• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Súťaže v live stávkach – pravidlá

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Hromadná súťaž v live stávkach (ďalej len „hromadná súťaž") je komunitná live súťaž.
  2. Účastníkom Hromadnej súťaže sa môže stať iba tipujúci, ktorý sa jej rozhodne dobrovoľne zúčastniť, čím súčasne bezvýhradne vyjadruje súhlas s týmito jej záväznými pravidlami.
  3. Z Z Hromadnej súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k niektorému z prevádzkovateľov, či k ďalším osobám poverených zabezpečením Hromadnej súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb vo vzťahu osobami blízkymi. V prípade, že sa výhercom Hromadnej súťaže stane osoba, ktorá je vylúčená z účasti v Hromadnej súťaži, výhra nie je platne získaná a tejto osobe nebude odovzdaná.
  4. Pravidlá Hromadnej súťaže sú, ak nie je v príslušných bodoch stanovené inak, spoločné pre tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov. Toto znenie v slovenskom jazyku upravuje priebeh Hromadnej súťaže pre tipujúcich spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., znenie v českom jazyku upravuje priebeh Hromadnej súťaže pre tipujúcich spoločností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  5. Pojmy používané v týchto záväzných pravidlách sú okrem ďalej uvedených pojmov či definícií zhodné s pojmami používanými v Hernom pláne pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu a vo Všeobecných podmienkach pre elektronické tipovanie spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., s ktorými tipujúci vyjadril svoj súhlas pri svojej registrácii do prostredia internetových kurzových stávok, a majú rovnaký význam.
  6. Hromadná súťaž je vyhlasovaná na základe rozhodnutia TIPSPORT SK, a.s. nepravidelne oznámením na internetových stránkach www.tipsport.sk/live.
  7. O konkrétnom zaradení live stávkovej udalosti do Hromadnej súťaže rozhoduje výhradne TIPSPORT SK, a.s.
 2. Účasť v súťaži

  1. Tipujúci sa môže prihlásiť do ľubovoľnej Hromadnej súťaže v LIVE stávkach tým, že klikne na tlačidlo „Začať súťažiť“, tým odsúhlasí prihlásenie sa do Hromadnej súťaže. Na Súťažný tiket zaradí Tipujúci aspoň jednu Súťažnú príležitosť a môže do neho ľubovoľne doplňovať aj ďalšie príležitosti. Do akej Hromadnej súťaže tiket uloží, si Tipujúci určuje priamo na tikete. Tipujúci môže zaraďovať Súťažné tikety do Hromadnej súťaže do tej doby, čo má nenulový bank a existuje aspoň jedna Súťažná príležitosť, ktorú je možné zaradiť do Súťažného tiketu.
  2. Tiket, ktorý bol zaradený Tipujúcim do Hromadnej súťaže, sa považuje za súťažný tiket (ďalej len „Súťažný tiket“) a obsahuje súťažnú príležitosť, ktorou je jedna z možných výsledkov udalosti, na ktorú Tipujúci vsádza v rámci Hromadnej súťaže (ďalej len „Súťažná príležitosť“).
  3. Počiatočný bank Hromadnej súťaže je vopred vyhlásená suma vkladov súťažných tiketov, ktorú môže jeden Tipujúci v Hromadnej súťaži pretipovať na začiatku súťaže. V prípade, že je súťažiacemu v priebehu súťaže pripísaná výhra z týchto tiketov, je výška limitov jeho stávok zhodná s aktuálnou výškou banku (výhier v danej súťaži).
 3. Vyhodnotenie Hromadnej súťaže a pripísanie odmien

  1. V počítaní rebríčka vyhráva súťažiaci, ktorý najlepšie zhodnotí počiatočný bank súťaže. Pokiaľ je teda napríklad bank na začiatku súťaže je 4 EUR, súťažiaci uzatvorí stávku za 4 EUR s kurzom 2,00 a vyhrá, má jeho bank po vyhodnotení tejto stávky výšku 8 EUR, s ktorým môže ďalej disponovať alebo môže strategicky počkať, na akú pozíciu mu bude výška tohto banku stačiť.
  2. Súťažné tikety sa vyhodnocujú priebežne, s ohľadom na zistené výsledky. Body do Hromadnej súťaže sú konečné po uplynutí doby pre vyhodnotenie, čo je ďalej popísané v bode Vyhodnotenie Hromadnej súťaže. Pokiaľ dôjde k zmene výsledku pred uplynutím doby pre vyhodnotenie, sú body do Hromadnej súťaže prepočítané, po uplynutí tejto doby je rebríček konečný.
  3. V priebehu Hromadnej súťaže je zverejňovaný rebríček, ktorý je zoradený podľa výšky aktuálneho banku tipujúceho. Každú pozíciu v rebríčku môže zaujať práve jeden súťažiaci. Ak je výška banku dvoch a viacerých tipujúcich rovnaká, potom poradie určuje čas prihlásenia sa do súťaže. Bank zodpovedá aktuálnej výške súťažného konta v EUR, ktoré je na začiatku rovnaké pre všetkých súťažiacich. Ďalšie radenie je popísané v bode Vyhodnotenie a p pripísanie cien. „Počet hrajúcich“ má čisto informatívny charakter a znamená počet klientov, ktorí podali aspoň jeden tiket do súťaže.
  4. Pokiaľ existuje na konci doby pre vyhodnotenie nejaká príležitosť na Súťažnom tikete, ktorá stále nemá výsledok, je len pre potreby Hromadnej súťaže započítaná ako prehrávajúca. Po uplynutí doby pre vyhodnotenie je súťaž vyhodnotená a Tipujúcemu sú pripísané odmeny na Herné účty.
  5. Doba pre vyhodnotenie Hromadnej súťaže je doba, ktorú vopred zverejní TIPSPORT SK, a.s. Po uplynutí tejto doby sa Hromadná súťaže považuje za vyhodnotenú.
  6. Doba pre vyhodnotenie Hromadnej súťaže sa môže meniť. Tipujúci je o dobe vyhodnocovania súťaže informovaný po pridaní príležitostí, ktoré nie sú súčasťou súťažnej udalosti, na tiket. Vo väčšine prípadov je doba pre vyhodnotenie Hromadnej súťaže 20 minút po ukončení súťažného stretnutia.
  7. Hromadná súťaže je vyhodnotená po uplynutí doby pre jej vyhodnotenie. Po uplynutí doby pre vyhodnotenie je Hromadná súťaž vyhodnotená a sú pripísané odmeny v Netoch na Herné účty Tipujúcich. Vyhodnotenie Hromadnej súťaže je po uplynutí doby pre vyhodnotenie konečné.
  8. Súťažiaci môže na tikete, ktorý zaradil do Súťaže v live stávkach, využiť cash out. Ten sa mu tiež započíta do súťaže. Viac o službe cash out nájdete tu.
 4. Odmeny

  1. Odmeňovaná pozícia je pozícia Tipujúceho v rebríčku, pri ktorej je zobrazená odmena v Netoch (ďalej len „Odmeňovaná pozícia“). Táto pozícia sa môže meniť podľa sumy vkladov pri jednotlivých súťažiach zaradených do Hromadnej súťaže. Na začiatku Hromadnej súťaže je vždy vyhlásená pozícia, pri ktorej má klient, ktorý podal aspoň jeden tiket do súťaže, nárok na odmenu aj bez ohľadu na sumu vkladov v jednotlivých súťažiach.
  2. Klient má nárok na odmenu v Hromadnej súťaži pokiaľ sa umiestní na odmeňovaných priečkach v rebríčku bez ohľadu na výšku banku, teda môže byť odmenený aj tipujúci s nulovým bankom.
  3. Výhrami v Hromadnej súťaži môžu byť finančné čiastky, dotácie Tipkonta v Netoch, bodové dotácie konta Golden Clubu v Goldenoch, alebo vecné ceny. Prehľad vypísaných odmien musí byť na webovej stránke príslušného prevádzkovateľa zverejnený vždy k 1. dňu v mesiaci.
  4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že výhra v Hromadnej súťaži je pre umiestnenie v súťaži spoločná pre všetkých prevádzkovateľov, prostredníctvom ktorých sa dá Hromadnej súťaže zúčastniť, teda všetci účastníci Hromadnej súťaže bez ohľadu na to, ktorého z prevádzkovateľov sú klientmi, spoločne súťažia o jedinú výhru pre dané umiestnenie. Táto výhra môže byť vyplatená v Netoch alebo Goldenoch, pokiaľ nie je uvedené inak.
  5. Na začiatku Hromadnej súťaže Tipsport.net, CHANCE a.s. a TIPSPORT SK, a.s. deklarujú minimálne odmeny pre odmeňované pozície a počet odmenených pozícií. Minimálny počet odmeňovaných pozícií a minimálne odmeny pre jednotlivé súťaže budú zverejnené vopred na www.tipsport.sk/live, www.tipsport.cz/live a www.chance.cz/live. Počet odmenených pozícií a hodnota odmeny môže narastať podľa vkladov v súťaži, spravidla neklesá pod deklarovanú hranicu. Podrobný rozpis aktuálnej výšky odmien nájdete tu, ďalej potom v detaile prebiehajúceho súťažného stretnutia pod tlačidlom Ceny.
  6. Spôsob odmeňovania – Príklad: Na začiatku Hromadnej súťaže deklaruje TIPSPORT SK, a.s., Tipsport.net alebo CHANCE a.s. odmeny v sume 4 964 Netov. Táto cena zodpovedá tabuľke rozdelenia 22 cien, odmena na prvej priečke je 1 708 Netov, na 22. pozícii je potom 20 Netov. Pokiaľ ale hrá súťaž dostatočný počet Súťažiacich (s dostatočnou sumou vkladov), môže nakoniec byť odmenených napríklad 23 miest a odmena pre prvé miesto stúpne na hodnotu 1 896 Netov. 23 priečka bude odmenená hodnotou 20 Netov. Nestane sa ale, že odmena na prvej priečke klesne pod hodnotu 1 708 Netov. To isté platí pre všetky deklarované pozície a odmeny.
  7. TIPSPORT SK, a.s., Tipsport.net alebo CHANCE a.s si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a v zodpovedajúcej hodnote. Výmena cien či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné ceny nie je možná.
  8. TIPSPORT SK, a.s., Tipsport.net alebo CHANCE a.s si vyhradzuje právo nepripísať odmeny v prípade zistenia porušenia či obchádzania týchto záväzných pravidiel Tipujúcim, alebo v prípade pokusu o ich porušenie alebo obchádzanie, popr. v dôsledku technickej chyby príslušnej softwarovej aplikácie (napr. chybné zobrazenie odmeny) Hromadnej súťaže. Ďalej si TIPSPORT SK, a.s. vyhradzuje právo súťaž stornovať alebo spätne prepočítať v prípade, že nastanú neočakávané okolnosti, ktoré by viedli k porušeniu vopred nastavených parametrov Hromadnej súťaže.
 5. Osobné údaje

  1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.
 6. Záverečné a prechodné ustanovenia

  1. Hromadná súťaž v live stávkach (ďalej len „Hromadná súťaž") je súťaž organizovaná organizovaná spoločnosťou TIPSPORT SK, a.s., IČ: 36 436 861, so sídlom v Žiline, Jána Kalinčiaka 14, PSČ 010 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo: 10502/L (ďalej len TIPSPORT SK, a.s.), ktorá prevádzkuje svoju činnosť na základe zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe povolenia Ministerstva financií SR, pre jej klientov (ďalej len „Tipujúci“), ktorí sú v nej riadne zaregistrovaní. Hromadná súťaž prebieha na území Slovenskej republiky vždy v konkrétnej dobe určenej spoločnosťou TIPSPORT SK, a.s., prostredníctvom webovej aplikácie internetového tipovania TIPSPORTU SK, a.s. dostupnej na adrese www.tipsport.sk a účasť Tipujúcich v nej je dobrovoľná..
  2. Princíp a pravidlá Hromadnej súťaže sú chránené príslušnými právnymi predpismi a nie je ich možné použiť či vychádzať z nich bez preukázateľného súhlasu TIPSPORT SK, a.s. TIPSPORT SK, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akúkoľvek zmenu pravidiel Hromadnej súťaže. Na účasť v Hromadnej súťaži a na odmeny vyplývajúce z výsledkov súťaží nemá tipujúci právny nárok.
  3. Na účasť v Hromadnej súťaži nemá tipujúci právny nárok. TIPSPORT SK, a.s. je oprávnený zrušiť účasť akéhokoľvek tipujúceho v Hromadnej súťaži v prípade, že tipujúci porušil tieto záväzné pravidlá, Herný plán pre prevádzkovanie internetových kurzových stávok či Všeobecné podmienky pre elektronické tipovanie spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., či iný všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa stávkovanie v TIPSPORT SK, a.s.. Účasť v Hromadnej súťaži tiež bez náhrady zaniká v prípade zrušenia herného účtu tipujúceho v priebehu Hromadnej súťaže. Tieto úplné pravidlá súťaže sú dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz.
  4. TIPSPORT SK, a.s. si vyhradzuje právo nepripísať odmeny v prípade zistenia porušenia či obchádzania týchto záväzných pravidiel Tipujúcim, alebo v prípade pokusu o ich porušenie alebo obchádzanie, popr. v dôsledku technickej chyby príslušnej softwarovej aplikácie (napr. chybné zobrazenie odmeny) Hromadnej súťaže. Ďalej si TIPSPORT SK, a.s. vyhradzuje právo súťaž stornovať alebo spätne prepočítať v prípade, že nastanú neočakávané okolnosti, ktoré by viedli k porušeniu vopred nastavených parametrov Hromadnej súťaže.
  5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane doby jej trvania či súťaž kedykoľvek ukončiť bez akejkoľvek náhrady a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webe. Súťažiaci (účastník súťaže) svojím zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s jej podmienkami a výslovne potvrdzuje, že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia súťaže usporiadateľom a skutočnosti, že v takom prípade končí jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ je oprávnený podmienky súťaže zmeniť či ju bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude úradne zakázaná alebo usporiadateľ bude vyzvaný či mu bude inak odporučené dozornými orgánmi v závislosti na ich interpretácii príslušných právnych predpisov dopadajúcich na prevádzkovanie súťaže, aby súťaž ukončil a ďalej ju neprevádzkoval. Za výzvu či odporučenie k ukončeniu súťaže dozorným orgánom sa považuje aj situácia, kedy bude vo veci súťaže zahájené akékoľvek správne či súdne riadenie či bude zverejnené úradné stanovisko, analýza či odporučenie, ktoré bude vo všeobecnej rovine podmienky súťaže považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi.
  6. Anulovanie Hromadnej súťaže – V prípade, že sa súťažné stretnutie neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne (bude zrušené, odohralo sa skôr, bolo odložené na iný deň), tzn. nevyhodnotí sa ani jedna súťažná príležitosť, bude súťaž anulovaná a ceny sa nevyplácajú.
  7. Reklamácia
   1. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z účasti v Hromadnej súťaži môže tipujúci podávať len spoločne s predložením príslušných dokladov, a to len písomne prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu podpora@tipsport.sk, podpora@tipsport.cz alebo info@chance.cz, alebo listom na adresu usporiadateľa, a to najneskôr do 3 pracovných dní od chvíle, kedy došlo k reklamovanej situácii. Tieto reklamácie budú bez zbytočného odkladu vybavené po predchádzajúcom prerokovaní s usporiadateľmi súťaže. Na neskoršie reklamácie zaslané po termíne alebo prostredníctvom telefónu, sa neprihliada.
   2. Na prípadné reklamácie z dôvodu neznalosti pravidiel nebude braný zreteľ, resp. takáto reklamácia bude vybavená ako neoprávnená.
   3. Všetky reklamácie budú vybavované v čo najkratšej lehote podľa poradia, v akom boli doručené s prihliadnutím na ich náročnos5, najneskôr však do 30 dní.
   4. V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa účasti v Dueli bude rozhodujúce stanovisko na TIPSPORT SK, a.s.
  8. Tieto úplné pravidlá Duelu sú dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz.

  Platí od 8. 3. 2019
  TIPSPORT SK, a.s.