaže, teda všetci účastníci súťaže bez ohľadu na to, či sú klientmi jednej alebo viacerých spoločností uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel, poprípade či sa zúčastňujú súťaže u českého alebo slovenského prevádzkovateľa, spoločne súťažia o podiely z celkovej finančnej dotácie v hodnote 600 000 € (slovom šesťstotisíc eur).
  3. Do súťaže sa tipujúci zapojí automaticky uzatvorením stávok, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v bode 3.1. týchto pravidiel.
 3. PRIEBEH SÚŤAŽE

  1. Pre svoju riadnu účasť v súťaži usporiadateľa musí tipujúci u tohto usporiadateľa uzavrieť kurzovú stávku alebo stávky v súhrnnej hodnote vkladu aspoň 4 € vrátane prípadného manipulačného poplatku (ďalej tiež „denná hodnota vkladu“) a to v každom po sebe bezprostredne nasledujúcom dni počas celej doby trvania súťaže s výnimkou dní, v ktorých využije žolíka. Do súťaže sa započítavajú taktiež stávky uzatvorené za Nety (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a. s.), pokiaľ budú zodpovedať požadovanému vkladu v EUR.
  2. Žolík predstavuje deň, v ktorom účastník nesplní predpísané podmienky, bez toho, aby tým strácal nárok na účasť v súťaži. Každý účastník môže počas doby trvania súťaže využiť maximálne troch žolíkov, a to počas ľubovoľných dní súťaže, bez toho, aby tým bol dotknutý nárok na jeho ďalšiu účasť v súťaži. V prípade, že účastník nesplní podmienky súťaže v ľubovoľnom dni po využití všetkých troch žolíkov, nárok na ďalšiu účasť v súťaži stráca.
  3. Nárok na tri žolíky získa len ten tipujúci, ktorý splní podmienky pre účasť v súťaži v prvých siedmich dňoch súťaže od jej začiatku. Prvého žolíka tak môže účastník využiť až ôsmy deň konania súťaže.
  4. Za účastníkovu riadnu účasť v súťaži sa považuje situácia, keď príslušný právny predpis zakazuje v určitý deň prevádzkovanie kurzových stávok u príslušného usporiadateľa. V tomto prípade bude tipujúcemu splnenie podmienok súťaže za daný deň uznané automaticky bez straty žolíka. Podobne sa bude postupovať pri tipujúcich, ktorí svoje stávky počas celej dovtedajšej doby trvania súťaže uzatvárali výhradne v kamenných pobočkách jednotlivých usporiadateľov, ale iba v prípade, že príslušný usporiadateľ oznámi plošné uzatvorenie všetkých svojich pobočiek vo vopred určených dňoch (napr. štátne sviatky).
  5. V prípade zásahu vyššej moci ako napr. živelné pohromy, štátny smútok, občianske nepokoje alebo v prípade technických problémov usporiadateľa, v dôsledku ktorých nebude možné po celý deň v rámci trvania súťaže plošne prijímať kurzové stávky, sa súťaž u príslušného usporiadateľa neprerušuje a táto doba sa považuje za riadnu účasť účastníka v súťaži. V prípade, že by niektorá z uvedených prekážok trvala u jedného usporiadateľa dlhšie ako 7 kalendárnych dní, vyhradzuje si usporiadateľ právo súťaž bez náhrady u príslušného prevádzkovateľa alebo u všetkých usporiadateľov ukončiť.
  6. Do súťaže sa počítajú kurzové stávky uzavreté tipujúcim prostredníctvom internetového tipovania na www.tipsport.cz, m.tipsport.cz alebo v natívnej mobilnej aplikácii (usporiadateľ Tipsport.net, a.s.) a stávky uzavreté prostredníctvom Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu CZ (usporiadateľ Tipsport.net, a.s.) alebo prostredníctvom internetového tipovania na www.tipsport.sk, m.tipsport.sk alebo v natívnej aplikácii (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s.) a prostredníctvom Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu SK (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s.) alebo prostredníctvom internetového tipovania na www.chance.cz, m.chance.cz a v natívnej mobilnej aplikácii (prevádzkovateľ CHANCE a.s.) a na kamenných pobočkách v rámci Golden Clubu Chance (prevádzkovateľ CHANCE a.s.).
  7. V súťaži sa započítavajú všetky kurzové stávky v zmysle Herného plánu (okrem stornovaných) vrátane stávok, v ktorých boli uskutočnený cas out, ako aj LIVE stávky.
  8. Pre splnenie podmienky dennej požadovanej výšky vkladu kurzovej stávky nie je rozhodujúce, či takáto stávka alebo stávky budú výherné.
  9. Stávky v súťaži nie je možné uzavrieť s predstihom. Ani zodpovedajúce navýšenie dennej hodnoty vkladu tak nie je možné uznať ako splnenie podmienok súťaže pre nasledujúci deň či dni.
 4. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHRY

  1. Pri splnení podmienok súťaže uvedených v bode 3.1. získava tipujúci u usporiadateľa, u ktorého sa na súťaži zúčastňuje, automaticky výhru v podobe podielu z celkovej dotácie súťaže (ďalej tiež len „výhra“) a to tak, že sa dotácia súťaže vydelí počtom tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov, ktorí splnili podmienky uvedené v bode 3.1. Na každého vyhrávajúceho účastníka pripadá presne rovnaký podiel z celkovej dotácie. Každý tipujúci môže u jedného usporiadateľa získať len jednu výhru.
  2. Dosiahnuté výhry budú tipujúcim vyplatené výhradne v bodovej hodnote zodpovedajúcej hodnote v € podľa prevodu uvedeného nižšie. V prípade, že táto bodová hodnota nie je po prevode v celých jednotkách, zaokrúhľuje sa vždy na celú jednotku danej bodovej hodnoty nahor.
   1. Vyhrávajúcim účastníkom, ktorí splnili podmienky v rámci internetového tipovania na www.tipsport.sk alebo na kamenných pobočkách Tipsportu SK (alebo kombinácia oboch miest) (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s.), je dosiahnutý podiel na dotácii vyplatený v Netoch na ich herný účet, pričom 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety je možné využiť na ľubovoľné stávky.
   2. Vyhrávajúcim účastníkom, ktorí podali kurzové stávky počas doby trvania súťaže v rámci internetového tipovania (prevádzkovateľ Tipsport.net a.s.) alebo prostredníctvom Tipkarty na kamenných pobočkách Tipsportu CZ (prevádzkovateľ Tipsport.net a.s.), je dosiahnutý podiel na dotácii vyplatený v Netoch na ich herné konto, pričom 1 Net sa rovná 1 Kč. Nety je možné využiť na všetky stávky v súlade s Parametrami Tipkonta.
   3. Vyhrávajúcim účastníkom, ktorí podali stávky počas doby trvania súťaže prostredníctvom internetového stávkovania alebo prostredníctvom karty Golden Clubu na kamenných pobočkách (prevádzkovateľ CHANCE a.s.), je dosiahnutý podiel na dotácii vyplatený v goldenoch na ich herné konto, pričom platný pomer goldenov vočik Kč je vždy zverejnený na www.chance.cz v sekcii Bonusy. Goldeny je možné využiť na ľubovoľné stávky.
  3. Ak tipujúci splní podmienky súťaže a dosiahne výhru u viacerých prevádzkovateľov súčasne, získa výhru u každého z týchto prevádzkovateľa.
  4. Vyhrávajúcim účastníkom budú dosiahnuté podiely na celkovej dotácii, teda výhry, pripísané automaticky, a to najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia súťaže (teda najneskôr 27. 12. 2019).
  5. 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety sú pre výhercu – fyzickú osobu – nepeňažnou výhrou.
  6. Získané nepeňažné výhry v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. predstavujú pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinná odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercu informovať v zmysle platného zákona.
  7. V prípade odmien presahujúcich hodnotu 350 € budú výhry pripísané až po doručení klientom vlastnoručne podpísaného jedného vyhotovenia preberacieho protokolu na centrálu spoločnosti TIPSPORT SK, a. s., ktorý je zároveň oznámením o výške výhry podľa platného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov slúži ako doklad o odovzdaní výhry. V prípade, že vyhrávajúci Tipujúci preukázateľným spôsobom odmietne prevzatie výhry alebo nebude súhlasiť s podpísaním preberacieho protokolu a tým pádom s povinnosťami pre neho vyplývajúcimi, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.
  8. Tipujúci si nemôže nárokovať inú výhru, než určenú usporiadateľom súťaže. Výhru nemožno alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať jej iné plnenie.
 5. REKLAMÁCIE

  1. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže účastník uplatniť u príslušného usporiadateľa, u ktorého sa na súťaži zúčastňuje, a to len písomne prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu podpora@tipsport.sk, podpora@tipsport.cz alebo info@chance.cz, alebo listom na adresu usporiadateľa, a to najneskôr do 3 pracovných dní od chvíle, kedy došlo k reklamovanej situácii. Tieto reklamácie budú bez zbytočného odkladu vybavené po predchádzajúcom prerokovaní s usporiadateľmi súťaže. Na neskoršie reklamácie zaslané po termíne alebo prostredníctvom telefónu, sa neprihliada.
  2. Jednotlivé reklamácie sú riešené individuálne, pričom v príslušných situáciách postupuje usporiadateľ zvyčajne podľa týchto zásad:
   1. Reklamácii nebude vyhovené v prípade, že tipujúci neuzavrel stávky v požadovanej dennej hodnote vkladu z dôvodov ležiacich na strane stávkujúceho (zabudnutie, nesplnenie dennej hodnoty vkladu a pod.). V týchto prípadoch sa prednostne uplatňuje žolík.
   2. Reklamácii nebude vyhovené v prípade, že tipujúci neuzavrel stávky v požadovanej dennej hodnote vkladu z dôvodov ležiacich na strane usporiadateľa len po veľmi obmedzenú alebo s predstihom avizovanú dobu (krátkodobý výpadok internetového tipovania či jeho plánovaná údržba, krátkodobé alebo vopred oznamované dlhodobé zatvorenie pobočky alebo nedostupnosť prihlásenia sa do vernostného programu a pod.). V týchto prípadoch sa má prednostne za to, že tipujúci uplatní iný spôsob uzatvorenia stávky u daného usporiadateľa (napr. prostredníctvom mobilného telefónu), alebo využije žolíka.
   3. Reklamácii môže byť vyhovené v prípade, že tipujúci neuzavrel stávky v požadovanej dennej hodnote vkladu z dôvodov neočakávane ležiacich na strane usporiadateľa po väčšinu bežnej prevádzkovej doby (dlhodobý výpadok internetového tipovania, náhle celodenné zatvorenie pobočky alebo dlhodobá nedostupnosť prihlásenia sa do vernostného programu a pod.), ale iba v prípade, že tipujúci preukázateľne nemôže v takto neočakávanej situácii uzavrieť stávku iným dostupným spôsobom (napr. uzatvára stávky iba v pobočkách a nemá založený internetový herný účet alebo uzatvára stávky výhradne na internete a nie je členom vernostného programu usporiadateľa).
   4. Reklamácii bude vyhovené v prípade, že účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky súťaže, nebola v uvedenej lehote stanoveným spôsobom pripísaná výhra, alebo bola táto výhra pripísaná v inej než dosiahnutej bodovej hodnote.
  3. V prípade uznania reklamácie je účastníkovi vrátený stratený žolík alebo, ak už žiadnym žolíkom nedisponuje, je mu uznané pokračovanie v súťaži.
  4. Rozhodnutie usporiadateľa o výsledku reklamácie je vždy konečné bez možnosti odvolania.
 6. OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.
 7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

  1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Tipsport.net a.s., so sídlom Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v týchto pravidlách len „usporiadateľ“), ktorá na organizovaní súťaže spolupracuje so spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. (v týchto pravidlách len „prevádzkovatelia“).
  2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane doby jej trvania či súťaž kedykoľvek ukončiť bez akejkoľvek náhrady a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe na www.tipsport.cz, www.chance.cz a www.tipsport.sk. Súťažiaci (účastník súťaže) svojím zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s jej podmienkami a výslovne potvrdzuje, že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia súťaže usporiadateľom a skutočnosti, že v takom prípade končí jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ je oprávnený podmienky súťaže zmeniť či ju bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude úradne zakázaná alebo usporiadateľ bude vyzvaný či mu bude inak odporučené dozornými orgánmi v závislosti na ich interpretácii príslušných právnych predpisov dopadajúcich na prevádzkovanie súťaže, aby súťaž ukončil a ďalej ju neprevádzkoval. Za výzvu či odporučenie k ukončeniu súťaže dozorným orgánom sa považuje aj situácia, kedy bude vo veci súťaže zahájené akékoľvek správne či súdne riadenie či bude zverejnené úradné stanovisko, analýza či odporučenie, ktoré bude vo všeobecnej rovine podmienky súťaže považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi.
  3. Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka súťaže alebo inej osoby, alebo ak k takému konaniu dôjde, bude účastník súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka súťaže alebo inej osoby, ktorá je v rozpore s týmito pravidlami, podmienkami či zákonnými predpismi.
  4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností nad výkladom týchto pravidiel vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na ňom.
  5. Účasť v súťaži ani akúkoľvek výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.
  6. V ostatnom sa priebeh súťaže a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.

V Žiline, 3. 1. 2019

TIPSPORT SK, a.s.